Петнадесето огласително слово – 1


от Кирил Ерусалимски

За думите: И ще дойде в слава да съди живите и мъртвите. И царството Му е ще има край

Гледах догдето се положиха престоли, и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън.  А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; животът им, обаче, се продължи до време и година. Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него. И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши” (Данаил 7:9-14).

1. Няма да говоря само за един адвент на Гоиспод Исус Христос, а и за втория, много по-славен от първия. Понеже първия показал дълготърпението Му, но втория носи със себе си короната на божието царство. Понеже всички неща, в повечето случаи, са двойни в нашия Господ Исус Хритос: двойно раждане, едно като Бог преди всички векове и едно от девица в края на времената. Неговото идване е двойнствено: едно незабелязано, „като росата на руното” (Пс. 72:6) и второто, когато  идването Му ще бъде явно. При първия Си адвент Той бил повит в пелени в яслата. При втория „ще се загърне в светлина както в дреха” (Пс. 104:2). При първото Му идване Той „понесе кръст пренебрегвайки срама” (Евреи 12:2). При второто ще бъде придружен от множество ангели и ще приеме слава. И както при първото Си идване Той казал: „Блажен който иде в името Господне” (Матей 21:9; 23:39) така ще повтори същото при воторото Си идване, така че когато заедно с ангелите посрещем и нашия Господ, за да можем да Му се поклоним и да кажем: „Блажен, който иде в името Господне.” Спасителят идва не за да бъде съден отново, а за съди тези, които Го осъдили. Този, Който мълчал когато Го съдили (Матей 26:63) ще припомни на престъпниците дързостите, които те сторили на кръста и ще каже: „Направихте това и аз премълчах” (Псалм 50:21). Тогава Той дошъл според Божия план учещ и убеждаващ хората. Но този път те ще Го признаявт за свой Цар, дори ако не желаят това.

2. Относно тези две идвания пророк Малахия казва: „И Господ, Когото търсите неочаквано ще дойде в храма Си” (Мал. 3:1-3). Ето, едно идване. И отново за втрото идване той казва: „Да! Ангелът на завета, когото вие желаете; Ето, иде, казва Господ на Силите, о кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач, И като сапуна на тепавичари. е седне като един, който топи и пречиства сребро, Та ще очисти левийците, И ще ги претопи като златото и среброто; И те ще принасят Господу приноси с правда.” И веднага след това Самият Господ казва: „И Аз, като се приближа при вас за съдба, Бързо ще заявя против баячите, Против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо, Против ония, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, И против ония, които онеправдават чужденеца, И не се боят от Мене, Казва Господ на Силите” (Мал. 3:5). Поради тази причина Павел пишейки отнапред казва: „И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е” (1 Кор. 3:12-13).  Павел също знаел за тези две идвания когато писал до Тит казвайки: „Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос” (Тит 2:11-13). Виждаш, че той говори за първото, за което благодари и за второто, което очаква. Затова и думите на вярата, която прогласяваме са така представени, за да вярваме в Този, Който е възлязъл на небето и седна отдясно на Отца и ще дойде да съди живите и мъртвите; и царството Му не ще има край.

3. Тогава нашият Господ Исус Христос идва от небето. Той идва със слава на края на този свят, в последния ден. Понеже този свят ще има край и този сътворен свят ще бъде пресътворен. Понеже поквара „грабежи и прелюбодейства” и всякакъв грях „се изляха на земята и кръв се докосва до кръв” (Осия 4:2) в света затова, за да може това чудно обиталище да не се покрие с нечестие този свят преминава, за да даде място на един справедлив свят. А ще покажеш ли доказателство за това от Писанието? Чуй Исая, който казва: „И цялото небесно множество ще се разложи, И небето ще се свие като свитък; И цялото му множество ще падне Както пада лист от лоза, И като паднал лист от смоковница” (34:4). Евангелието също казва: „А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят” (Матей 24:29). Нека да не тъжим сякаш единствено ние умираме. И звездите ще умрат, но вероятно и ще възкръснат. И Господ свива небесата, не за да ги унищожи, а за да ги възкреси отново, още по-прекрасни. Чуй как пророкът Давид казва: „Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце са небесата.Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени” (102:25-26). Но понеже някой ще каже: Чакай, той ясно казва „те ще изчезнат,” чуй в какъв смисъл казва той, че „те ще изчезнат”. Това е ясно от следващото: „те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени.” Понеже за един човек се казва, че „погива” според написаното: „Ето, парваният погива и никой не внимава на това” (Ис 57:1), макар че очакваме възкресението. По същия начин ние очакваме, така да се каже, и възкресението на небесата. „Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв” (Йоил 2:31). Нека обръщенците от манихейството да бъдат наставени от това и повече да не правят от тези светлини свои богове нито нечестиво да мислят, че това слънце, което ще бъде помрачено е Христос. И отново, чуй Господ да казва: „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Мт. 24:35) понеже творенията не са толкова скъпоценни колкото думите на Господаря.

