Катехизисни поучения – 18


Четириринадесето огласително слово – 1

от св. Кирил Ерусалимски

index

за думите: И възкръсна от мъртвите на третия ден, и се възнесе на небесата, и седна отдясно на Отца

Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах…че биде възкресен на третия ден според писанията ” (1 Коринтяни 15:1-4)

1. Радвай се, О, Ерусалиме и празнувайте всички, кито обичате Исус, защото Той възкръсна. Радвайте се всички, които скърбяхте преди (Исая 66:10), когато чухте за дръзките и нечестиви дела на юдеите. Понеже Този, с Когото те се отнесоха злобно на това място е възкръснал отново. И тъй като беседата за кръста беше тъжна нека добрата вест на възкресението да донесе радост на слушателите. Нека скръбта да се обърне във веселие и плача в радост. И нека устата ни да се изпълнят с радост и веселие поради Този, Който след Своето възкресение казал: „Радвайте се” (Матей 28:9). Защото аз зная мъката на Христовите приятели в онези отминали дни. Понеже тъй като нашата беседа свърши при смъртта и погребението и не извести добрата вест за възкресението вашите умове бяха в очакване да чуят това, за което копнеехте.

Затова сега мъртвият е възкръснал, Този, Който е „сред мъртвите” (Пс. 88:5) и освободителят на мъртвите. Този, Който в безчестие търпеливо понесе трънения венец, Той възкръсна и се увенча с короната на Своята победа над смъртта.

2  Нека тогава така както известихме свидетелството за Неговия кръст сега да покажем доказателствата за Неговото възкресение: тъй като апостола преди нас[1] казва: „беше погребан и възкръсна на третия ден според Писанията.” Понеже един апостол ни препраща към свидетелствата на писанията добре е да получим пълно свидетелство за надеждата на нашето спасение и да научим първо дали божествените Писания споменават времето на Неговото възкресение, дали то ще се случи през лятото или през есента или след зимата, на кое място Спасителят възкръснал и какво било прогласено от почтените пророци като име на мястото за възкресението, дали жените, които Го потърсили и не Го намерили след това се зарадвали когато Го открили, за да може когато четем евангелията да не мислим разказите на светите Писания за басни или приказки.

3. Това, че Спасителят бил погребан вие ясно чухте в предишната беседа, както казва Исая „погребението Му ще бъде в мир” (Исая 57:2), понеже Неговото погребение установило мир между небето и земята довеждайки грешниците до Бога. „Праведния се взема от неправедните” (Исая 57:1), и „Погребението Му ще бъде в мир” и „Ще дам нечестиви за погребението Му” (Исая 53:9). Има също така и пророчество от Яков, записано в Писанията: „Легнал е като лъв и като лъвица, кой ще го вдигне” (Битие 49:9)? И подобния текст в Числа ”Легнал е и лежи като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди” (Числа 24:9) Също и псалмът, който често сме чували, който казва: „Ти си ме свел в пръстта на смъртта” (Псалм 22:15). Освен това ние отбелязваме мястото, когато той цитира думите: „Погледнете канарата, която отсякохте” (Исая 51:1). Но нека да видим свидетелствата за Неговото възкресение.

4. Първо в Псалм 11 Той казва: „Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, Сега ще стана, казва Господ” (Псалм 12:5). Но този текст все още е съмнителен за някои: понеже Той често става и с гняв, за да въздаде на враговете Си.

Отидете тогава при псалм 15, който казва конкретно: „Пази ме, Господи, понеже на Тебе уповавам” (Псалм 16:1) и след това: „Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния. Нито ще взема в устните си имената на боговете им” (Псалм 16:4) тъй като те ме отхвърлиха и избраха цезаря за свой цар (Йоан 19:15), както и следващите думи: „Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми аз няма да се поклатя” (Псалм 16:8). И малко след това: „Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.” (Псалм 16:7). И след това той казва съвсем ясно: „Понеже няма да оставиш душата ми в ада нито ще допуснеш угодника Си да види изтление” (Псалм 16:10). Той не казва Нито ще допуснеш угодника Си да види смърт, тъй акто в този слуай Той не би умрял, но Той казва изтление, аз няма да видя и няма да остана мъртъв. „Ще ми изявиш пътя на живота” (Псалм 16:11). Ето, тук той ясно говори за живот след смъртта. Ела също при 29 Псалм: „Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.” (Псалм 30:1). Какво се е случило? От врагове ли си избавен или си спасен преди да бъдеш поразен? Самият той казва съвсем ясно: „Господи, извел си от преизподнята душата ми” (Псалм 30:3). Тук той казва пророчески: Ти няма да ме оставиш и говори за това, което предстои да се случи както вече случило се: „Ти си ме извел. Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.” По кое време ще се случи това? „Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост” (Псалм 30:5). Защото вечерта учениците тъжали, а на сутринта дошла радостта на възкресението.

