Катехизисни поучения – 19


Четиринадесето огласително слово – 2

от Кирил Йерусалимски

index

15. Но понеже непокорните евреи няма да се убедят от Божествените Писания, но забравяйки всичко казано отричат възкресението на Исус, добре е да им отговорим така: Защо, след като казвате, че Елисей и Илия възкресили мъртъвци, вие отричате възкресението на нашия Спасител? Дали понеже нямаме живи свидетели сега, в това поколение, за случилото се? Добре, ще представите ли вие свидетели за онова време? Но това е записано. Записано е и другото. Защо тогава отхвърляш едното, а приемаш другото? Евреи били тези, които записали тази история, и всичките апостоли били евреи. Защо тогава не вярваш на евреите? Матей, който написал евангелието го написал на еврейски език, а проповедникът Павел бил евреин от евреи. Дванадесетте апостоли били от еврейския народ. След това 12 апостоли на Ерусалим били избрани отсред евреите. Какви тогава са вашите причини да признавате своите истории, а да отричате нашите, макар че те също са написани от евреи отсред вас самите.

16. Но невъзможно е, ще каже някой, мъртвец да възкръсне. И все пак Елисей на два пъти възкресил мъртвец – веднъж когато бил жив и втори път когато самият той бил мъртъв. Да вярваме ли тогава, че когато Елиесй бил мъртъв, един мъртвец, който бил хвърлен върху него и го докоснал възкръснал, но Христос не е възкръснал? Но в единия случай мъртвецът, който се допрял до Елисей възкръснал, а Този, Който ги възкресил все пак останал мъртъв, а в другия не само, че мъртвият за когото говорим възкръснал, но и мнозина мъртви възкръснали дори без да са Го докоснали. Защото „много тела на починали свети бяха възкресени и излязоха от гробовете след Неговото възкресение и влязоха в светия град” (Матей 27:52-52) (очевидно този град, в който ние сега се намираме) „и се явиха на мнозина.” Така Елисей възкресил мъртвец, но Той покорил света. Илия възкресил мъртвец, но дяволите не излизат в името на Илия. Ние не говорим зло за пророците, но почитаме техният господар повече. Ние не възвишаваме своите чудеса като отричаме техните, понеже техните са също и наши. Но чрез това, което се случило сред тях ние печелим доверие за самите себе си.

17. Но те отново казват: „Тогава едно наскоро починало тяло било върнато към живот, но покажете ни, че е възможно тяло мъртво от три дена да възкръсне и че човек, който бил погребан може да възкръсне след три дена.” Ако търсим свидетелства от Писанията в подкрепа на тези факти Самият господ Исус Христос ни ги дава в евангелията казвайки: „Както Йона бил три дена и три нощи в корема а морското чудовище така и човешкият Син ще бъде три дена в недрата на земята” (Матей 12:40). И когато изследваме историята на Йона огромна е силата на приликата. Исус бил изпратен да проповядва покаяние. Йона също бил изпратен, но докато единият побягал без да знае какво ще се случи, другият дошъл доброволно, за да даде покаяние за спасение. Йона спял на кораба и хъркал в бурното море, а докато Исус спял, морето, по Божието провидение се надигнало, за да покаже колко голяма е силата на спящия. На Него те казали: „Защо спиш. Стани, призови своя Бог, за да ни спаси Богът ти” (Йона 1:6). Там те казали: „Призови своя Бог” а тук „Спаси ни.” Единият казал: „Вземете ме и хвърлете в морето, така морето ще утихне” (Йоан 1:12), а другият Сам „смъмрил вятъра и вълните и настана голяма тишина” (Матей 8:25-26). Единият бил хвърлен в корема на звяр, а другият по Собствена воля слязъл там където се намира невидимият кит на смъртта. И Той злязъл по Собствена воля, за да може смъртта да предаде тези, които е погълнала, според както е писано: „От силата на преизподнята ще ги изкупя, От смърт ще ги избавя. О смърт! где са язвите ти? О преизподньо! где е погубителната ти сила? Колкото за това, Аз няма да видя разкайване.” (Осия 13:14).

