Жените в църквата-1


ЖЕНИТЕ В ЦЪРКВАТА

Част 1

КАКВО ПРАВЯТ ЖЕНИТЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ?

от Скот МакНайт

images

Когато говорим за жените в църквата много мои приятели гравитират около двете известни твърдения на Павел, че жените трябва да мълчат в църквата.

1 Коринтяни 14:34-35 Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамно за жена да говори в църква.

1 Тимотей 2:11-12  Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение. А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

Имам приятели, които са за това жените да заемат ръководни позиции и такива, които са против. И двете групи гравитират около тези текстове. Според мен това е все едно да питаме какво казва библията за брака и да гравитираме около текстовете, които говорят за развода. Да, казвам аз, тези твърдения на Павел са важни и ние ще се занимаем с тях на съответното време, но преди това има нещо друго, което трябва да направим.

Знай историята на своята библия

Библейската история ни разказва истории за жени, които аз наричам WDWD. Мнозина от вас са виждали популярните през 90-те години гривни, на които пише WWJD. Това съкращение означава What Would Jesus Do (Какво би направил Исус). Те ни напомнят, че трябва да се връщаме към библията и да живеем така както би живял Исус ако беше на наше място.

Моето съкращение WDWD е свързано с въпроса за мястото на жените в църквата: What Did Women Do (Какво са правили жените) в библията. В един от библейските си класове в North Park University помолих студентите да направят списък на жените от библията, за които се сещат. Докато класът напредваше списъка ставаше все по-дълъг и действията на жените ставаха все по-очевидни. Може би и вие трябва да опитате това.

Да споменем само някои жените, помислете за Мириам, Дебора и Олда; помислете за Естир и жената от песен на песните. Помислете за Прискила, Юния и Фобия. Помислете (колкото и да е трудно за протестанти) за Мария, майката на Исус, чието влияние над Исус, Яков и някои други ранни християни е в голяма степен пренебрегвано. Могат да бъдат изредени много имена, но сега все още не е времето. Това, с което ще се занимаваме е какво са правили тези жени. Те водят, пророкуват, те учат, те са апостоли и водачи в местните църкви. На това място трябва поне да признаем, че има  – като минимум – жени, които са изключения от доминиращите културни разбирания, че жената стои по-ниско. Те са били изключения, които Бог е издигнал над нормата, за да изпълни Своята воля. В това, което следва аз ще се придвижа отвъд понятието „изключение”, но нека засега да помислим бихме ли позволили подобни изключения в нашите църкви. Познавам много хора, които смятат, че не може да има изключения – и те поставят в клетка и затварят устата дори на изключително надарени жени.

В разговорите си с приятели след като сме обсъждали текстовете, които говорят за това какво правят жените и пасажите свързани с мълчанието на жените в църква винаги завършвам със следния въпрос: Позволявате ли на жените във вашата църква да правят това, което са правили жените в библията или в ранната църква? Без значение колко сериозно вземаме пасажите за мълчание напълно небиблейско е да позволим на тези пасажи да засенчат пасажите, които говорят за това какво правят жените! Каквото и да има в предвид Павел под мълчание той не иска да каже, че тези пасажи трябва да бъдат пренебрегвани. На практика мълчанието е библейско единствено ако позволява на жените днес да правят това, което са правили в библията!

Така че сега ние питаме: Какво правят жените в библията? Ако искаме да следваме библията тези въпроси трябва да бъдат зададени и отговорени. Докато не направим това ние няма да бъдем библейски. Мястото, от което ще започнем е историята за сътворението.