4. Така видимите неща ще преминат и ще дойдат нещата, които очакваме, неща по-честни от настоящите. Но нека никой да не любопитства за времето. Понеже “не е за вас,” казва той, „да знаете години и времена, които Отец е положил в Собствената Си власт” (Деяния 1:7). И не прибързвай да казваш кога ще се случат тези неща нито от друга страна ставай небрежен. Понеже Той казва: „Внимавайте, понеже в час коагто Го не мислите Човешкия Син ще дойде” (Мт. 24:42,44). Но понеже за нас е важно да знаем знаците за края и понеже търсим Христос затова, за да не умрем измамени и да не бъдем подмамени от лъжливия Антихрист, апостолите, водени от божията воля, попитали истинския Учител, казвайки: „Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще е белега за Твоето пришествие и за края на света” (Мт. 24:3-4)? Ние очакваме Ти да се върнеш отново, но „Сатана се преправя на светъл ангел.” Затова предупреди ни, за да не се поклоним на друг, който не Си Ти. И Той, отваряйки Своята блажена и божествена уста, казал: „Внимавайте да не ви заблуди някой”. Можете ли и вие, слушатели мои, виждайки го сега с очите на сърцето си, да чуете същите неща казани и към вас: „Внимавайте да не ви заблуди някой”. Словото Му ви наставлява всички да внимавате на казаното, понеже това не е отминала история, а пророчество за бъдещите неща, което със сигурност ще се сбъдне. Не че ние пророкуваме понеже не сме достойни, но записаните неща ще бъдат сложени пред вас и знаците изявени. Наблюдавайте кои от тях вече са се случили и кои остават и пазете себе си в безопасност.

5. „Внимавайте да не ви заблуди някой. Понеже мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос и ще заблудят мнозина.” Това се е случило отчасти: понеже Симон магьосника вече твърдял това, и Менандър и някои други безбожни еретични водачи. И други ще го казват в наше време и след нас.    

6. Втори знак. „И ще чуете за войни и военни слухове” (Мт. 24:6). Има ли сега време война между персите и римляните за Месопотамия или не? Надига ли се народ против народ и царство против царство или не? „И ще има глад и болести и трусове на разни места.” Тези неща вече са се случили. И отново: „Ще има и ужаси и големи знамения от небето” (Лука 21:11). „затова внимавайте,” казва Той, „понеже не знаете в кой час ще дойде вашия Господ” (Мт. 24:42).

7. Но ние търсим свой собствен знак за пришествието Му, ние вярващите чакаме знак подобаващ за Църквата. И Спасителя казва: „И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят” (Мт. 24:10). Ако чуете, че епископ се изправя против епископ, свещеници срещу свещеници и миряни против миряни дори до кръв, не се безпокойте понеже това е било написано отнапред. Внимавайте не на нещата, които се случват сега, а на тези, които са записани. И дори ако аз, който ви поучавам загина, вие няма да загинете с мен. Не, дори слушателя може да стане по-добър от учителя си и последният първи, понеже Господарят приема дори дошлия в единадесетия час. Ако дори сред апостолите имало предател чудно ли е, че сред епископите се среща омраза? Но знакът се отнася не само до водачите, но и до хората. Понеже Той казва: „Понеже беззаконието ще се умножи любовта на мнозинството ще охладнее” (Мт. 24:12). Ще се хвали ли тогава някой от присъстващите, че е истински приятел на ближния си? Нима устните целуват, устата да се смее и очите блестят докато сърцето обмисля предателство и човек крои зло с мирни думи?

8. Имаш и този знак: „И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (Мт. 24:14). Както виждаме почти целия свят сега е пълен с Христовото учение.

9. И какво ще стане след това? Той продължава: „Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира)” (Мт. 24:15). И отново: „Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;” (Мт. 24:23). Омразата към братята дава път на Антихриста. Понеже дяволът отначало подготвя разделението между хората, за да може идващия да бъде приет от тях. Но да не даде Бог някой от Христовите слуги стоящи тук да хукне към врага! пишейки за това апостол Павел дава явен знак казвайки: „Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогова, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят” (2 Сол. 2:3-10). Това написал Павел, а сега е отпадането. Понеже хората отпадат от истинската вяра и някои проповядват, че Христос е идентичен с Отца, а други твърдят, че Христос е бил създаден от нищото. Преди това еретиците били явни, но сега Църквата е пълна с прикрити еретици. Понеже хората отпаднаха от истината и ги „засърбяха ушите” (2 Тим. 4:3). Приятна ли е речта? Всички я слушат с удоволствие. Думи на поправление ли чуваме? Всички се отвръщат от тях. Повечето са се отдалечили от верните думи и са избрали злото вместо да желаят доброто. Това следователно е „отпадането” и врагът скоро ще се яви. Понеже междувременно той е започнал да изпраща предшествениците си, за да може след това да дойде подготвен върху своята плячка. Затова внимавай на себе си, о човече, и опази душата си. Днес Църквата те представя пред живия Бог. Тя ти изявява нещата свързани с Антихриста преди още той да е дошъл. Дали те ще се случат в твоето време или след теб ние не знаем. Но е добре като знаеш тези неща ти предварително да се подготвиш.  