18.На това място нека да помислим дали е по-трудно за един човек след като е бил погребан отново да излезе от земята или за човек в корема на една риба влизайки в голямата горещина на живото същество да не претърпи вреда. Понеже кой човек не знае, че топлината на корема е толкова голяма, че дори погълнатите кости се разлагат? Как Йона, който се намирал в продължение на 3 дена в крема на кита, не бил повреден? И виждайки, че естеството на всеки човек е такова, че той не може да живее без да диша както правим самите ние, как живял той в продължение на три дена без въздух? Но евреите отговарят и казват: „Божията сила слязва върху Йона когато бил хвърлен в ада.” Ако Господ дал живот на Своя слуга като изпратил силата Си върху него не може ли Той да я изпрати и върху Себе Си? Ако едното е възможно възможно е и другото. Ако едното е невероятно невероятно е и другото. За мен и двете неща са еднакво възможни. Аз вярвам, че Йона бил опазен защото „за Бога всичко е възможно” (Матей 19:26). Вярвам и че Христос е бил възкресен от мъртвите защото имам множество свидетелства за това както от Божествените Писания така и от действащата дори до днес сила на Този, Който възкръснал – Който Сам слязъл в ада, но възлязъл оттам с голямо множество. Понеже Той слязъл до смъртта „и множество тела на заспали светии възкръснали” (Матей 27:52) чрез Него.

19. Смъртта била обзета от тревога да задържи Този нов посетител слязъл в Хадес, Който не бил вързан с веригите на това място. Защо се боите от Него, порти адови? Какъв е този нежелан страх, който ви е обзел? Смъртта побягнала и това бягство издало нейния страх. Светите пророци се затичали към Него, законодатялт Мойсей, Авраам, Исаак и Яков, Давид заедно със Самуил, Исая, Йоан Кръстител, който дал свидетелтво когато попитал: „Ти ли си Този, Който има да дойде или друг да очакваме” (Матей 11:3)? Всички праведници, които смъртта погълнала били откупени понеже подобавало Царят, Когото те прогласявали да изкупи благородните Си вестители. Тогава всеки от праведните казал: „О, смърте, къде ти е победата? О, Смърте, къде ти е жилото?” (1 Кор. 15:55). Понеже Победителят ни изкупил.

20. На този наш Спасител пророк Йона представлявал предобраз когато се молил от корема на кита и казал: „Из вътрешността на преизподнята извиках” (Йона 2:2) и все пак той се намирал в кита. Но макар и в кита той казал, че се намирал в ада понеже бил предобраз на Христос, Който слязъл в ада. И след няколко думи той казва за личността на Христос, пророкувайки съвсем ясно: „Слязох до дъното на планините” (Йона 2:6) и все пак той се намирал в корема на кита. За какви планини говориш ти? Зная, казва той, че аз съм предобраз на Този, Който ще бъде положен в гробница изсечена в скалата. Макар че се намирал в морето Йона казал: „слязох в земята” тъй като бил предобраз на Христос, Който слязъл в земното сърце. И предвиждайки делата на евреите, които убедили войниците да излъжат и им казали: „Кажете, че те го откраднаха” той казва: „Ония, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта, спазвана за тях” (Йона 2:8). Понеже Този, Който имал милост към тях дошъл, бил разпънат и възкръснал отново давайки Своята скъпоценна кръв и за евреите и за езичниците. И все пак те казали: „Те го откраднаха” предпочитайки „лъжливи суети.” Но за Неговото възкресение Исая също казва: „Къде е Онзи, Който ги изведе от земята, великияит Пастир на овцете” (Исая 63:11)? Той добавя думата ”велик” за да не би да мислят за Него като за овчарите дошли по-напред.