Творение и ново творение

Ако четем библията като история ние започваме от началото, от Битие 1-3. Но ако направим това цялата история изглежда по различен начин. От тези глави научаваме, че Бог е създал човека като мъж и жена – като свързани – направени един за друг – и че всеки от тях е едно с другия. Грехопадението изопачава това единство като обръща мъжа срещу жената и жената срещу мъжа; единството става различност и борба за власт. Ето кулминационните, трагични думи от Битие 3:16: „На мъжа ти ще е подчинено всяко твое желание и той ще те владее.” Грехопадението кара жената да търси власт над мъжа и на мъжа да се стреми да владее над жената. Живота преминаващ в борба за контрол е живота, който очаква падналите хора. Но историята на добрата вест е, че накрая грехопадението отстъпва пред едно ново творение; падналите могат да бъдат родени и създадени отново. За съжаление църквата твърде често е представяла падението като окончателно състояние. Обезсмъртяването на грехопадението представлява неуспех да се възстановят условията на сътворението когато става дума за отношенията между мъжа и жената. Това противоречи както на Павел така и на Исус, всеки от които чете библията като история, която се движи от творението (единство) към новото творение (единство). Исус казва на Своите ученици, че макар Мойсей да е позволил развода, който унищожава плана на Твореца за брака, развода не е Божието първоначално намерение. Постоянство, любов, единство и взаимност са Божиите намерения в първоначалното творение. Исус отново се позовава на историята за първоначалното сътворение, за да покаже как се очаква от Божиите хора да живеят в новото творение. Струва ми се, че позволението на Мойсей дава възможност да се живее един живот твърде дълбоко засегнат от грехопадението. Общността, която създава Исус преобръща това падение понеже желае да живее цялата История.

Апостол Павел на два пъти се позовава на първоначалното творение, за да обясни Божието изкупление. Във 2 Кор. 5:17 Павел казва: „Ако е някой в Христос е дошло ново творение. Старото (падението) премина, новото (творение) е дошло. Какво може да означава това ако не, че последствията от грехопадението са преодолени от тези, които са в Христос? Това ни връща обратно към Бит. 3:16, за да видим, че борбата на другост и контрол между половете е приключила понеже сега ние сме в новото творение. Новото творение означава, че сме били възстановени в равнопоставеност и взаимността на Битие 1-2.

Павел казва до голяма степен същото в Галатяни 3:28: „Понеже няма юдеин или грък, няма роб или свободен, няма мъжки пол или женски, но всички сте едно в Христос Исус.” Думите, които Павел използва „мъж…жена” са цитирани от Бит. 1:27, първоначалната история на сътворението. Думата „едно” насочва към Божието намерение за единство сред Неговите творения. Какво твърди тук Павел? Той – отбележете внимателно това – заявява, че в Христос ние се връщаме към взаимността на Едем. Той твърди, че живота в Христос създава единство, равенство и взаимност.

Това, което можем да научим от Битие 1-2 е, че Бог първоначално е създал Адам и Ева като равни, че грехопадението е разрушило техните взаимоотношения и че историята на библейския разказ ни помага да видим изкуплението в Христос като едно ново творение. И Исус и Павел виждат в Битие 1-2 първоначалното намерение, към което Христовото изкупление води мъжете и жените в този свят. Ако в света има някакво място където равенството трябва да бъде възстановено това трябва да бъде църквата. Иронично, това може да е най-малко изкупеното време, което преживяваме през цялата седмица!

Нека сега да се спрем на някои конкретни женски образи от Стария завет. Това, че имената им не са често срещани днес ме притеснява не само защото показва, че не четем достатъчно библиите си. Не, това, което ме притеснява е, че ние сме в състояние да говорим за служението на жените в църквата без да разгледаме конкретните примери за това какво правят жените в библията. Но принципа WDWD ни принуждава да им обърнем внимание

Мариам, Дебора и Олда

Това, че Бог може да издигне за водачи жени упражняващи значителен авторитет е видно от тези три примера, които оживява пред нас от страниците на Стария завет. Те са част от историята на Израел и никой разказвач не би бил честен към нея ако ги пропусне. Мариам е била една от духовните водачи н Израел, Дебора е била главен водач на Божиите хора и Олда е била пророк над (в по-голямата си част мъже) пророци.

