Катехизисни поучения – 14


Дванадесето огласително слово – част 1

от св. Кирил Ерусалимски

index

За думите се въплъти и стана човек

И Господ говори още на Ахаза, казвайки: Поискай си знамение от Господа твоя Бог; Искай го или в дълбината или във висината горе. Но Ахаз рече: Не ща да искам, Нито ще изпитам Господа. И Исаия рече: Слушайте сега, доме Давидов; Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†. (Исая 7:10-14)

1. Младенци на чистотата и ученици на целомъдрието, въздигаме ние нашият химн към родения от девица Бог с устни пълни с чистота. Сметнати за достойни да участвате в плътта на духовния Агнец нека да приемем главата заедно с краката (ср. Изх. 12:9), божеството, разбирано като главата и човечеството като краката. Слушатели на светите евангелия, нека да слушаме пророк Йоан. Понеже този, който казва: „В началото беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог” продължава и добавя: „и Словото стана плът” (Йоан 1:1, 14). Понеже не е свято да почитаме единствено човекът, нито е достойно да казваме, че Той е единствено Бог, без човечество. Понеже ако Христос е Бог, какъвто Той наистина е, но не е приел върху Себе Си човешка природа, ние сме лишени от спасение. Затова нека да Го почитаме като Бог, но да вярваме, че Той също станал човек. Понеже няма никаква полза да Го наричаме човек без божеството нито има спасение ако откажем да изповядаме човечеството заедно с божеството. Нека да изповядаме присъствието на Този, Който е едновременно Цар и Лекар. Защото Исус, Царят, когато предстояло да стане наш Лекар „се препасал с престилката” на човечеството (Йоан 13:4) и изцелил болните. Съвършеният учител на младенците (Римл. 2:20) станал младенец сред младенците, за да може да даде мъдрост на простите. Небесният хляб слязъл на земята (Йоан 6:32-33,50), за да нахрани гладните.

2. Но еврейските синове отхвърлили Този, Който дошъл и потърсили този, който идвал с нечестие, отхвърлили истинският Месия и очаквали измамника, сами бивайки измамени. Затова Спасителят се оказал прав когато казал: „Дойдох в името на Отца и не ме приехте. Ако дойде друг в свое име него ще приемете” (Йоан 5:43; ср. 2 Йоан 7). Добре е да зададем на евреите един въпрос. Пророк ли е Исая, който казва, че Емануил ще се роди от девица? (Исая 7:14). Понеже ако го обвинят в лъжа няма да е чудно. Понеже те имат навика не само да обвиняват в лъжа, но и да убиват с камъни пророците. Но ако пророкът казва истината, посочете Емануил и кажете: „Този ли е, Който трябва да дойде и Когото търсим и родил ли се е от девица или не? Понеже ако не се е родил от девица вие обвинявате пророка в лъжа, но ако Той е Този, Когото очакваме да дойде защо Го отхвърляте след като вече е дошъл?

3. Нека тогава евреите да се отклонят понеже желаят това, но Божията Църква да бъде прославена. Понеже ние приемаме Бога-Слово станал истински Човек не както казват еретиците по волята на мъж и жена, но от Девата и от Светия Дух според евангелието станал човек, не само по изглед, а наистина. А че Той наистина станал Човек от Девата почакай за удачното време за наставление в това поучение и ще получиш доказателства, че грешките на еретиците са многобройни. Някои казват, че Той изобщо не се родил от Девица, други, че се родил, но не от дева, а от жена съжителтвуваща с мъж. Други казват, че Христос не е Бог станал Човек, а човек станал Бог. Понеже те се осмеляват да отричат, че Той – предсъществуващото Слово – станал Човек и твърдят, че един конкретен човек чрез своя напредък бил коронован.

4. Но помни какво беше казано вчера за Неговата божественост. Вярвай, че Той, единородният Божий Син – Самият Той отново се родил от девица. Вярвай на евангелист Йоан, когато казва: „И Словото стана плът и живя между нас” (Йоан 1:14). Понеже Словото е вечно, родено от Отца преди всички светове, но Той приел плът заради нас едва наскоро. Мнозина се противят на това и казват: „Каква толкова велика причина имало, че Бог да слезе и да стане човек? И каква е тази Божествена природа, че да има сношение с човек? И възможно ли е девица да роди без мъж?” Тъй като има голямо противене и битката приема множество форми ела, нека чрез Христовата благодат и молитвата на присъстващите да решим всеки въпрос.