10. Истинският Христос, единородния божий Син, няма да дойде повече от земята. Ако някой показва измама в пустинята не отивайте. Ако казват „Ето, тук е Христос или там е не вярвайте” (Мт. 24:23). Не гледайте повече надолу към земята защото вашият Господ идва от небето, и не сам както преди, а с мнозина, придружаван от десетки хиляди ангели, не тайно както в дните на руното, а блестящ и ясно като светкавица. Понеже Самият Той казва: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син” (Мт. 24:27). И отново: “Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава” (Мт. 24:30).

11. Но както преди,  когато Му предстояло да приеме човешка природа и Бог да се роди от Девата, дявола измислил предразсъдъци против това, измамно подготвяйки сред идолопоклонниците басни за лъжливи богове, раждащи и раждани от жена, така че след като лъжата се явила първа истината, както смятал той, да не бъде повярвана; така и сега, тъй като истинският Христос трябва да дойде втори път, противника, вземайки повод от очакванията на простите и особено на обрязаните, представил един човек, който бил магьосник и най-умел в магиите и съблазнителните заблуди, който да вземе за себе си властта в Римската империя и лъжливо да се нарича Христос. Чрез това име на Христос той ще подмами юдеите, които очакват Помазаника  и ще съблазни езичниците чрез магически заблуди.

12. Този вече споменат Антихрист ще дойде когато се изпълни времето на Римската империя и наближи краят на света. Тогава ще се появят десет римски царе, вероятно владеещи различни части, но всички по едно и също време. След тях е единадесетия, Антихрист, който чрез магьосничеството си ще получи римската власт. От царете владели преди него „трима той ще погуби” а останалите седем ще подчини. Отначало той наистина ще се покаже кротък (сякаш е учен и смирен човек), разумен и почтителен и чрез лъжливи чудеса и знамения на своята магьосническа измама ще подмами евреите, сякаш е очаквания от тях Христос. След това обаче той ще извърши всякакви престъпления и нечовешки беззакония, така че да намине всички неправедни и нечествиви хора живели преди него показвайки срещу всички хора, но особено против християните, един убийствен и твърде жесток дух, безмилостен и измамен. След като прави това в продължение само на три години и шест месеца той ще бъде унищожен от славното второ идване от небесата на единородния божий Син, нашия Господ и Спасител, истинският Христос, Който ще убие Антихриста „с дъха на устата си” (2 Сол. 2:8) и ще го предаде на адските пламъци.

13. Ние не учим тези неща от самите себе си, а сме ги научили от божествените Писания използвани в Църквата и най-вече от пророчеството на Данаил, което прочетохме малко по-рано както архангел Гавраил го тълкува, казвайки: „Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши” (Данаил 7:23). Това царство е римското както е традицията на църковните тълкуватели. Понеже първото царство, което станало известно било това на асирийците, второто на мидяните и персите и третото на македонците, така и четвъртото царство, което е сега е на римляните. Гавраил продължава да тълкува казвайки: „А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите” (той казва не само десетте, но и тези, които са били преди него) „и ще покори трима царе” (Дан. 7:24); очевидно от предишните десет. Ясно е, че покорявайки трима от десетте той ще стане осмия цар „и ще говори думи против Всевишния” (Дан. 5:25). Този човек е богохулник и лъжец, който не е получил царството от бащите си, но е присвоил властта посредством магьосничество.

14. Кой е той и чрез какво действие? Изтълкувай ни, о Павле. „Чието идване,” казва той „е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила и лъжливи чудеса” (2 Сол. 2:9) намеквайки, че сатана ще го използва като свой инструмент, действайки чрез него. Понеже знае, че неговото мнение повече няма да бъде прието той не воюва повече чрез служителите си, а сам и по-открито. И „с всякакви знамения и лъжливи чудеса” понеже бащата на лъжата действа показно чрез измама, така че множествата да мислят, че виждат възкресението на мъртвец, прохождането на куц и проглеждането на сляп, макар че не е било извършено никакво изцеление.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.