Изгубеният свят на Битие 1 – завършен


indexЗавършен е превода на книгата Изгубеният свят на Битие 1. Трудът на проф. Джон Уолтън е един от най-важните текстове в последните няколко години свързани както с отношението между науката и вярата така и с тълкуването на началните глави на Битие. Книгата е написана напълно достъпно за неспециалисти, но в същото време зад нея стои изключително сериозно изследване, което се признава от всички специалисти в областта.

В много отношения Изгубеният свят може да се окаже отваряща очите книга за мнозина читатели. Дори да не приемат нейните тези  те ще бъдат сериозно предизвикани да преосмислят не само своя подход към темите, но и самият начин по който мислят.

Преводът е далеч от професионален, но надявам се, ще позволи на читателя да се докосне до идеите на автора. За тези, които желаят да я прочетат на английски снабдяването с копие не би трябвало да представлява никакъв проблем.

Желая на всички приятно четене.

Изгубеният свят на Адам и Ева – 12


БОЖИЯТА ПОЧИВКА В ХРАМА

от Джон Уолтън

index

Според традиционното виждане, в което Битие 1 е описание на материалния произход седмия ден е неразбираем. Изглежда, че той не е нищо повече от една богословска добавка свързана с пазенето на съботата от евреите – едно допълнение или послепис. За разлика от това един читател от древния свят веднага би разбрал какво се случва и би разпознал ролята на седмия ден. Без колебание древният читател би заключил, че това е храмов текст и че седмия ден е най-важния от седемте. В едно материално описание седмия ден би играл незначителна роля, но в едно функционално описание, както ще видим, той е истинската кулминация, без която нищо друго няма смисъл и значение. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 11


ДНИ 4-6 ВЪВЕЖДАТ ФУНКЦИОНЕРИ

от Джон Уолтън

index

В описанието на дни 4-6 ние виждаме промяна на фокуса. Докато функционалната ориентация все още е очевидна Бог не толкова определя функциите колкото въвежда функционерите. В някои случаи функционерите участват в извършване на функциите (особено при небесните тела, които определят времевите периоди), но в повечето случаи функционерите просто изпълняват свои собствени функции в сферите определени през първите три дена (време, космическо пространство, земно пространство). Поставянето на функционери на техните задачи и места е в еднаква степен творческо действие. Дни 4-6 са буквален паралел на дни 1-3 както се признава от дълго време, но литературната структура е второстепенна. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 10


ДНИ 1-3 В БИТИЕ 1 УСТАНОВЯВАТ ФУНКЦИЯ

от Джон Уолтън

index

Ден 1

Защо Бог не нарекъл светлината „светлина”? Това беше един от въпросите, кито ме накараха да започна пътешествието, което доведе до тълкуването на Битие 1 представено в тази книга. Не ориентираността към функциите характерна за древната близкоизточна литература промени виждането ми за Битие 1 – това направи самият текст на Битие. Целият процес започва със ст. 5, началният стих от описанието на първия ден: „И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.“ Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 9


ПЪРВОНАЧАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ В БИТИЕ 1 Е НЕФУНКЦИОНАЛНО

от Джон Уолтън

index

Ако съществуването в древния свят е определяно най-добре с функционални, а не с материални термини, както казахме в предишната глава, и „създава,” е действие носещо преход от несъществуване към съществуване, то „творение” също би било нещо функционално (както се намеква за еврейската терминология използвана в гл. 3). По-нататък следва да бъдат намерени други доказателства за това как сътворението описва състоянията „преди” и „след.” Ако текста ни предлага едно описание на функционален произход трябва да очакваме той да не започва с функция. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 8


СЪЗДАДЕ (ЕВР. BARA) Е СВЪРЗАНО С ФУНКЦИЯ

от д-р Джон Уолтън

index

Предишната глава представи доказателства, че описанията на сътворението в древния свят ясно показват интерес към едно функционално, а не материално ниво. Освен това тя твърдеше, че древния свят дефинира съществуването като функциониране в една подредена система. Тази функционална онтология показва, че разграничението между съществуване и несъщестуване е било функционално, не материално.

Сега обръщаме нашето внимание към описанието на сътворението в Битие 1, за да видим дали то ще потвърди тези разсъждения. Първият въпрос, който трябва да разгледаме е свързан с еврейският глагол bara в ст. 1 преведен като „създаде.” Какво точно означава той? Ние не може, да се задоволим с разглеждането на английското (или българското – б. пр.) значение на „създаде,” въпреки че то показва удивителна гъвкавост. Ние ще се фокусираме върху глагола на еврейски и как хората, които го използват са разбирали неговото значение. Ако се опитваме да разберем дали евреите са мислели за съществуването по функционален (подобно на останалата част от близкия изток) или по материален начин (подобно на нас) едно от местата където можем да очакваме да намерим помощ е изследването на това какво означава да доведеш нещо в съществуване. „Създавам” е българската дума за довеждане на нещо в съществуване. Ако съществуването бъде дефинирано в материален смисъл създаването е материална дейност. Ако съществуването бъде дефинирано във функционален смисъл то е дейност свързана с даването на функция. Не можем да предполагаме, че създаването е материална дейност просто понеже нашата онтология е материално ориентирана. Трябва да оставим думата и нейната употреба да говорят сами. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 7