Мариам: духовен водач

Мариам е била 1/3 от израелския водачески триумвират: Мойсей даващ закона, свещеника – Аарон и Мариам като пророчица. Когато децата на Израел избягват преследването на фараона Мариам е тази, която ги води в поклонение със следните вдъхновени думи:

Пейте на Господа, защото е издигнат нависоко;

коня и ездача му хвърли в морето (Изход 15:21)

Възможно е песента на Мойсей, която намираме в Изход 15:1-18, да е била написана под вдъхновението на Мариам. В библейската история има и други жени, които пеят – като Дебора (Съдии 5:1-31), Анна (1 Самуил 2:1-10) и Мария (Лука 1:46-55). Песента се е свързвала с дара на пророчество (1 Летописи 25:1-8). Когато Михей, един по-късен пророк, говори за избавлението на Израел той вижда трима водачи на народа: „Защото Аз ви изведох от Египетската земя, избавих ви от дома на робството и пратих пред вас Моисей, Аарон и Мариам.” (Михей 6:4). Мариам е тази, която е взела Мойсей от Нил; като негова по-възрастна сестра тя без съмнение е участвала в семейното честване на Пасха в Египет; и отново като по-възрастна сестра тя пее заедно с Мойсей и Аарон за Божието избавление. В Числа 12 тя закоравява врата си: Мариам смята избора на Мойсей за жена за неправилен  и заедно с Аарон накратко му предава клюките за него (Числа 12:1). Бог призовава и двамата, но очевидно проблемът е Мариам понеже тя завижда на разрастващото се влияние на Мойсей и е загрижена за собствената си репутация. „Не говори ли Господ и чрез нас?” пита тя, знаейки много добре отговорът (да) и че би било глупаво да се възразява на това. Господ открива и на двамата (Мариам и Аарон), че пророците (като нея) чуват Бога чрез сън или видения, но Бог говори с Мойсей „лице в лице.” Бог не е доволен от поведението им и ги оставя. Когато облакът на славата се вдига Мариам има кожно заболяване по ръцете си. Аарон свиква семейно молитвено събрание, в което Мойсей се обръща към Бога и Мариам е изцелена.

Не трябва да извиняваме това, което Мариам (и Аарон) правят срещу Мойсей. Но ние трябва да видим силата, властта и влиянието, които притежава Мариам и които я карат да смята, че тя, дори тя, може да се противопостави на Мойсей. Тя прави грешка и то сериозна, но не защото е жена, а понеже завижда. Грехът й не е по-различен от този на другите старозаветни водачи, включително и на Мойсей (който не влиза в обещаната земя) или на Давид (чийто грехове разделят царството).

Дебора: Първа сред водачите

Ако използваме съвременни думи Дебора е била президент, папа и Рамбо, всичко това събрано в едно женско тяло! Съдии 4-5 ни разкриват, че Бог призовава жени – не е споменато, че тя е била някакво „изключение”  – за водачество на хората.

Дори най-бегъл прочит на историята показва, че я е била изключителна. Подобно на Мариам Дебора е била пророк: „В това време съдия над Израел беше пророчицата Девора, Лафидотовата жена” (Съдии 4:4). Тя е съдела Израел. За своето поколение тя е била това, което е бил Мойсей за своето. Думата преведена като „съдя” (Shatat) събира в себе си с идеята за национално водачество, съдебни решения и политическо и военно спасение. Ако попитаме какво е правила тази жена ние научаваме, че жена може да говори от името на Бога като пророк, да издава съдебни решения като съдия, да ръководи целия духовен и социален живот на Израел и да бъде главнокомандващ, който води Израел към победа. Ако изкажем това с други думи тя е водела нацията духовно, музикално, законово, политически и военно. Нека да не се преструваме, че задълженията й са били социални и светски; Дебора е била жена-водач на целия Божий народ.

Можем да открием богословието на Дебора в Песента й в Съдии 5. Включвам думите й тук и ви моля да прочетете тази песен на глас и след това да отбележете някои идеи свързани с нейното богословие. Варак под предводителството на Дебора побеждава Явин, царя на ханаанците и заедно те пеят тази майсторска победна песен, която очевидно е написана от Дебора под водителството на Духа:

В онзи ден Девора и Варак, Авиноамовият син, пееха с думите: Затова, че в Израел водителството взеха военачалниците, затова, че народът се предаде доброволно,
хвалете Господа. Чуйте, царе! Дайте ухо, първенци! Ще пея, аз ще пея на Господа; на Господа, Израелевия Бог, ще пея хвала.

