Лют студ и белега на звяра


от Радостин Марчев

images

В студената зима когато работата боксува поради затворените пътища посещаемостта на фейсбук рязко скача. Това е времето когато в християнската виртуална субкултура съвсем буквално се изпълняват думите на апостола „всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение…“ (1 Кор. 14:26).

Както често става в такива случаи някой се опитва да ме просвети по последните новини относно белега на звяра – обикновено свързани с напредъка в разработването на импланти или началото на чипирането. Библейските пророчества се изпълняват! Нали???

Какво казва Библията за предстоящото имплантиране на чипове?

Отговорът може да бъде даден напълно изчерпателно с една единствена дума – Нищо. В цялата Библия, от началото на Стария до края на Новия Завет, няма дори един единствен пасаж, който да говори за поставяне на импланти, чипове или нещо подобно. Резултатът остава същия и ако добавите неканоничните книги.

Тази съвременна християнска истерия е свързана с един текст от книгата Откровение, който се намира в гл. 13, ст. 16-18.

И (втория звяр, който излиза от земята) принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. 

Някои християни смятат, че текста говори за бъдещо имплантиране на чипове в ръката и челото, без които човек няма да може да упражнява каквато и да е търговска дейност. Напълно очевидно е обаче, че текста не казва това. За да го разбираме по този начин ние трябва да прочетем израза „тури белег на десницата или на челата имкато „имплантира чип в дясната им ръка или челата им.” С други думи тук иде реч за определено тълкуване на текста, а не за директно, ясно твърдение намиращо се в него – две много различни неща. Нещо повече, това не само, че е просто едно тълкуване, това е и много лошо тълкуване, което носи в себе си едновременно духовна арогантност, историческо невежество и липса на егзегетически умения.

Духовна арогантност

Под духовна арогантност аз имам предвид често несъзнателното приемане на читателите, че те са по някакъв начин привилегировани в сравнение с всички останали живели преди тях християни понеже Бог е определил специално послание, което преди това е било скрито, но сега се открива на тях. Това става очевидно веднага щом си дадем сметка, че технологии като чипове и имплантиране са били напълно непознати не само през 1 век (когато е писана книгата Откровение), но и през цялата последваща история – чак до съвсем близки до нас времена. Следователно Йоан е запазил нещо, което преди това по необходимост е било напълно непонятно на всички предишни поколения християни, за да го открие на нас.

Историческо невежество

Подобно мислене може да се намери във всяка епоха. Хората периодично са решавали, че сега, на тях им се открива тайната на един или друг библейски текст. Предлагани са всевъзможни пресмятания на числото 666 (или 616 както се намира в някои манускрипти) идентифициращи звяра с различни хора от историята, папството, „преместването” на християнското поклонение от събота в неделя или определени числови поредици в гръцките паспорти – да споменем само някои неща. Преходът към електронна търговия и намаляването на кешовите разплащания в наше време са просто поредната проява на един истеричен феномен, който сам по себе си не представялва нищо особено ново.

Липса на екзегетични умения

Умението да се тълкува на Библията се нарича екзегетика. Макар да не може да се сведе изцяло до наука екзегетиката има свои основни правила, пренебрегването на които е сигурен начин да допуснем грешки. Някои от тях са свързани с характерните особености на вида литература, който тълкуваме, други с реконструиране на различни видове контексти – напр. исторически, географски, политически и др., трети с първоначалните читатели и т.н. Хората, които настояват, че Откровение 13 ясно говори за имплантиране обикновено не желаят да имат нищо общо с подобен вид екзегетика. Начинът, по който те четат Откровение е като я напасват към новините от днешния вестник или към последните конспиративни теории. Примерите изобилстват. Всъщност това е причината подобен род коментари на книгата Откровение да трябва да се пренаписват на всеки няколко години…

Някои кратки екзегетични бележки

Първо, когато Йоан пише своята книга той я изпраща първоначално като писмо до 7 определени, исторически съществували църкви (виж Откр. 1:11). Следователно, макар със сигурност тя да е Божие слово, което може (всъщност трябва) да говори и нас Откровение не е писано първо за нас. Тя има съвсем конкретни първоначални читатели, към които се обръща. Авторът не „закодира” в текста тайни, които да бъдат разшифровани едва след 20 века, когато напредъка на технологията позволи да разберем какво означават детайлите в книгата. Той пише към първите християни изправени пред проблеми като гонение, поклонение на императорския култ, сърдечно охладняване и компромиси. Следователно, преди да се опитваме да четем в Откровение 13 някакви послания за чипове и импланти трябва да се запитаме дали текста няма какво да каже на тези първи християни слушащи думите на апостола като послание говорещо за тяхната собствена ситуация. А той определено има.

