Чисти крака


от Радостин Марчев

проповядвана в Евангелска баптистка църква, Аксаково

13.11.2022

Тази сутрин ще прочета един от най-известните текстове в целия Нов завет. Той се намира в 13-та глава от евангелието според Йоан, първите 13 стиха. Ето какво казват те:

Има още

Вяра означава вярност


от Радостин Марчев

проповядвана в Евангелска баптистка църква

Аксаково, 1.05.2022

Миналата седмица ние празнувахме Възкресение. С това още веднъж си напомнихме, че вярваме не в мъртъв, а в жив Бог, Бог, Който е победил смъртта, излязъл е от гроба и Който продължава да говори и действа и днес. Този възкръснал Христос в края на 1 век изпраща писма към 7 църкви в мала Азия.  

Преди няколко седмици ние говорихме за първата от тези църква в град Ефес. Днес ще продължим нататък и ще продължим с втората – църквата в град Смирна.

Има още

Пловдовете и знаците за силата на Божието Слово


от Мартин Лутер

Лука 2:15-20

(проповед за втория ден на Рождество)

  1. В светлината на изложението на предшестващото е лесно разбираем този текст понеже той ни дава един пример и практическото приложение на излаганото тук учение в това, че овчарите правят и откриват всичко точно както са им казали ангелите. Следователно той ни учи какви са резултатите и плодовете на Божието Слово и какви са белезите, чрез които ние познаваме дали Божието Слово е установено в сърцата ни и дали извършва своето дело там. Има още

За раждането на Христос


ЗА РАЖДАНЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.” (Лука 2:1-14)

images

1. Тъй като евангелистът описва времето и мястото на раждането на Христос от нас тук се изкисва първо вяра т.е. да вярваме, че това е същият Христос, за Когото тези неща са записани. Освен това са споменати и показани домът и родът Давидов, откъдето трябва да дойде Месията.

2. Овчарите са първите плодове сред евреите, които дошли при Христос, така както мъдреците от изток са първите плодове от езичниците; Невинните младенци пък са първите, които трябвало да понесат кръст заради Христос.

3. Това, че Господните ангели се явили пред овчарите в голяма слава показва, че благовестието достигнало до човеците с Божията слава. Наистина, отначало то ни стряска понеже осъжда нашата тъмнина и всичко, което е  в нас, докато не чуем утешението, което било казано на овчарите в следните думи: “Не бойте се; ето благовестявам ви голяма радост, която е за всичките човеци; защото днес ви се роди в давидовия град Спасител, който е Христос Господ.”

4. Aнгелът, който първо проповядвал на овчарите ни напомня за принца на всички проповедници, Самият Христос. Второ, това, че много ангели били събрани заедно показва множеството на проповедниците, които с едни уста казват: “Слава на Бога и мир между човеците.”

5. Плодът и ползата от това, че Христос приел плът тук е изразен чрез евангелския мир и благоволение към човеците, за които говори ангелската песен: “Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците.” Има още

За родословието на Христос


ЗА РОДОСЛОВИЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

Резултат с изображение за birth of Christ

Книгата на родословието на Исус Христос син на Давид син на Авраам (Матей 1:1-10)

1. Матей започва своята книга с едно въведение или посвещение, чрез което вярващият е провокиран да я слуша и чете с голяма наслада. Понеже той казва следното: За Него преди това обещаваха и пророкуваха законът и пророците: Исус т.е. един Спасител и Христос, т.е. един вечен цар; за да може Той, според Божието обещание, да се появи и да дойде от потомството на Авраам и Давид. За същият Този,  аз говоря в тази книга, а именно, че сега Той се е родил, станал е човек и вече е дошъл в света. Има още

За възкресението на Христос


ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

Ние всички сме чували разказа за страданията на Господа, но не е достатъчно да знаем единствено историята. По същия начин и тук не е достатъчно да знаем просто как и кога е възкръснал Христос, но и целта както и ползата от Неговите страдания и Неговото възкресение трябва да се проповядват и да се знаят т.е. какво Христос е постигнал за нас чрез тях. Понеже там където се проповядва единствено историята това проповядване е глупаво и безплодно и както сатаната така и злите хора го познават, четат и разбират така както и ние. Но когато са проповядвани и тяхното значение и полза това наистина е плодоносна и цялостна проповед пълна със сладко утешение. Има още

За епифанията или явлението на Исус Христос


ЗА ЕПИФАНИЯТА ИЛИ ЯВЛЕНИЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

Матей 2:1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим. Има още

Дарът на Светия Дух


ДАРЪТ НА СВЯТИЯ ДУХ

от Мартин Лутер


И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях.И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.А тогава в Йерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.И като се чу този шум, насъбра се народ; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.И всички се чудеха и маеха, като си казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни?Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени?Партяни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи, и прозелити,критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това?А други им се присмиваха, като казваха: Те са се напили със сладко вино(Деяния 2:1-13) Има още

Християните и Мoйсеевия закон


КАКВО ТРЯБВА ДА Е ОТНОШЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ  КЪМ МОЙСЕЙ

Проповед на Мартин Лутер[1]

27 Август, 1525

luter1

Скъпи приятели, често сте чували, че освен при две изключения никога не е имало публична проповед от небето. Бог много пъти е говорил чрез и с хората на земята, както в случая със светите патриарси Адам, Ной, Авраам, Исак, Яков и други, дори до Мойсей. Но Той не е говорил с такава голяма слава, видима реалност или публичен вик и ликуване както в тези два случая. По-скоро Бог вътрешно е просветлявал сърцата и е говорел чрез устата им както Лука посочва в първата глава на своето евангелие когато казва: „както е говорил чрез устата на светите Си пророци от вековете“ (Лука 1:70). Има още