21. Следователно, тъй като ние имаме пророчествата нека вярата да остане с нас. Нека те да паднат с падането на вярата понеже така желаят. Но ти си застанал на канарата на вярата във възкресението. Нека никой еретик никога да не те убеди да говориш зло за възкресението. Понеже и до днес манихеите казват, че възкресението на Спасителя било привидно – мъдро и нереално, като не внимават на Павел, който казва: „Който по плът се роди от Двидовото потомство.” И отново: „Чрез възкресението на Исус Христос, нашия Господ, от мъртите” (Римл. 1:3-4). И отново той има предвид тях когато казва следното: „Не казвай в сърцето си: Кой ще възлезе на небето или кой ще слезе в дълбините? Т.е. да изведе Христос от мъртвите” (Римл. 10:6-7)? И по подобен начин предупреждава когато на друго място пише следното: „Помни Исус Христос, Който възкръсна от мъртвите” (2 Тим. 2:8). И отново: „Ако Христос не е възкръснал от мъртвите тогва напразна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии понеже свидетелствуваме, че Бог е възкресил Христос Когото Той не е възкресил” ( 1Кор. 15:14-15). И в това, което следва той казва: „Но сега Христос е възкръснал, първият плод на починалите” (1 Кор. 15:20). „И се яви на Кифа, след това на дванадесетте” (понеже ако не вярвате на един свидетел имате дванадесет). „После на над 500 братя наведнъж” (1 Кор. 15:5-6) (ако не вярват на 12 нека да повярват на 500). „След това на Яков” (1 Кор. 15:7) Неговият брат и първият епископ на този диоцез. Като видиш, че един такъв епископ отначало е видял възкръсналият Исус Христос няма ли ти, неговият ученик, да му повярваш? Но ти казваш, че Неговият брат Яков е предубеден свидетел. „След това се яви и на мен” (1 Кор. 15:8), Павел, неговият враг. Кое свидетелство ще бъде поставено под съмнение когато самите му врагове го прогласяват? „Аз, който преди това бях гонител” (1 Тим. 1:3) сега проповядвам благата вест на Възкресението.”

22. Много свидетели има за възкресението на Спасителя. Нощта и светлината на пълната луна (понеже тази нощ била шестнадесетата[1]). Камъкът на гробницата, който Го приел също ще се повдигне срещу евреите понеже той видял Господа. Дори камъкът, който тогава бил отвален сам ще свидетелствува за възкресението лежейки тук и до ден днешен. Божиите ангели, които били там свидетелстват за възкресението на Единородния. Петър, Йоан, Тома и останалите апостоли, някои от които изтичали до гроба и видели погребалните одежди, в които Той преди това бил повит лежащи след възкресението и другите, които повивали ръцете и краката Му и носещи знаците на гвоздеите. Всички те се радвали на дъха на Спасителя и били сметнати за достойни да прощават грехове в силата на Светия Дух. Жените също били свидетели, които се хванали за нозете Му и видели силното земетресение и сиянието на ангела, който застанал отстрани. Ленените одежди, с които Той бил увит и които оставило когато възкръснал. Войниците и парите, които им били дадени. Самото място, което и днес може да бъде видяно. И този дом на светата Църква, която поради любов към Христос император Константин, светла му памет, изградил и украсил както можеш да видиш.

23. Свидетел на възкресението на Исус е и Товита, която в Неговото име била възкресена от мъртвите (Деяния 9:41). Понеже как можем да не вярваме, че Христос е възкресен когато дори името Му възкресявало? Морето също свидетелства за възкресението на Исус както чухте и преди. Липсата на улов също свидетелства, запаленият огън и печащата се риба. Петър свидетелства, който първо три пъти се отрекъл от Него, а след това три пъти Го изповядал и му било заповядано да пасе духовните Му овце. И до днес стои Елеонския хълм, все още пред очите на верните, освен Неговото възлизане на облак и небесната порта на Неговото възнесение. Понеже от небесата Той слязъл във Витлеем и на небесата се възнесъл от Елеонския хълм (Лука 19:50). На първото място започнали борбите Му сред човеците , но на второто Той бил коронован след тях. Така ти имаш много свидетели, имаш самото място на възкресението, имаш и мястото на възнесението гледащо на изток, имаш свидетелството на ангелите, които свидетелстват, облака, на който Той отишъл и учениците, които слезли от това място.

