Итория на църквата – 1-6


Глава 6

от Евсевий Кесарийски

За времето на Христос според пророчеството, властниците, които управлявали еврейския народ в тяхната последователна приемственост от древните дни до свършека и Ирод, първият чужденец, който станал цар

1. Когато Ирод[1], първият владетел с чужда кръв, станал цар, се изпълнило Мойсеевото пророчество, според което „няма да липсва принц в Юда нито владетел от слабините му докато не дойде този, за когото това е определено” (Битие 49:10 LXX[2]). Последното, той също показва, трябвало да бъде очакването на народите (пак там).

2. Това предсказание останало неизпълнено докато им било позволено да живеят под управници от собсвения им народ, т.е. от времето на Мойсей до царуването на Август. При последния, на Ирод, първият чужденец, римляните дали царството на евреите. Както Йосиф казва[3] той бил идумеец[4] по бащина линия и арабин по майчина. Но Африкански[5], който също не бил обкновен писател, казва, че тези, които били по-добре осведомени за него споделят, че той бил син на Антипатър, а последният бил син на някой си Ирод от Аскалон[6], един от т. нар. слуги в храмът на Аполон.

3. Този Антипатър, взет като пленник докато бил още момче от идумейски разбойници, живял с тях понеже баща му, бивайки беден човек, не бил в състояние да плати откупа му. Израствайки с тяхния начин на живот по-късно той се сприятелил с Хиркан[7], еврейският първосвещеник. Един от синовете му бил Ирод[8], който живял по времето на нашият Спасител.

4. Когато царството на евреите преминало към такъв човек очакванията на народа били, според пророчеството, че времето почти е дошло. Понеже с него принцовете и управниците, които управлявали по пряка линия от времето на Мойсей престанали.

5. Преди техния плен и преселение във Вавилон те били управлявани първо от Саул, след това от Давид, а преди царете от водачи наричани съдии, които дошли след Мойсей и неговият наследник Исус.

6. След връщането им от Вавилон те продължили да имат без прекъсване една аристократична форма на управление като олигархия. Понеже свещениците решавали въпросите до Помпей, римският генерал, който превзел Ерусалим със сила и осквернил светите места като влязъл в самата светая светих на храма[9]. Аристобул[10], който по правото на древните обичаи бил до това време както цар така и свещеник, той изпратил заедно с децата му окован в Рим и дал на Хиркан, братът на Аристобул, първосвещенството докато цялата еврейска нация се подчинила на Рим от това време[11].

7. Но Хрикан, който бил последният от линията на първосвещениците, много скоро след това бил взет в плен от партяните[12] и Ирод, първият чужденец, както вече казах, бил направен цар на еврейския народ от Римския сенат и от Август.

8. По неговото време Христос се явил в телесна форма и очакваното спасение на народите и техният призив последвали в съгласие с пророчеството. От това време принцовете и владетелите на Юда, имам предвид от еврейската нация, престанали и като естествено следствие първосвещеническия чин, който от древни времена редовно се предавал в близка връзка от поколение на поколение веднага бил разбъркан[13].

9. Йосиф също писла за тези неща (виж Древности 20.8) и покзва, че когато Ирод бил направен цар от римляните той вече не поставял първосвещеници от древния род, но оказал тази чест на някакви неизвестни хора. Подобно поведение спрямо избирането на първосвещеници било практикувано и от неговия син Архелай[14], а след това и от римляните, които взели управлението в собствеите си ръце[15].

10. Същият автор показва (виж Древности 15.11.4), че Ирод бил първият, който заключил свещените одежди на първосвещеника със собственият си печат и отказал да позволи на първосвещениците да ги пазят сами. Същото правел и Архелай след него, а след Архелай и римляните.

11. Тези неща бяха записани от нас, за да покажем, че друго пророчетсво се е изпълнило в явлението на нашия Спасител Исус Христос. Понеже Писанието в книгата Данаил (Данаил 9:26) специално споменава броят на седмиците до идването на Христос. Тях ние разгледахме в други книги[16] като най-ясните пророчества, че след изпълнението на тези седмици помазанието над евреите напълно ще изчезне. И това, както беше ясно показано, се случило по времето на раждането на нашия Спасител Исус Христос. Това по необходимост беше казано от нас като доказателство за верността на времето.

[1] Ирод Велики, син на Антипатър, един идумеец, който бил назначен за прокуратор на Юдея от Цезар през 47 пр. Хр. Ирод бил назначен и за упрвител на Галилея по същото време и направен цар на Юдея от Римския сенат през 40 пр. Хр..

[2] Евсевий цитира според LXX, който се различава от масоретския текст.

[3] Древности. XIV. 1. 3 и 7. 3. Според Йосиф бащата на Ирод бил Антипатър, а майка му Кипра, арабска жена с благороден произход.

[4] Идумейците или едомците били наследици на Исав и населявали семитския полуостров южно от Мъртво море. Главният им град и укрепление бил известната скална Петра. Те били постоянни врагове на евреите отказвайки им свободно преминаване през техните земи (Числа 20:20). Те били покорени от Саул и Давид, но отново възвърнали своята независимост докато накрая били окончателно покорени от Йоан Хиркан, който им оставил земите, но ги принудил да се обрежат и да приемат еврейsкия закон. Сравни Йосиф, Древности. XIII. 9. 1; XV. 7. 9; B. J. IV. 5. 5.

