Преосмисляне на властта и водачеството в тялото Христово – 1


от Мишел Лий-Барнуел

indexОсновна характеристика на комплементарната позиция е, че мъжете имат специална роля в църквата и дома дефинирана основна около „властта” и „водачеството.” Но тъй като Новия Завет преобръща идеята за власт и идентичност с главата надолу ние трябва внимателно да осмислим влиянието на идеята за царството като единство, любов и пренасочване.

Мнозина комплементари са отбелязвали, че Исус предизвиква конвенционалната идея за власт и са превърнали „слугуващото водачество” в една от основните си характеристики. Въпреки това водачеството, а често и властта са виждани като водещите идеи, а слугуването е отношението или начина, по който това водачество бива осъществявано – т.е. водачество, което е осъществявано по слугуващ начин. Например, дискутирайки концепцията за властта един учен удачно посочва, че думите на Исус в Марк 10:42-45 не означават, че „слугуващото водачество” трябва да бъде виждано като опозиция на или че то премахва властта тъй като Исус притежаваше и двете неща. Идеята е, че водачите (напр. стареите) „трябва да използват властта със сърце на слуга.”[1] По този начин и властта и слугуването биват утвърдени, но реалния резултат показва, че властта е основата, а слугуването е определението.

Заслужава си да изследваме дали това ударение върху властта е основателно. Възражението не е срещу самата власт. По-скоро проблемът лежи в значимостта на властта както водеща идея в комплементарната позиция тъй като тя поставя неудачен фокус върху един аспект, който е критикуван и предефиниран в Новия Завет. Ние трябва да запитаме дали ценностите на царството са били правилно интегрирани в комплементарната позиция и дали едни по-трансцедентни ценности  могат да бъдат по-удачно приложени. В резултат на това ние ще покажем, че „слугуващото водачество,” както обичайно е разбирано от комплементарите, не изразява в достатъчна степен новозаветното разбиране за водачество и след това ще представим някои възможни начини за продължение на дискусията.

Осмисляне на властта и водачеството

И двете страни са съгласни, че „власт” е легитимна концепция в Новия Завет.[2] Той многократно споменава властта на Исус (напр. Матей 7:29; 9:6,8). Властта също така е виждана във връзка с управниците (напр. Римл. 13;1), отделни хора (напр. 1 Кор. 7:4) и общности (напр. Тит 2:15).[3]  Павел смело говори за и използва своята апостолска власт (напр. 1 Кор. 4:21; 2 Кор. 13:10; Гал. 1:1).

В самите общности стареите са основните носители на власт в ежедневния й живот. 1 Петър 5:1-5 наставлява стареите да „пасат Божието стадо сред вас упражнявайки надзорнчиество [episkopountes]” над тези „които са ви поверени на вашата грижа,” които вероятно са членовете на домашна църква.[4] Както отбелязва Джобс, подобно надзорничество е било необходимо за изграждането и защитата на една църква преминаваща през гонение. Тя казва: „Насърчавайки стареите за пастируват и останалите да се покоряват на тяхното водачество Петър подчертава важността на отговорната църковна структура за безопасно преминаване на църковната общност през едно огнено изпитание.”[5] Църквите трябва да се „покоряват” на тези, които „бдят” за душите им (Евреи 13:17).

За комплементарната позиция разликата в половете често е дефинирана най-вече посредством властта и водачеството на мъжа и покорството на жената. Например в една книга секцията „Божият ред в творението” съдържа 3 глави описващи този ред: (1) „Божият творчески ред” (2) „Родени проклети” и (3) „Авторитет и покорство.”[6] Други твърдят, че „Новия Завет показва, че основните житейски отношения съответстват на власт и покорство.”[7] Тези форми и приложения могат да варират като например родителите могат да изискват покорство от децата си, правителството може да създава ограничителни закони, църквата следва своите водачи-слуги и съпругите трябва да се покоряват на жертвоготовното водачество н своите съпрузи.[8] Според една дефиниция за мъжественост „В СЪРЦЕТО НА ЗРЯЛАТА МЪЖЕСТВЕНОСТ Е ЕДНО ЧУВСТВО НА БЛАГОСКЛОННА ОТГОВОРНОСТ ДА ВОДИ, СНАБДЯВА И ЗАЩИТАВА ЖЕНИТЕ ПО НАЧИНИ УДАЧНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА МЪЖА.”[9] В по-разширеното определение на автора за значението на „да води” те се отнасят до „жертвоготовност за добруването на жените” с препратка към наставлението на Павел в Ефесяни 5:23 съпрузите да обичат своите съпруги, но отново това е описателно и заема едно по-второстепенно място в определението на „библейска мъжественост.”[10]

Ние трябва да запитаме дали тези концепции неизбежно се нуждаят от една такава доминираща позиция в определяне на природата на спора и съответните позиции и дали други не заслужават по-внимателно обмисляне. За тази цел ние ще разгледаме влиянието което носи внасянето на идеята за „слуга” в дискусията за водачество и ще изследваме следствията с термините на допълнителни концепции на царството.

