Печат на одобрение


от Мартин Лутер

„Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си.“ (Йоан 6:27)

Има още

Да открием истинския Бог


от Мартин Лутер

„Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.” (Римляни 1:22-23)

Има още

Да се борим срещу греха


от Мартин Лутер

„Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.“ (Галатяни 5:17)  

Има още

Грехът достига надалеч


от Мартин Лутер

„А като видяха Иосифовите братя, че умря баща им, думаха си: Може би Иосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко за всичкото зло, що сме му сторили.“ (Битие 50:15)

Има още

Проблемът с просперитета


от Мартин Лутер

„Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, – против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах: Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.“ (Амос 3:1-2)

Има още

Продължавайте да вярвате


от Мартин Лутер

„А човеците се уплашиха, загдето ги поведоха в Иосифовия дом, и рекоха: Поради парите, върнати в чувалите ни първия път, ни повеждат, за да намери повод против нас, да ни нападне и да зароби нас и ослите ни.“ (Битие 43:18)

Има още

Исус е пътят


от Мартин Лутер

Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя? Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“ (Йоан 14:5-6)

Има още

Добри и лоши времена


от Мартин Лутер

„Във време на благоденствие бъди весел, А във време на злополука бъди разсъдлив; Защото Бог постави едното до другото, За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.” (Еклесиаст 7:14)

Има още

Божиите тайни начини


от Мартин Лутер

„Както не знаеш как се движи духът, Нито как се образуват костите в утробата на непразната, Така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко“ (Еклесиаст 11:5)

Има още

Приеми това, което не можеш да промениш


от Мартин Лутер

„Още и това е тежко зло, Че по всичко, както е дошъл, така ще и да отиде; И каква полза за него, че се е трудил за вятъра? Още и през всичките си дни яде в тъмнина, И има много досада и болест и негодуване.“ (Еклесиаст 5:16-17)

Има още

Престолът на милостта


от Мартин Лутер

Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.” (2 Коринтяни 5:10)     

Има още

Проблемът с изкушенията


от Мартин Лутер

А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?” (Битие 3:1)

Има още