5. Но знаеш ли също и мястото? Отново той казва в Песен на песните „Ще сляза в плодоносна градина” понеже в градина Той бил разпънат (виж Йоан 19:41). Понеже макар сега тя да е най-пищно украсена с царски дарове преди това била градина и знаците и останките за това все още стоят. „Градина затворена, източник запечатан” (Песен 4:12) от евреите, които казали: „Спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна.Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете.” (Матей 27:63-65). И един казал: „Ще го съдиш ли дори в почивката му?” (Йов 7:18). Но кой е запечатаният извор или кой е изтълкуван като кладенец с живи води (Песен 4:15)? Това е Самият Спасител за Когото е писано: „Защото у Тебе е изворът на живота” (Псалм 36:9).

6. Но какво казва Софоний в лицето на Христос на учениците? „Приготви се да станеш призори: целият ти остатък е поразен” (Софоний 3:7). Остатъкът, т.е. от евреите, от които няма плод, няма дори остатък за спасение, който да е останал, понеже лозата им е отсечена. Виж как Той казва на учениците: „Подготви се да станеш призори,” призори очаквай възкресението.

И по-нататък пак там в Писанието Той казва: „Затова, чакай Мен, казва Господ, до неня на възкресението при свидетелството” (Софоний 3:8). Ти виждаш, че пророкът предсказал и мястото на възкресението, което той нарича „Свидетелството.” Понеже каква е причината това място Голгота и Възкресението да не е наречено както останалата Църква, една Църква, а едно Свидетелство? Вероятно, поради пророка, който казал: „до деня на Моето възкресение при Свидетелството.”

7. И кой тогава е този и какъв е знакът на Неговото възкресение? С думите на пророка, които следват на същото място Той казва ясно: „Защото ще възвърна към племената език” (Софоний 3:9) тъй като, след възкресението, когато Светия Дух бил изпратен, бил даден дарът на езиците „За да служат на Господа под един хомот” (Софоний 3:9). И какъв друг знак е даден от същия пророк, така че да могат да служат на Господа „под един хомот?” „Изотвъд етиопските реки поклонниците Ми, Разсеяните Ми люде, Ще Ми донесат принос” (Софоний 3:10). Ти знаеш какво е написано в Деяния, когато етиопския евнух дошъл отвъд реката Ефрат (Деяния 8:27). Следователно когато Писанията казват едновременно времето и конкретност на мястото, когато казват също и знаците, които последвали възкресението, ти можеш да имаш твърда увереност във възкресението и да не оставиш никой да разколебае твоята изповед, че Христос е бил възкресен от мъртвите (2 Тимотей 2:8).

8. Приеми и друго свидетелство от псалма където Христос говори чрез пророците (понеже Този, Който говорел след това дошъл сред нас): „Господи Боже Спасителю мой, и денем и нощем съм викал пред Тебе.” И малко след това: „Станах като човек, който сякаш няма помощ,;…изхвърлен между мъртвите” (Псалм 88:1,4,5). Той не казва, Станах като човек, който няма помощ, а който сякаш няма помощ. Понеже Той бил разпънат не поради слабост, а доброволно и Неговата смърт не била принудителна слабост. „Считан съм с ония, които слизат в рова(Псалм 88:4). И какъв е знакът? „Отдалечил си от мене познатите ми” (Псалм 88:8) (понеже учениците побегнали). „На мъртвите ли ще покажеш чудеса” (Псалм 88:10)? След това, малко по-нататък: „Но аз към Тебе, Господи, извиках; И на ранина молитвата ми ще Те предвари.” (Псалм 88:13). Виждаш ли, че той показва точният момент на часа, на страстите и на възкресението?