5. Първо нека да видим по каква причина слязъл Исус. Не приемайте моите твърдения понеже вероятно аз мога да се заблудя, ако не приемете свидетелство от пророците за всичко. Не вярвайте на това, което казвам освен ако не научите от Светите Писания за девата, мястото, времето и начина „от човек не приемайте свидетелство” (Йоан 5:34). Понеже този, който сега така учи може да бъде подозиран. Но кой човек с разума си би подозирал този, който пророкувал преди хиляда и повече години? Тогава ако търсиш причината за идването на Христос върни се към първата книга на Писанията. За шест дни направил Бог света, но света бил направен за човека. Слънцето, колкото и да е величествено с бляскавите си лъчи, все пак е направено да дава светлина на човека. Да, и всички творения били създадени, за да ни служат: тревите и дърветата били направени за наша наслада. Всички дела на творението били добри, но никое от тях нямало Божия образ освен единствен човека. Слънцето се появило просто чрез заповед, но човекът от Божиите ръце: „Нека да направим човека по наш образ и по наше подобие.” (Битие 1:26). Дървеният образ на някой земен цар се украсява с почит, а колко повече разумният образ на Бога?

Но когато това най-велико от всички творения се наслаждавало в Рая завистта на дявола го изгонила. Врагът се радвал от падането на този, на когото завиждал: би ли искал врагът да продължи да се радва? Като не смеел да нападне мъжът поради неговата сила той нападнал по-слабата жена, която все още била девица. Понеже едва след като бил изгонен от Рая „Адам познал жена си” (Битие 4:1).

6. Каин и Авел съставлявали второто поколение човеци и Каин станал първият убиец. След това дошъл Потопът поради огромното нечестие на човеците. Огън слязъл от небето върху хората от Содом поради техните претъпения. След известно време Бог избрал Израел. Но Израел също се отвърнал и избраният народ бил наранен. Понеже докато Мойсей стоял пред Бога на планината людете се поклонили на телеца, а не на Бога. По времето на Мойсей, законодателя, който казал: „Не прелюбодействай” един човек се осмелил да влезе в място на блудодеяние и извършил престъпление (Числа 25:6). И пророкът Мйсей бил изпратен да прокълне Израел. Но в своето изцеление те се оплаквали, че не били в състояние да понесат язвата, така че един от тях казал: „Горко ми! Благочестивият се изгуби от страната, И няма ни един праведник между човеците!” (Михей 7:2) и отново: „Всички се отбиха от пътя. Всички са безполезни. Няма никой, който да върши добро, няма ни един.” (Псалм 14:3; Римл. 3:12). И отново: „Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство” (Осия 4:2). „Синовете и дъщерите им принасят на дяволите” (Псалм 56:37). „Преведе чадата си през огъня” (2 Летописи 33:6). И отново: „при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи,
И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните
.” (Амос 2:8).

7. Твърде голяма била раната на човешката природа „От стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, Нито омекчени с масло.” (Исая 1:6). Тогава оплаквайки и тъжейки за себе си прорците казвали: „Дано дойде от Сион избавление на Израиля!” (Псалм 14:7) И отново: „Нека бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, Върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си. Така ние не ще се отклоним от Тебе; Съживи ни, и ще призовем Твоето име.” (Псалм 80:17-18). И друг пророк умолявал, казвайки: „Наведи небесата, Господи, и слез.” (Псалм 44:5). Раната на човешката природа надвишавала способностите на нашите лекари. „Убиха прроците Ти и разкопаха олтарите Ти” (3 Царе 19:10).

8. Господ чул молитвата на пророците. Отец не презрял погибелта на човешката раса. Той изпратил Своя Син, Господа от небето като лекар. И един от пророците казал: „Господ, Когото не търсите внезапно ще дойде” (Малахия 3:1). Къде? „Господ” ще дойде „в храма Си” където Го замервахте с камъни. Друг от пророците, чувайки това, му казал: За Божието спасение ли ще говорим тихо? Проповядвайки благата вест за Божието пришествие за спасение ли ще говорим тайно? „Ти, който носиш благи вести на Сион, Изкачи се на високата планина; Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, Издигни силно гласа си; Издигни го, не бой се,
Кажи на Юдовите градове: Ето вашият Бог!  Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата Му ще владее за него; Ето, наградата Му е с него, И въздаянието Му пред него.
(Исая 40:9-10). Отново, Самият Господ казал: „Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ. И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе.” (Захарий 2:10-11). Израилтяните отхвърлиха спасението чрез Мен: „Дойдох да събера всеки народ и език” (Исая 66:18). Понеже „При Своите Си дойде и Своите Му не Го приеха” (Йоан 1:11). Той дошъл и какво донесъл на народите? „Дойдох да събера народите и да им оставя знак[1]” (Исая 66:19). Понеже от битката Си на кръста Аз давам на всеки от Моите войници царски печат на челото му. Друг от пророците казал: „Той наведе небесата и слезе. И мрак бе под нозете Му” (Псалм 18:9). Понеже слизането Му от небето не било известно на никого.