[5] ЗА Африкански виж , книга VI, гл. 31. Това описание е дадено от Африкански в неговото писмо до Аристид, цитирано и от Евсевий в следващата глава. Там Африкански казва, (§11), че описанието, което той ни дава му е било предадено от роднини на Господа. Но тази трaдиция почти със сигурност е погрешна. Ние научаваме от Йосиф (Древности.ю XIV. 2), който е най-добрият свидетел по този въпрос, че Антипатър, бащата на Ирод Велики бил син на друг Антипатър или Антипа, един идумеец, който бил направен управител на Идумея от еврейският цар Александър Янаний (от семейството на Макавеите). В Древности XVI. 11 Йосиф ни информира, че е бил измислен слух от прiятели и ласкатели на Ирод, че той произхожда от еврейски предшественици. Слухът води началото си от Николай Дамаскин, писател от времето на Ирод. Традицията предадена тук от Африкански вероятно има своят произход в желанието да се принизи Ирод представяйки го като потомък на роб.

[6] Аскалон, един от петте филистимски града (често споменавани в Стария Завет) се намира на брега на Средиземно море между Газа и Йопа. Той бил украсен от Ирод (макар че не принадлежал към владенията му) и след смъртта му станал резиденция на неговата сестра Саломе. Той бил значимо място през средните векове, но сега е в руини. Нищо не е известно за Ирод от Аскалон. Възможно е дори такъв човек да не е съществувал.

[7] Хиркан II., най-стария син на цар Александър Янаний от семейството на Макавеите станал първосвещеник след смъртта на баща си през 78 пр. Хр. и след смъртта на майка си през 69 пр. Хр. се възкачил на трона. По-късно той се отказал от царуването (66 пр. Хр.) в полза на по-младия си брат Аристобул, но под влиянието на идумееца Антипатър се опитал да си го върне и след продължителна война със своя брат взел властта с помощта на Помпей през 63 пр. Хр., но единствено като първосвещеник и управител, без титлата цар. Той запазил тази позиция до 40 пр. Хр. когато бил свален от своя племенник Антигон. Той бил убит през 30 пр. Хр. по заповед на Ирод Велики, който се оженил за неговата внучка Мариамне. Хиркан бил слаб човек и докато властвал бил изцяло под властта на своя министър Антипатър..

[8] Става дума за Ирод Велики

[9] Това се случило през 63 пр. Хр. когато любопитството на Помпей го накарало да влезе в светая светих. Той останал много впечатлен от неговата простота и си отишъл без да заграби съкровищата му чудейки се на тази религия, която няма видим бог.

[10] Аристобил II., по-младият брат на Хиркан, бил много по-способен и енергичен човек и получил царството чрез уговорка с брат си през 66 пр. Хр. През 63 г. той бил детрониран и отведен в Рим от Помпей. Починал около 48 пр. Хр. Евсевий едва ли е прав когато казва, че Аристобул бил цар и първосвещеник по права наследствена линия тъй като неговият по-възрастен брат Хиркан бил истинският наследник, а той получил властта единствено поради по-големите си спосбности.

[11] Практически независимостта на еврейската държава приключва по това време. Единствено в продължение на 3 години между 40 и 37 пр. Хр., когато синът на Аристобул, Антигон, бил на власт Ерусалим бил независим от Рим. Той обаче скоро бил превзет обратно от Ирод Велики и от този момент останал в по-голяма или по-малка подчиненост или като зависимо царство или като провинция.

[12] 40 пр. Хр. когато Антигон с помощта на партите превзел Ерусалим и станал цар в него докато бил победен от Ирод през 37 пр. Хр. Хиркан се върнал в града, но повече не бил първосвещеник.

[13] Твърдението на Евсевий е напълно вярно. Първосвещенническата линия била пазена с голямо внимание до вемето на Хиркан II., последният от преките потомци. (Неговият син Аристобул след това също бил първосвещеник за около година по времето на Ирод, но след това бил убит от него). След това първосвещеника бил назначаван и свалян от светският управник. Ирод Велики имал практиката често да сваля първосвещениците по време на своето царуване. През живота му имало не по-малко от 6 такива..

[14] Архелай, един от синовете на Ирод Велики от Малтаче, една самарянка и по-млад брат на Ирод Антипа. След смъртта на баща си през 4 г. пр. Хр. той го наследил като управител на Идумея, Самария и Юдея приемайки титлата етнарх.

[15] След смъртта на Архелай (7 сл. Хр.) Юдея станала римска провинция и била управлявана от прокуратори до времето на Ирод Антипа I през 37 сл. Хр. Смяната на първосвещениците през целия този период била много бърза. Те били назначавани и сваляни по волята на прокураторите или на управителите на Сирия. Между смъртта на Архелай и падането на Ерусалим имало не по-малко от 19 първосвещеника.

[16] Става дума или за Dem. Evang. VIII. 2 или за Eclogæ Proph. III. 45

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.