24. Наставлението във вярата ме кара да говоря и за възнесението. Но Божията благодат така е подредила нещата, че ти ще чуеш за това толкова подробно колкото позволява нашата слабост утре, в Господния ден. Тъй като поради провидението на Божията благодат редът на уроците в църквата включва описанието на нашия Спасител възнасящ се на небето и това, което е било казано е казано за обща полза и за събраното множество на верните и все пак особено заради вас. Но въпросът е внимаваш ли на казаното? Понеже ти знаеш думите, които следват според изповедта, която те учи да вярваш в Този: „Който възкръсна на третия ден и се възнесе на небето, и седна отдясно на Отца.” Мисля, че ти със сигурност си спомняш думите, но все пак отново ще ти напомня това, което се казва там. Помни какво е специално написано в Псалмите „Възлезе Бог с възклицание” (Псалм 47:5). Спомни си, че Божиите сили също казвали една на друга „Издигнете главите си, вие князе” (Псалм 24:7) и останалото. Спомни си и псалмът, който казва: „Като възлезе на високо плени плен” (Псалм 68:18). Помни пророкът, който казва: „Гради издигането си на небето” (Амос 9:6) и всички останали конкретни споменавания заради евреите.

25. Защото когато те говорят срещу възнесението на Спасителя като за нещо невъзможно, спомни се описанието на Авакум: понеже ако Авакум бил издигнат от ангел за косата на главата си[2] много повече Господа на пророците и на ангелите е способен чрез Собствената Си сила да възлезе на небесата на облак от Елеонския хълм. Можеш да си припомниш подобни чудеса, но запази първенството за Господа, Този, Който върши чудесата. Понеже другите са били извършени, но Той извършил всичко. Помни, че Енох бил взет, но Исус възлязъл. Помни какво беше казано вчера за Илия, че Илия бил взет на огнена колесница (4 Царе 2:11). Но Христовите колесници са „десетки хиляди даже хиляди по хиляди” (Псалм 68:17). Илия бил взет на изток от Йордан, но Исус възлязъл на изток от потока Кедрон. Илия отишъл като че на небето, а Исус на небето. И че Илия казва, че двоен дял от Светия Дух трябвало да бъде даден на неговите свети ученици, но Христос дал на Своите ученици толкова велик достъп до благодатта на Светия Дух, че не само да го имат в себе си, но също и чрез полагане на ръце да го предават на вярващите.

26. Когато по този начин се бориш с евреите – когато ги победиш чрез тези текстове, тогава продължи и по-нататък към превъзходната слава на Спасителя, а именно, че те били слугите, но не и Божия Син. За Неговото превъзходство ще ти бъде напомнено чрез мисълта, че един слуга на Христос бил взет на третото небе. Защото ако Илия достигнал до първото небе, а Павел до третото, то вторият е получил по-голямо достойнство. Не се срамувай от своите апостоли, те не стоят по-ниско нито са след пророците, а са благородни сред благородните, да, и дори още по-благородни. Понеже Илия наистина бил взет на небето, но Петър има ключовете за небесното царство и приел думите: „Каквото вържете на земята ще бъде вързано и на небесата” (Матей 16:19). Илия бил взет единствено до небето, а Павел в небето и в рая (понеже подобавало на един Христов ученик да получи по-голяма благодат) и „чул неизоворими думи, които никой език не може да изкаже.” Но Павел отново слязъл отгоре, не понеже не бил достоен да пребивава на третото небе, но за да може след като се наслаждавал на неща недостъпни за хората и слязъл с почест и проповядвал Христос, и умрял заради Него, да може да приеме и мъченическата корона. Но аз пропускам останалите свързани с това неща, за които говорих вчера на събраните в Господния ден. Понеже за разбиращия слушател и едно напомняне е достатъчно за наставление.

27. Но спомни си също какво казах по-рано за Сина седнал отдясно на Отца. Понеже следващото изречение в изповедта казва: „и възлезе на небето и седна отдясно на Отца.” Нека да не любопитстваме какво се има предвид под трон понеже това е невъзможно да бъде проумяно. Но нека и да не търпим тези, които лъжливо твърдят, че след Неговия кръст, възкресение и възнесение на небето Синът седнал отдясно на Отца. Понеже Синът не получил Своя трон чрез някакъв напредък, а чрез Своята природа (а Неговата същност е чрез вечно раждане) и по този начин и седнал отдясно на Отца. Този трон видял пророк Исая виждайки пред въплътения Спасител и казвайки: „Видях Господа седнал на висок и издигат престол” (Исая 6:1) и следващото. Понеже ако „никой не е видял Отец” (Йоан 1:18) Този, Който се явил на пророка бил Сина. Псалмистът също казва: „От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността” (Псалм 93:2). Но макар свидетелствата за тези неща да са многобройни все пак поради напредналото време ние ще се задоволим и с тези.