9. След като Соломон чул баща си, Давид да говори за тези неща, съградил велик дом и виждайки предварително Този, Който щял да влезе в него казал с удивление: „Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко тоя дом, който построих!” (3 Царе 8:27). Да, казал Давид в очакване в Псалма озаглавен За Соломон където се намират следните думи: „Той ще слезе като дъжд на руно” (Псалм 72:6). Дъжд поради небесната Му природа и в руно поради Неговото човечество. Понеже както дъждът слиза безшумно в руното така и мъдреците когато не занели тайната на раждането казали: „Къде е роден Царят на евреите” (Матей 2:2) и Ирод озадачен разпитал за родилият се и казал: „Къде трябва да се роди Христос” (Матей 2:4).

10. Но Кой бил Този, Който слязъл? Той казва следното: „Той пребъдва със слънцето и преди планините от род в род” (72:5). И отново, друг пророк казал: „Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица. (Захарий 9:9). Има много царе. За кого говориш ти, пророко? Дай ни знак, който останалите царе нямат. Ако кажеш, цар облечен в пурпур, се очаква достойнството на облеклото. Ако кажеш, пазен от копиеносци и седящ на златна коленица, това също е очаквано и от други. И пророкът отговаря и казва: „Ето! Твоят цар идва праведен и спасява. Той е кротък и възседнал на осел и на осле рожба на ослица” не на колесница. Имаш специален знак за Царя, Който дошъл. Исус единствен от всички царе яздел на необяздено осле и влязъл в Ерусалим приветстван като цар. И когато дошъл Царят какво направил? „изведох затворниците ти из безводния ров.” (Захарий 9:11).

11. Но може би Той случайно яздил на осел: дай ни знак за мястото където ще стои царят. И ни дай знак недалеч от града, за да не бъде непознат за нас. Дай ни знак пред очите ни, така че дори когато сме в града да можем да видим мястото. И пророкът отново отговаря казвайки: „В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;” (Захарий 14:4). Може ли някой в града да пропусне мястото?

12 Имаме два знака и желаем да научим и трети. Кажи ни какво ще направи Господ когато дойде? Друг пророк казал: „Кажете на ония, които са с уплашено сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите ще се отворят, И ушите на глухите ще се отпушат, Тогава куцият ще скача като елен, И езикът на немия ще пее; Защото в пустата земя ще избликнат води, И потоци в пустинята.” (Исая 35:4-6). Но нека ни бъде казано и друго свидетелство. Ти казваш: О, пророко, освен че Господ дошъл и извършил знамения каквито никога не е имало какъв друг ясен знак ще ни дадеш? „Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им!” (Исая 3:14). Забележителен знак! Господарят осъден от Своите слуги, старейшините, и се покорил на това.

13 Евреите четат тези неща, но не ги чуват понеже са запушили ушите на сърцата си, за да не чуват. Но нека ние да вярваме в Исус Христос като дошъл в плът и „станал човек” понеже не сме Го приели по друг начин. Понеже не можем да Го гледаме или да Му се радваме такъв какъвто е Той станал като нас, за да ни позволи да Му се насладим. Понеже ако не можем свободно да гледаме слънцето, което било направено на четвъртия ден можем ли да видим Бога, неговият Създател? Господ слязъл в огън на планината Синай и людете не можели да понесат това, но казали на Мойсей: „Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.” (Изход 20:19) и отново: „Кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ изсред огъня, както ние чухме, и е останал жив?” (Втор. 5:26). Ако чуването на Божия глас носи смърт как няма да убие гледката на Самия Бог? И какво чудно? Дори самият Мойей казва: „Твърде съм уплшен и разтреперан” (Евреи 12:21).

