Петнадесето огласително слово – 2


от св. кирил Ерусалимски

15. И отново, той казва: „който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог” (2 Сол. 2:4). Кой храм. Той има предвид еврейския храм, който е бил разрушен. Понеже да не даде Бог това да бъде някой от нашите храмове! Защо казвам това? За да не решим по някакъв начин, че имаме предимство. Понеже ако дойде при евреите като Христос и желае да му се отдава поклонение като на Бог той ще обърне голямо внимание на храма, за да е в състояние по-цялостно да ги заблуждава. Той ще се представя като идващ от потомството на Давид, който ще изгради храма издигнат от Соломон. Антихриста ще дойде във време, по което от еврейския храм няма да е останал камък върху камък според пророчеството за разрушение изговорено от Спасителя (Матей 24:2). Понеже когато или вредите нанесени от времето или разрушението наложат необходимостта от ново здание или пък някаква друга причина ще е преобърнала всеки камък, имам предвид не само външния двор, но и вътрешното светилище където бил херувимът тогава той ще дойде с „всякаква измама и лъжливи чудеса” опълчвайки се срещу всеки идол. Отначало той ще се държи търпеливо и благо, но след това ще разкрие невъздържания си нрав и то най-вече пртив божиите слуги. Понеже той казва: „Гледах същия рог като воюваше със светиите” (Дан. 7:21). Ужасен е този звяр, силен змей, непобедим от човеците, готов да погълне. За него имаме да кажем повече неща от светите Писания но за момента ще се задоволим с това, за да не се отклоним от темата.

16.Поради тази причина Господ знаейки силата на врага дава позволение на богоугодните казвайки: „тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините” (Мт. 24:16). Но ако някой смята, че е достатъчно твърд в сърцето си нека да остане и да се срещне със сатаната, нека да остане (понеже аз не съм отчаян от силата на църквата) и нека да каже: „Кой ще ни отдели от божията любов” (Римл. 8:35). Но нека тези от нас, които се боят да се погрижат за безопасността си, а тези, които имат смелост да стоят твърдо „защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има” (Матей 24:21). Но благодарение Богу, Който е намалил продължителността на скръбта до няколко кратки дена. Понеже Той казва: „Но заради избраните тия дни ще се съкратят” (Мт. 24:22) и антихриста ще царува само три години и половина. Ние не говорим за някаква апокрифна книга, а за Данаил, понеже той казва: „И те ще бъдат предадени в ръката му за време, времена и половин време” (Дан. 7:25). „Време” означава една година, през която силата му ще нараства. „Времена” са остабалите две години на нечестие правейки общо три години. И „половин време” са шест месеца. Отново, на друго място Данаил казва същото: „издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време” (Дан 12:7). И някои други неща също са казани за това: „И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни” (Дан. 12:11). И следното: „Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни” (Дан. 12:12). Затова ние трябва да бягаме и да се крием. Защото вероятно “няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син” (Мт. 10:23).

17. Кой тогава е блаженият, който по това време посветено ще свидетелства за Христос? Понеже казвам, че мъчениците от това време превъзхождат всички други мъченици. Защото предишните мъченици са се борили единствено с човеци, но по времето на Антихриста ще воюват срещу самият сатана в негово лице. Предишните царе, които преселвали църквата единствено предавали на смърт. Те не претендирали, че могат да възкресяват мъртвите нито показвали лъжливи чудеса и знамения. Но по това време ще има зли поличби, които ще плашат и ще мамят „така че ако е възможно да бъдат заблудени и избраните” (Мт. 10:23). Нека никога в сърцето на някой живеещ по онова време да не влезе желание да пита: „Какво повече е направил Христос? Защото с каква сила този човек върши тези неща? Ако не беше по божията воля Той не би ги позволил.” И апостолът те предупреждава и казва предварително: „И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, („изпраща” т.е. позволява да се случи), не за да имат те извинение, а „та да бъдат осъдени.” Защо? Те, казва той, „не са повярвали на истината” т.е. на истинския Христос, „а са имали благоволение към неправдата” (2 Сол. 2:11-12) т.е. към Антихриста. Но както в гоненията, кото се случвали от време на време, така и тогава Бог ще допусне тези неща не понеже Му липсва сила да ги спре, а понеже желанието Му е чрез търпение да награди победителите така както направил с пророците и апостолите. За този край те се потрудили малко, така че да могат да наследят небесното царство, за което Данаил казва: „И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение” (Дан. 12:1-2). 