Водачеството в Новия Завет

Концепцията за водачество ни дава един по-широк начин да разберем уникалната роля на мъжа в комплементарнбата позиция, така че въпросът се свежда до това какво представлява водачеството. Новия Завет често описва водачество, включително неговите отношения на власт, по начин, който е противен на традиционните разбирания. Затова ние трябва да разберем как това „преобръщане” пасва на природата и целта на водачеството в царството.

Тъй като понастоящем основният термин за християнско водачество е „слугуващо водачество” ние ще разгледаме какво означава да бъдеш слуга в новозаветния свят. Освен това ние ще изследваме употребата на думата „роб” тъй като тя е използвана във връзка с водачеството и е тясно свързана с идеята за слугуване. Да бъдеш „слуга” е повече от това просто да модифицира или да обясни вида „водачество” или „власт.” Ниският статус на един слуга би изглеждал парадоксален сравнен със статуса на водача. Това би била една безсмислена концепция според йерархическото виждане и ред в древността и свързаните с нея очаквания за чест.

Ние ще покажем как парадоксалната комбинация от слуга/роб и водач е тясно свързана с по-широките новозаветни идеи за жертва, единство и любов. Следователно тези по-широки цели на царството са по-основополагащи за разбирането на новозаветното водачество и власт. Това не премахва възможността за едно уникална мъжка „власт,” но означава, че всяко разбиране за власт и водачество трябва да бъдат интегрирани в тези по-фундаментални концепции на царството.

Преосмисляне на слугуващото водачество

Да бъдеш слуга не премахва водачеството както правилно отбелязват комплементарите, но правилната връзка между двете неща е от съществено значение. Съществува ли „библейски баланс” между двете[11] или някакъв друг начин да виждаме тяхната връзка? Евангелията съдържат добре известните думи на Исус за водачите. В Матей 20:20-28 Исус казва на учениците, че за разлика от езичниците, които „владеят” над другите и „упражняват власт над тях” този, който иска да бъде „велик” трябва да бъде „слуга” (diakonos), точно както Исус дойде, за да служи и да даде живота Си за мнозина.

Концепцията за власт е поставена в пряка опозиция на слугуването. Отново, това не означава, че Исус е бил против понятието за власт. Както отбелязва Уилкинс, да преследваш позиция на власт и управление като средство за постигане на значимост би било естествено в обкръжението на учениците по времето на римската окупация. Но Исус преобръща концепциите за статус казвайки, че именно слугуването води до величие в Неговата общност.[12]

В този контекст „слуга” изглежда нещо повече от определяне на „водачеството.” То по-скоро представлява същностен компонент, така че един човек трябва да бъде слуга преди да може да бъде водач. С други думи Христос посочва, че слугуването е предварително изискване за това да бъдеш водач. Така вместо да гледаме как слугуването модифицира даден тип водачество би било по-добре да запитаме как слугуването формира необходимата основа за водачество, дори за власт, и как една преобърната перспектива на царството обяснява тази парадоксална идея.

[1] Grudem, Countering the Claims, 97.

[2] напр. за егалитарното виждане виж “Nature of Authority.”

[3]  Без значение дали някой тълкува 1 Тим. 2:12 и 1 Кор. 11:10 като подкрепящи комплементарноито или егалитарното виждане основната идея и на двата пасажа е валидността на властта в една общност тъй като текстовете повдигат въпроса за вида власт която е необходима и удачна, а не дали самата власт е легитимна концепция. 

[4] Davids, First Epistle of Peter, 180.Метафората за овчар се появява в СЗ (Ис. 56:11; Ер. 23:4; 50:6; Неем. 3:18; Зах. 10:3; Езек. 34),и Исус се представя като „добрият пастир“ (Йоан10:2–16). ВижFerguson, Church of Christ, 321.Джобс отбелязва връзката между пастируването и надзорничеството в Езек. 34:11–13 в Септуагинта и заключава, че Петър може би съзнателно намева за Езекиил използвайки подобен език в  1 Петър 5:2 (1 Peter, 199).

[5]  Jobes, 1 Peter, 299. Гопелт описва общата нужда от подобно водачество: „Високите изкисвания поставени върху местната общност създават необходимостта…от един вид лугуване, което се обръща към отделния човек и възстановява тези въвлечени във вътрешни конфликти и тези, които са се отклонили“ (Commentary on I Peter, 344).

[6] Kassian, Women, Creation and the Fall.

[7] Piper and Grudem, Fifty Crucial Questions, 42.

[8]  Пак там, 42–43.

[9] Piper and Grudem, “Vision of Biblical Complementarity,” 35, emphasis original.

[10] Пак там, 38.

[11] Piper and Grudem, Fifty Crucial Questions, 21.

[12] Wilkins, Matthew, 669.

1 thought on “Преосмисляне на властта и водачеството в тялото Христово – 1

  1. Водачеството, като слугуване е същото , като грижата на добрия родител към децата – хем им прислугваш ,храниш и обличаш, хем ги управляваш , учиш , наставляваш , лекуваш и дори забавляваш!Поздрави!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.