Забележете, че победата на Бога над ханаанците е свързана с победата Му в Египет, даването на Тората, сключването на завета и влизането в земята.

Господи, когато Ти излезе от Сиир, когато тръгна от полето Едом, земята се потресе, също и небето поръси, ей, облаците поръсиха вода. Планините се разтопиха от присъствието Господне, самият Синай – от присъствието на Господа, Израелевия Бог.

Израел е започнал да отпада от своето посвещение докато Дебора „майката на Израел” не се е издигнала, за да подтикне народа към действие.

В дните на Самегар, сина на Анат, в дните на Яил пътищата бяха напуснати
и пътниците вървяха по пътеки настрана. Престанаха управниците в Израел; престанаха, докато се въздигнах аз, Девора, въздигнах се майка в Израел. Избраха си нови богове; тогава настана бой в портите; но видя ли се щит или копие между четиридесет хиляди в Израел?

Тези, които са имали смелостта да действат с добра вяра са похвалени от Дебора:

Сърцето ми е към началниците на Израел, които между народа предадоха себе си доброволно. Хвалете Господа! Вие, които яздите на бели осли, вие, които седите на меки постелки, и вие, които ходите по път, възвестете това! Далеч от кипежа на стрелците, на места, където черпят вода, там да възхваляват правдините на Господа, праведните дела на владичеството Му в Израел. Тогава народът Господен слезе при портите. Събуди се, събуди се, Деворо! Събуди се, събуди се, изпей песен!
Стани, Варак, и заплени пленниците си, сине на Авиноам!

Призив за участие в битката.

Тогава направи остатък от народа да владее благородните;
Господ ме направи да владея силните. Които са от корена Ефремов, слязоха против Амалик; след тебе, Вениамине, между твоите племена; от Махир слязоха началници и от Завулон – онези, които държат жезъл на повелител. И първенците на Исахар бяха с Девора, Исахар още с Варак, спуснаха се след него в долината.
При потоците на Рувим велики бяха сърдечните решения. Защо си седнал между оградите да слушаш блеенето на стадата? При потоците на Рувим големи бяха сърдечните изпитания. Галаад мируваше оттатък Йордан; и Дан защо стоеше в корабите? Асир седеше в крайбрежията и мируваше в заливчетата си. авулон са народ, които изложиха живота си на смърт. Също и Нефталим – по опасните места на полето.

Битката е водена срещу Ханаан и неговият водач, Сисар. Божиите хора побеждават и триумфът на Дебора става очевиден докато тя обобщава това, което вече е казано една глава по-рано в Съдии.

Дойдоха царете, воюваха; тогава воюваха ханаанските царе в Таанах, близо до водите на Магедон; пари не взеха. От небето воюваха; звездите от пътищата си воюваха против Сисара. Реката Кисон ги завлече, старата река, реката Кисон, стъпкала си мощ, душо моя. Тогава се счупиха конските копита от стремителното тичане – стремителното тичане на силните им.

Мироз, село, което не е действало вярно е проклето от Дебора понеже не е останало вярно на Бога.

Кълнете Мироз, каза ангелът Господен, горчиво кълнете жителите му, защото не дойдоха на помощ на Господа, на помощ на Господа против силните.

Понеже търси помощ Варак не завършва победата; вместо това Яил, една жена, убива Сисар. Да, разбира се, битката е жестока, победата кървава и езика описателен.

Благословена нека бъде повече от всички жени Яил, жената на Хевер кенееца;
повече от всички жени, живеещи в шатри, нека бъде благословена. Вода поиска той; тя му даде мляко, масло донесе във великолепна чаша. Ръката си протегна към кола
и десницата си – към работническия чук; и с чук удари Сисара и му промуши главата,
ей, проби и прониза слепоочието му. В краката й се повали, падна; простря се; в краката й се повали, падна; където се повали, там и падна мъртъв.