18. Пази се тогава, о човече, ти знаеш знаците на Антихриста. И ги помни не само ти самият, но ги споделяй свободно с всички. Ако имаш дете по плът, наставлявай го относно тези неща. Ако си родил някой чрез катехизиране накарай го също да внимава, за да не би да приеме лъжливия вместо Истинския. Понеже „тайната на беззаконието вече действа” (2 Сол. 2:7). Боя се от тези войни между народите, плаша се от църковните схизми, страхувам се от взаимната омраза между братята. Но достатъчно за това. Дано само Бог да не даде това да се случи в наши дни. Но какво и да стане нека да бъдем нащрек. Толкова за Антихрист.

19. Но нека да очакваме и да търсим Господното пришествие от небесните облаци. Тогава ангелската тръба ще засвири „и тези, които са починали в Христа ще възкръснат първи” (1 Сол. 4:16) – богоугодните, които са живи ще бъдат грабнати в облаците получавайки награди за трудовете си по-големи от човешките почести понеже са се борили с борба, която не е само човешка, според апостол Павел който пише: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.” (1 Сол. 4:16-17).

20. Това идване на Господа и краят на света били известни на Проповедника, който казва: „Весели се младежо, в младостта си И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, И ходи по пътищата на сърцето си, И според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд” (Екл. 11:9) „Затова отмахни от сърцето си досадата, И отдалечи от плътта си всичко що докарва неволя” (Екл. 11:10) „И помни Създателя си в дните на младостта си, Преди да дойдат дните на злото,” (Екл. 12:1) „преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите,” (Екл. 12:2) „и на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни” (Екл. 12:3 – тук той оказва способностите на очите), „преди да се скъса сребърната верижка” (Екл. 12:6 – имайки предвид събирането на звездите понеже изгледът им е като сребро) „и се строши златното цвете” (Екл. 12:6 LXX – по този начин прикрито споменавайки златното слънце понеже лайката е добре познато растение, чийто листа наподобяват слънчеви лъчи). „Още когато ще се боят от всичко, що е високо, И ще треперят в пътя;” (Екл. 12:5). Какво ще видят? „Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена” (Матей 24:30; Зах 12:12). И какво ще стане когато дойде Господ? „Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне” (Екл. 12:5). И както казват тълкувателите цъфтенето показва краят на зимата и нашите тела ще разцъфнат след зимата в небесни цветове. „И скакалецът натегне” (което означава окрилената душа обличаща се с тялото) „и всяка охота изчезне” (т.е. желанията, които ни измъчват като тръни ще се разпръснат).

21. Виждаш как всичко предсказва идването на Господа. Виждаш как те познават „гласа на лястовицата”. Нека да знаем какъв е този глас. „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба” (1 Сол. 2:16). Архангелът ще каже на всички „Станете и посрещнете Господа”. Страшно ще е идването на нашия Господа. Давид казва: „Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщаш, И около Него силна буря” (Псалм 50:3). Човешкият Син ще дойде при Отца според Писанието, което сега четем, „на небесните облаци” до „огнената река” (Дан 7:13, 10), където ще съди хората. Тогава ако делата на човека са злато той ще заблести по-ярко, но ако живота му е бил слама и безсмислен ще бъде изгорен от огъня (ср. 1 Кор. 3:12-13). И Отец „ще седне” с „дрехи бели като сняг и коса както чиста вълна” (Дан. 7:9). Но това е казано по човешки. Защо? Понеже Той е цар на тези, които не са се осквернили с грехове. Понеже, казва Той „ще направя греховете ви бели като сняг и като бяла вълна” (Ис. 1:18), което е символ на прошката на греховете или на самата безгрешност. Но Господ, Който ще дойде от небето на облаци е Този, Който се е възнесъл на облака понеже Самият Той казва: „И ще видят Човешкия Син идещ на небесни облаци със сила и голяма слава” (Мт. 24:30).

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.