28. Сега аз трябва да ви припомня няколко от множеството неща, които са казани за сядането на Сина отдясно на Отца. Понеже 110 псалм ясно казва: „Рече Господ на моя Господ: Седни отдясно Ми докле положа враговете Ти за Твое подножие” (Псалм 110:1). И Спасителя, потвърждавайки тези думи в евангелията, казва, че Давид не изговорил това за себе си, но от вдъхновението на Светия Дух, казвайки: „Как тогава и Давид и Духът Го наричат Господ казвайки: Рече Господ на моя Господ: Седни отдясно Ми?” (Матей 22:43) и т.н. И в Деяния на апостолите Петър, в денят на Петдесятница застанал, заедно с дванадесетте (Деяния 2:34) и говорейки на израилтяните цитирал думите на това свидетелство от 110 псалм.

29. Но аз трябва да ви напомня и за още няколко подобни свидетелства свързани със сядането на Сина отдясно на Отца. Понеже в евангелието според Матей е писано: „Но казвам ви: отсега ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата” (Матей 26:64) и останалото. В съгласие с това апостол Петър също пише: „Чрез възкресението на Син, Който е отдясно на Отца след като възлезе на небето” (1 Петър 3:22). И апостол Павел, пишейки към римляните, казва: „Христос, Който умря, а също така и възкръсна и седи отдясно на Бога” (Римл. 8:34). И в посланието към евреите той казва: „След като извърши очистване на греховете седна отдясно на Величието на високо” (Евреи 1:3). И отново: „И на кого от ангелите Си е казал някога: Сеедни отдясно Ми докле положа враговете ти за твое подножие” (Евреи 5:13)? И отново: „След като принесе жертва за всичките човеци седна отдясно на Бога където очаква Той да положи враговете Му за подножие” (Евреи 10:12). И отново „Гледайки на Исус начинателят и усъвършителят нанашата вяра. Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, презря срама и седна отдясно на Божия трон” (Евр. 12:2).

30. И макар че има множество други текстове за сядането на единородния Син отдясно на Бога все пак тези са достатъчни за настоящия момент. Аз трябва да повторя думите си, че не след Своето идване в плът Той получил достойнството да седне там. Не, но отпреди всички векове Единородния Божий Син, нашия Господ Исус Христос, вечно притежавал трона отдясно на Отца. Нека сега Той, Който е Бог на всички, Който е Отец на Христос и нашия Господ Исус Христос, Който слезе и възлезе и седи заедно с Отца, да пази душите ви, да опази непоклатима и непроменена надеждата ви в Този, Който възкръсна отново, да ви възкреси заедно с Него от смъртните грехове в Своя небесен дар, да ви сметне достойни, за да „бъдете грабнати в облаците и да посрещнете Господа във въздуха” (1 Сол. 4:17) в определеното от Него време и до това време на славното Му второ завръщане, да запише имената ви в книгата на живота и записани там никога да не ги изтрие (понеже имената на мнозина, които са паднали, са били изтрити) и да даде на всички вас да вярвате в Този, Който възкръсна отново и да гледате на Този, Който се възнесъл и ще дойде отново (ще дойде, но не от земята. Затова внимавай, о, човче, заради измамниците, които предстои да дойдат), Който седнал нависоко и присъства и тук с нас , „Който ще въздаде на всеки според постоянството на вярата” (Кол. 2:5). Затова не мислете, че понеже сега Той не е тук в плът Той не присъства и по дух. Той е тук сред нас, слуша това, което се говори за Него, гледа вътрешните ти мисли и „изпитва вътрешности и сърца” (Псалм 7:9) – Който сега е готов да представи тези, които идват за кръщение и всички вас, в Светия Дух на Отца и да каже: „Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог” (Исая 8:18; Ср. Евр. 2:13) – на Когото да бъде слава вовеки. Амин.

[1] Ако възкресението станало на 14 Нисан следващата нощ трябвало да започва от 15 Нисан, а следващата от 16.

[2] Бел и дракона 5:33, ср. Езекиил 8:3

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.