Пророчествата за възстановяването на Израел


ДАЛИ ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗРАЕЛ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДНЕС?

от Уилям Хендриксън

 

Сред християни от различни църкви е доста популярно виждането, че скорошното връщане на много евреи в Палестина и тяхното установяване като независима държава през 14 май 1948 г. е изпълнение на пророчество[1]. Това мнение с много големи различния в детайлите е обобщено накратко в следните 12 точки. Нека още от самото начало да кажем , че това не е мнението на автора и след като е представено ще бъде оборено точка по точка. Има още

Кой е Израел


КАКВО ОЗНАЧАВА ИЗРАЕЛ?

според Писанието какво означава „Израел?“ Вярно ли е, че благословенията обещани на Израел са за евреите, а не за църквата?

от Уилям Хендриксън

Скорошна публикация в едно религиозно списание твърдеше следното: „Очевидно е, че няма основание да говорим за църквата като за Израел.“

Подобно изказване трудно би се приело преди време. В един докторат от преди доста години автора цитираше множество източници от различен вид и от различни автори, за да докаже своето твърдение.

Има ли някаква истина в това? Наистина има някаква, но твърдението трябва да бъде внимателно квалифицирано. Вярно е, че е погрешно да идентифицираме Израел, т.е. евреите, виждани както етническа общност, с видимата църква от новата диспенсация или пък с невидимата църква от някоя или от двете диспенсации. Има твърде много пасажи в СЗ, в които термина Израел се отнася до евреите като нация, хора или теокрация. Ние четем, че децата на Израел роптаели срещу Мойсей и Аарон в пустинята (Изход 16:2); че хората от Израел били преброени (Изх. 30:12), че хората от Израел били накарани да пият водата от стрития на прах златен телец (Изход 32:20); че децата на Израел доброволно пожертвали на Йехова (Изх. 35:29); че Господ е дал своите съдби и заповеди на Израел (Псалм 147:9) и т.н. СЗ съдържа Божествени обещания, които в своето буквално приложение са били насочени към израелтяните т.е. към евреите. Благословения от временен характер са обещани на Авраам, например: „На теб ще дам тази земя“ (Бит. 12:7). Също така, обещанията за връщането на Израел от плена са изречени и изпълнени буквално както вече беше казано. Има още