древната космология е функционално ориентирана

от д-р Джон Уолтън

index

Какво означава нещо да съществува? Това може да изглежда странен въпрос с очевиден отговор, но всъщност не е толкова прост колкото изглежда. Наприемр когато казваме, че един стол съществува ние изразяваме това заключение на основата на едно предположение, че определени качества определящи, че това е стол съществуват. Без да задълбаваме във философия, според нашия съвременен начин на мислене, един стол съществува понеже е материален. Ние можем да го забележим със сетивата си (особено със зрението и осезанието). Можем да анализираме от какво е направен. Физическите качества са това, което прави стола реален и поради тях ние заключваме, че той съществува.

Но има и други начини да се мисли за съществуването. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 3


„Направи от пръст” и „създаде от ребро” са архетипни твърдения, а не твърдения свързани с материален произход (продължение)

от Джон Уолтън

index

Ребро

Първият въпрос, който трябва да зададем е дали текста твърди, че Адам е мислел за Ева като за създадена от реброто му. Текстът ни дава отговора – не е смятал така. Първите думи от устата му са: „Тази е кост от костите и плът от плътта ми.” (Битие 2:23). Тук става дума за нещо повече от ребро, понеже тя не е само „кост от костите ми,” но и „плът от плътта ми.”

Това ни кара да се запитаме за смисъла на Битие 2:21, който казва: „взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. Думите на Адам ни карат да се питаме дали превода „ребро” е удачен за еврейската дума ṣēlā. Думата се използва около 40 пъти в СЗ, но няма друго място, където тя да се използвана в анатомичен смисъл. Извън Битие 2, с изключение на 2 Царе 16:13 (където се отнася за другата страна на хълма), думата се използва единствено за архитектурата на скинията/храма (Изх. 25-38; 3 Царе 6-7, Езекиил 41). В тези пасажи тя може да означава дъски или греди, но по-често означава едната страна на нещо, обикновено когато то има две страни (пръстените около двете страни на ковчега, стаите от двете страни на храма, северната или южната страна и т.н.). Въз основа на думите на Адам, добавени към данните, свързани с употребата на думата, можем да заключим, че Бог е взел една от страните на Адам – вероятно в смисъл, че е разрязал Адам наполовина – и от едната половина е направил жената. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 2


„Направи от пръст” и „създаде от ребро” са архетипни твърдения, а не твърдения свързани с материален произход

от Джон Уолтън

index

Когато хората за пръв път се запознават с моето виждане за Битие 1 като за описание за произхода свързано с реда, а не са материала не им отнема много време преди да попитат: „Но какво да кажем за Битие 2?” Те продължават с това, което им се струва очевидно: че създаването от ребро очевидно е материален термин и „пръстта” е материална съставка. Затова за читателя е лесно да заключи, че дори ако Битие 1 се концентрира върху реда поне тук, в Битие 2, ние намираме едно описание за материалния произход на човека. Има още

Изгубеният свят на Адам и Ева – 1


ИЗГУБЕНИЯТ СВЯТ НА АДАМ И ЕВА

ādām се използва по повече от един начин в Битие 1-5

от Джон Уолтън

index

Разбирането на различните начини, по които се използва думата ādām е ключово за правилното разбиране на началните глави от книгата Битие. Но преди дори да пристъпим към въпроса трябва да направим няколко важни наблюдения. Първото е, че думата ādām е еврейска дума, която означава „човек.” Факта, че е еврейска показва, че разглежданата категория („човек”) е въведена от хора говорещи еврейски. Адам и Ева не са се наричали с тези имена понеже какъвто и език да са говорели той не е бил еврейски. Еврейският като език не е съществувал до средата на второто хилядолетие пр. Хр. Това означава, че тези имена не са просто едно отразяване на историята, сякаш техните имена просто са били Адам и Ева подобно на имената Бил или Мария. Макар да вярвам, че Адам и Ева са исторически персонажи – истински хора с истинско минало – това не може да са техните исторически имена. Имената са еврейски и по времето когато са живели Адам и Ева не е имало евреи. Има още

Дългият ден от Исус Навин 10


ДЪЛГИЯТ ДЕН ОТ ИСУС НАВИН 10: КАКВО ВСЪЩНОСТ КАЗВА ТЕКСТА

от д-р Джон Уолтън

index

Джон Уолтън е професор по Стар Завет в Колежа „Уитън,” Илиноис и редактор и автор на староизаветни сравнителни изследвания и коментари. В своето изследване Уолтън е фокусирал вниманието си върху сравнение на културата и литературата на библията и на сревния близък изток. Той е автор на много книги, статии и преводи, включително последната му книга The Lost World of Genesis One. Има още