9. И кога възкръснал Спасителя? Той казва в Песен на песните: „Стани, ближни мой” (Песен 2:10) и в следващото: „в пещерата на скалите” (Песен 2:14)! Скална пещера той нарича пещерата, която била затулена от камъка при погребението на Спасителя и била изсечена от камък, сякаш там пред очите на погребващите. Понеже сега тя не може да бъде видяна понеже друга пещера е изсечена на същото място за настоящата украса. Понеже преди погребалната украса от царската щедрост имало пещера на входа на скалата. Но къде е скалата, която съдържала в себе си пещерата? Дали се намира близо до центъра на града или до стената и в покрайнините? И дали тя се намира в границите на древните стени или на външните стени, които били изградени по-късно? Той казва в Песен на песните: „В пукнатината на скалите, близо до външните стени” (Песен 2:14).

10. В кой сезон възкръснал Спасителя? Дали било през лятото или в някой друг? В същата Песен, точно преди цитираните думи, Той казва: „Дъждът престана и отиде си” (Песен 2:11), „цветята се явиха по земята,” дойде време за подрязване (Песен 2:12). Не е ли сега времето когато се явяват цветята и не оодрязваме ли лозите? Виждате, че той също така казва, че зимата си е отишла. Хентик[2] е дошъл, вече е пролет. Това е сезонът, първият месец според евреите, в който се празнува празникът Пасха, преди предобраза, а сега истината. Това е месецът на сътворението на света: понеже тогава Бог казал: Нека земята да произведе треви и растения, които да дават плод според вида си (Битие 1:11). Сега, както виждаш, вече всяка трева дава семе. По това време Бог направил слънцето и луната и определил пътя им през деня (и през нощта), така че след няколко дена било времето на равноденствието.

По същото време Бог казал: „Да направим човека по наш образ и по наше подобие” (Битие 1:16). И образът той получил, но подобието чрез своето непокорство замъглил. Така по същото време когато той изгубил това се случило и неговото възстановяване. По същото време когато човекът поради непокорство бил изгонен от рая този, който вярва чрез покорство влиза в него. Нашето спасение се случва по същото време както и грехопадението: когато се появяват цветята и идва подрязването.

11. Градина била мястото на Неговото погребение и лоза бил засадена там: и Той казал: „Аз съм лозата” (Йоан 15:1)! Следователно Той бил посаден в земята, за да може проклятието, което дошло чрез Адам да бъде изкоренено. Земята била прокълната да ражда тръни и бодили; истинската Лоза израснала от земята, за да се изпълнят думите: „Вярност пониква от земята, И правда е надникнала от небето” (Псалм 85:11). И какво ще каже Той за това, което е погребано в градината? „Обрах смирната и ароматите си” (Песен 5:1; 4:14). И отново „Смирна и алой, с всичките най-изрядни аромати.” Това са символи на погребението. И е евангелието е казано: „Дойде и Никодим и донесе смес от смира и алой” (Йоан 19:39). И по-нататък е писано: „Смесих хляба си с мед” (Песен 6:1): горчив преди страстите и сладък след възкресението. Така след като възкръснал Той влязъл през заключена врата, но те не повярвали, че това бил Той: „понеже мислеха, че виждат дух” (Лука 14:37). Но Той казал: „Пипнете Ме и вижте.” Сложете пръста си в дупката на гвоздеите, както поискал Тома. „Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене?И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].” (Лука 24:41-42). Виж как се изпълнили думите: „Смесих хляба си с мед.”