14. Тогава какво? Трябвало ли Този, Който дошъл за нашето спасение да стане служител на унищожението понеже човекът не бил в състояние да Го понесе? или да приспособи Своята благодат към нашата природа? Данаил не бил в състояние да понесе видението на ангела, а ще можеш ли ти да понесеш видението на Господа на ангелите? Гавраил се появил и Данаил паднал ничком. От каква природа или в какъв изглед бил този, който се явил? Изгледът му бил като светкавица (Данал 10:6), не като слънцето „и очите му като огнен пламък,” не като огнена пещ. „И гласът му като гласът на много народи” не като глас на 12 легиона ангели и все пак пророкът паднал ничком. И ангелът дошъл при него казвайки: „Не бой се, Данаили; укреписе. Думите ти бяха чути.” (Дан. 10:12). И Данаил казал: „Аз се разтреперах” (Дан 10:11) и дори не можел да отговори докато подобие на човешка ръка не го докоснала. И когато явилият му се преобразил в подобие на човек тогава Данаил проговорил. И какво казал? „Господарю мой, от видението болките ми се върнаха, и не остава сила в мене.  Защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар? понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене.” (Дан. 10:16-17). Ако явлението на ангела отнело силата и гласа на пророка би ли го оставило дишащ явлението на Бога? И докато „не ме докосна подобие на човек” (Дан. 10:18), казва Писанието, Данаил не събрал смелост. Така след като изпита показал нашата слабост Господ приел това, което изисквал човека. Понеже тъй като човекът трябвало да чуе от някой подобен на него Спасителят взел върху Себе Си природа с подобен изглед, за да могат хората да бъдат по-лесно наставени.

15. Научи и друга причина. Христос дошъл, за да може да бъде кръстен и да може да освети кръщението. Той дошъл, за да може да извърши чудеса ходейки по морските вълни. Тъй като преди Неговото явление в плът „Морето видя и побягна; Йордан се възвърна назад;” (Пс. 114:3) Господ взел върху Себе Си човешко тяло, за да може морето да понесе гледката и Йордан да Го приеме без страх. Това тогава е едната причина, но има и втора. Чрез Ева докато била девица дошла смъртта. Чрез девица или по-точно от девица трябвало да се яви и Живота, така че както змията измамила едната така Гавраил да може да донесе блага вест на другата. Човекът оставил Бога и си направил човешки изображения. Тъй като оттогава образът на човека лъжливо бил почитан като Бог, Бог станал истински Човек, за да може лъжата да бъде отстранена. Дяволът използвал плътта като инструмент срещу нас и Павел, знаейки това, казал: „Но в телесните си части виждам друг закон, който воюва против закона на ума ми и ме поробва” (Римяни 7:23) и т.н. Затова чрез същото оръжие, което дяволът използвал, за да ни унищожи ние сме били спасени. Господ взел от нас на Себе Си нашето подобие, за да може да спаси човешката природа. Взел нашата природа, за да може да даде по-голяма благодат на тези, на които тя липсвала, така че грешното човечество да може да стане причастно на Бога. „Понеже където се умножи греха умножи се и благодатта” (Римляни 5:20). Подобавало Господ да пострада за нас. Но ако дяволът Го познаел нямало да посмее да Го приближи. „Понеже ако Го бяха познали не биха разпнали Господа на славата.” (1 Кор. 2:8). Затова Неговото тяло станало примамка за дявола, за да може змеят да пожелае да я налапа и да избълва тези, които вече бил погълнал. Понеже „Смъртта надделява и поглъща.” И отново: „Бог ще избърше всяка сълза от всяко лице” (Исая 25:8).

16 Без причина ли Христос станал Човек? Дали нашето учение се състои само от остроумни фрази и човешка изтънченост? Не са ли Светите Писания нашето спасение? Не са ли предсказанията на пророците? Пази тогава, умолявам те, този влог непокътнат и нека никой да не те поклаща. Вярвай в Бога станал Човек. Но, макар че за Него било възможно да стане Човек все пак ако евреите все още не вярват, нека да им кажем следното: Какво странно нещо изявяваме ние ако казваме, че Бог станал човек когато самите те казват, че Авраам приел Господа като гост (Битие 18)? Какво странно изявяваме когато Яков казва: „Видях Господа лице в лице и животът ми беше опазен” (Битие 32:30)? Господ, Който ял с Авраам, яде също и с нас. Какво странно тогава изявяваме ние? Не, повече, ние имаме две свидетелства на тези, които стояли пред Господа на планината Синай. Мойсей бил в „ръба на скалата” (Изход 33:22) и Илия веднъж бил зад ръба на скалата (3 Царе 19:8). Те били Него и при преображението Му на планината Тавор говорейки на учениците за „И, ето двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Моисей и Илия, които се явиха в слава и говореха за смъртта Му, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим” (Лука 9:30-31). Но, както казах преди, достатъчно беше доказано за Него, че станал Човек. Останалите доказателства би било досадно да привеждаме.

[1] Текстът е тълкуван от отците като говорещ за кръста. Виж напр. Евсевий Demonstr. Evang. vi. 25 Ср. с Кирил Ерусалимски, Cat. iv. 14; xiii. 36.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.