Сега Дебора се обръща и описва военната победа през очите на друга жена, майката на Сисар, падналият ханаанки цар, която мисли, че забавянето на нейния син е по причина на разграбването на Израел. Дебора има последната дума, която поразява модерния читател като комбинация от горчиво презрение и ликуваща ирония.

Сисаровата майка надничаше през прозореца и викаше през решетката: Защо се бави да дойде колесницата му? Защо закъсняха колелата на колесницата му? Мъдрите нейни придворни жени й отговаряха, даже и тя даваше отговор на себе си: Не са ли намерили и не делят ли сега плячка? По мома, по две моми на всеки мъж; на Сисара плячка от пъстроцветни дрехи, плячка от пъстроцветни везани дрехи, от пъстроцветни дрехи, везани и от двете страни, свалени от раменете на пленените.

Бляскавото описание на победата е просто мираж. В действителност пъстрите дрехи се сменят с вретище и пепел. С една последна дума Дебора търси Божията слава за всички тези, които обичат Бога и сигурно поражение за останалите.

Така да погинат всички твои врагове, Господи; а онези, които Те обичат, да бъдат като слънцето, когато изгрява в силата си. След това на земята цареше мир четиридесет години.

Смелостта на тази жена е забележителна. Богословието й е пропито с ревност за Господа, способна да опише цялото бойно поле и надеждите й са вдъхновение за деня. Потръпвам пред нейната „радост поради поражението на  неприятеля”, но вярвам, че ревността й за Божията слава е също толкова силна. Ако един ред от песента може да улови духовното видение на Дебора това е 21с „стъпкала си мощ, душо моя.” Това също е част от нашата история.

Олда: пророчица над пророците

Когато съобщават на цар Йосия, че са открили отдавна изгубената Тора в храма, някой си Сафан прочита текста на Йосия. Царят, който имал „най-отговорното царско сърце от времето на Соломон” разбрал, че народът не е живял според Божия завет. Той се покайва и се нуждае от напътствие. Какво трябва да направим? Към кой от Божиите пророци да се обърнем за съвет? Ето неговите възможности: той е можел да се обърне към Еремия, Софоний, Наум, Авакум и Олда. Първите 4 са оставили книги сред пророческите писания на Израел. Но от всички тях той избира жената-пророк Олда. Олда не е избрана понеже няма мъже пророци, а понеже е изключителна дори и сред пророците. Тя потвърждава, че свитъка наистина е Божият закон и това, в някаква степен, дава авторитет на този текст като писания на Израел от това време нататък. Освен това пророчицата Олда без да се страхува да каже истината заявява на Йосия, че Божият гняв наистина е надвиснал над народа поради неговото непокорство. Но, добавя тя, тъй като царят се е смирил пред Бога той ще се прибере при предците си в мир. Всичко това може да се прочете  4 Царе 22.

Заключение

След тези кратки наблюдения ние можем да повторим въпроса: Какво правят жените?

Те говорят от името на Бога;

Те водят народа във всяка област;

Те дават авторитет на писанията; и

Те връщат народа обратно в пътя на правдата.

Но това е било тогава, а сега е друго. Какво да кажем за Новия завет? Дали ролята на жените нараства или намалява? Ако вземем под внимание историята описана в библията и вярваме, че Исус наистина поставя началото на новото творение не трябва да сме изненадани ако научим, че жените започват там откъдето свършва Стария завет и приемат върху себе си нови отговорности. Точно това се случва.

КЪМ СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ

3 thoughts on “Жените в църквата-1

  1. Страхотна статия!Чудно защо тези жени не се споменават в църква,а редовно се набляга на няколкото стихове на Павел относно мълчанието! Няма да забравя разказването на една история на неделно богослужение:Прибирал се споделящият на историята с западен самолет, ама кацането било доста друсащо и неприятно и на излизане от самолета той видял че пилота е жена и казал на спътника си: „Ето видя ли защо едва кацнахме“ Та дотам чак се простира подценяването на жените!

  2. Благодаря за материала!
    подценяването на жените продължава… Интересно, ако жените напуснат църквата…да видим на кого ще проповядват „учените“ мъже?!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.