12. Но преди да влезе през затворени врати Младоженецът и Женихът на душите бил потърсен от тези благородни и смели жени. Те отишли, блажени, до гроба и потърсили възкръсналия, а сълзите все още се стичали по страните им когато трябвало да танцуват от радост за Този, Който възкръснал. Според евангелието Мария отишла да Го търси, но не го намерила. Тогава тя чула ангелите, а след това видяла Христос. Написано ли е и това? Той казва в Песен на песните: „Потърсих на леглото си този, когото душата ми обичаше.” По кое време? „През нощта потърсих на леглото си този, когото душата ми обичаше.” Казано е, че Мария „отиде още докато беше тъмно.” „През нощта на леглото си го потърсих. Търсих го и не го намерих” (Песен 3:1; Йоан 20:1). А в евангелието Мария казва: „Вдигнали са моя Господ и не зная къде са го положили” (Йоан 20:13). Но тогава ангелите, които били там изцелили тяхното незнание. Понеже те казали: „Защо търсите живия между мъртвите” (Лука 24:5)? Той не само възкръсна, Той взе и мъртвите със Себе Си когато възкръсна (Матей 27:52). Но тя не знаела и от нейно име Песен на песните казва на ангелите: „Виждали ли сте този, когото душата ми обича?” Само малко ги отминала (т.е. двата ангела) „докато намеря този, когото душата ми обичаше. Хванах го и няма да го пусна” (Песен 3:3-4).

13. След видението на ангелите Исус Сам дошъл като Свой Собствен глашатай. И евангелието казва: „И ето, Исус ги срещна и им каза: Мир вам! И те се приближиха и паднаха пред нозете Му” (Матей 27:9). Те го хванали, за да се изпълни писаното: „Хванах го и няма да го пусна.” Макар жените да били слаби телесно духът им бил мъжествен. „Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я потопи” (Песен 8:7). Мъртъв бил Този, когото търсели те и все пак надеждата на възкресението не угаснала. Ангелът отново им казал: „Не бойте се”: Не казвам на войниците „не бойте се,” а на вас. Те нека те да се боят, да научат от опит, за да могат да засвидетелствуват и да кажат: „Наистина този беше Божий син” (Матей 27:54). Но вие не трябва да се боите „защото съвършената любов изпъжда страха” (1 Йоан 4:18). „Идете, кажете на учениците Му, че е възкръснал” (Матей 27:7) и на останалите. И че те си тръгнали с радост и все пак изпълнени със страх и това ли е писано? Да, вторият псалом, който говори за христовите страдания казва: „Служете на Господа със страх и радвайте се пред Него с трепет” (Псалм 2:11). Радвайте се, поради възкръсналият Господ. Но „с трепет” поради земетресението и ангелът, който изглеждал като светкавица.

14. Затова макар че първосвещениците и фарисеите намислили чрез Пилат да запечатат гроба все пак жените видели Този, Който възкръснал. И Исая, познавайки слабостта на първосвещениците и силата на вярата на жените, казва: „Жените, които ще дойдат да гледат нека пристъпят” (Исая 27:11) „защото са неразумни люде” – първосвещениците са неразумни, докато жените са свидетели. И когато войниците отишли в града при тях и им разказали всичко, което се случило, те им казали: „Кажете: Учениците му дойдоха през нощта и откраднаха тялото докато спяхме” (Матей 27:13). Исая предсказва и това сякаш говорейки от тяхно име: „Говорете ни ласкателно, пророкувайте измами” (Исая 30:10). Този, Който възкръснал отново е станал и за паричен дар те убедили войниците, но не убедили царете на нашето време. Така войниците изоставили истината заради сребро, но днешните царе в своето благочестие съградили тази света църква на възкресението на Бога, нашия Спасител, инструктирана със сребро и обкована със злато, в която се събираме и я основали на залто, сребро и скъпоценни камъни. „И ако слух за това стигне до управителя,” казали те, „ние ще го убедим” (Матей 18:14). . Да, макар да сте убедили войниците, не сте успели да убедите света. Понеже защо, както били осъдени пазачите на Петър, когато той избягал от затвора, не били наказани и тези, които пазели Исус? Върху първите Ирод произнесъл присъда понеже те не знаели и нямали какво да кажат за себе си, докато вторите, които видели истината и я прикрили заради пари, били защитени от първосвещениците. Все пак, макар малцина от евреите да се убедили по това време, светът се покорил. Тези, които скрили истината сами били скрити. Но тези, които я приели станали известни чрез силата на Спасителя, Който не само възкръснал от мъртвите, но възкресил и мъртвите заедно със Себе Си. И от тяхно име пророк Осия казва ясно: „Подир два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред Него” (Осия 6:2).

[1] Т.е. в текста на 1 Кор. 15:4, който е прочетен в началото на тази беседа.

[2] Хентик е името на шестия месец според македонския календар, който отговаря приблизително на еврейския Нисан.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.