Второ, един от ключовете за разбиране на книгата Откровение е Стария Завет. Макар в текста да липсват директни цитати алюзиите и намеците се срещат в почти всеки стих. Йоан използва ярки (и добре познати на своите първи читатели) старозаветни образи, модифицира ги и по този начин увеличава силата на своето внушение. Случаят с поставянето на белег не е изключение. Един от най-явните старозаветни пасажи, от които Йоан черпи е Езекиил 9:

Тогава Той извика в ушите ми с висок глас и рече: Нека се приближат ония, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка.И, ето, шест мъже идеха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка, и всред тях един човек облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста му; и като влязоха застанаха при медния олтар.И славата на Израилевия Бог се издигна от херувимите, над които бе, та застана над прага на дома; и Той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница.И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него.А на другите рече, като слушах аз: Минете подир него през града, та поразете; окото ви да не пощади, нито да покажете милост;старци, юноши и девици, младенци и жени избийте съвсем; но не се приближавайте при никого от ония, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. Прочее, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.Тогава им рече: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити; излезте. И излязоха та поразяваха в града.А те като поразяваха и аз останах, паднах на лицето си, извиках, и рекох: Горко, Господи Иеова! ще изтребиш ли всичките останали от Израиля като изливаш гнева Си върху Ерусалим?И Той ми рече: Беззаконието на Израилевия и на Юдовия дом стана твърде голямо; земята е пълна с кръв, и градът пълен с извращение на съд, защото си думат: Господ е напуснал земята, и: Господ не вижда.Затова, и от Моя страна, окото Ми няма да пощади, и Аз няма да покажа милост, а ще възвърна постъпките им върху главите им.И, ето, облеченият в ленено мъж, който имаше на кръста си мастилницата, даде отчет за работата, като каза: Направих както Ти ми заповяда.”

Макар че тук става дума за подпечатване на праведните докато в Откровение 13 са подпечатани неправедните паралелната образност е налице. Нещо повече, в самата книга Откровение това подпечатване се среща на повече от едно място.

В Откровение 7:1-4 четем:

След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:

Същите хора се появяват след това в Откр. 14:1 и сл. – текста следващ непосредствено описанието на белега на звяра

И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.

Тук този белег е описан като „името на Христос и името на Неговия Отец, написано на челата им.

Т.е. Откровение ясно ни представя не една, а две групи подпечатани хора както във всеки един случай печата представлява името на този, на когото хората избират да служат – на Бога или на звяра. Аналогичния контраст е напълно ясен. До този момент обаче все още не съм чувал някой да твърди, че Бог ще подпечата Своите избрани като им имплантира чип. Всъщност апостол Павел също говори за „подпечатване” на християните като в Еф. 1:13 ясно  определя този печат като Светия Дух (Дали можем да пренесем речника на Павел към този на Йоан е по-сложен въпрос). .

Трето, как имплантирането на чип, чрез който се извършват финансови трансакции може да доведе до вечното осъждение на някой човек за мен остава пълна мистификация – особено когато човек не осъзнава какво прави и когато това действие не включва морално решение. Челото и ръката са толкова ясни образи на мисленето и поведението, че е чудно защо посланието на Йоан е толкова трудно разбирано. Тази насока на мисли отново се потвърждава от старозаветната образност, която Йоан използва. Бог заповядва на евреите да носят специални „знаци” именно на челото и ръката си – т. нар. филактерии – малки кутийки съдържащи стихове от Закона (виж Второзаконие 6:6-8 и Изход 13:1-16).

И т.н.

Вероятно нищо от написаното по-горе няма да впечатли почитателите на конспиративни теории, които ще продължат да ни изпращат нови и нови „факти” за предстоящото масово чипиране и за „ясното” значение на Откровение 13. Въпреки това нещата трябва да бъдат казани ясно – това е тълкуване, при това твърде лошо тълкуване, което съчетава едновременно невежество и слаба егзегетика. А ревността да го афишираме из интернет дава още един повод на хората да ни се смеят.

Повече по темата ТУК.

Реклама

1 thought on “Лют студ и белега на звяра

  1. Благодаря, Радо. Задълбочен, същевременно кратък и ясен отговор.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.