Трактат за добрите дела – 8


ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД -2

от Мартин Лутер

images

12. Третото дело на тази заповед е да се покоряваме на временните власти, както учи Павел в Римляни 13, Тит 3 и св. Петър в 1 Петър 2: “Покорявайте се на царя като на върховен владетел и на принцовете като негови представители и на всяка светска власт.” Но задължение на светската власт е да защитава своите поданици и да наказва кражбата, грабежа и прелюбодейството, както св. Павел казва в Римляни 13: “Той не носи напразно сабята; понеже с нея служи на Бога за страх на злодееца и за защита на доброто.”

Тук хората грешат по два начина. Първо, те лъжат правителството, мамят го и не са лоялни, нито се покоряват нито вършат това, което то е заповядало и наредило без значение дали със своите тела или с притежанията си. Понеже дори ако правителството върши неправда така както царят на Вавилон вършел срещу евреите, все пак Бог желае да му се покоряваме, без предателство и измама. Второ, когато хората говорят зло за правителството и го кълнат и когато човек не може да си отмъсти и злоупотребява срещу правителството с мърморене и зли дела, публично и тайно.

Във всичко това ние трябва да почитаме това, което св. Петър ни задължава да почитаме, а именно, че неговата власт, без значение дали е правилна или погрешна, не може да нарани душата, а единствено тялото и собствеността, освен ако не се опита явно да ни накара да вършим зло срещу Бога или хората; както в предишните дни когато управниците все още не били християни и както днес се казва, че вършат турците. Понеже да понесе неправда не унищожава никоя душа, не, това прави душата по-добра макар да нанася вреда на тялото и собствеността, но да се причинява неправда, това унищожава душата, макар да спечели цялото световно богатство.

13. Това е и причината да няма толкова голяма опасност във временната власт както в духовната, когато тя върши зло. Понеже светската власт не може да причини вреда понеже няма нищо общо с проповядването и вярата и първите три заповеди. Но духовната власт наранява не само когато върши зло, но и когато пренебрегне своите задължения и се занимава с други неща, пък били те и по-добри от най-добрите дела на светската власт. Затова ние трябва да й се противим когато не върши правото и да не се противим на светската власт дори да постъпва зле. Понеже бедните хора вярват и вършат това, което виждат, че вярва и върши духовната власт ако не им е показан пример и не са учени, че те също не трябва да вярват нищо и да вършат нищо понеже тази власт не е дадена с някаква друга цел освен да води хората към вяра в Бога. Всичко това не се намира в светската власт понеже тя може да извърши и да остави неизвършено каквото си поиска, но моята вяра в Бога все още ще върви по пътя си и ще върши своите дела понеже аз няма нужда да вярвам това, което тя вярва.

Следователно също, светската власт е нещо много малко в Божиите очи и много по-малко почитана от Него понеже заради нея, без значение дали действа правилно или погрешно, ние не трябва да се противим, да ставаме непокорни и да се караме. От друга страна духовната власт е изключително велико благословение и твърде скъпоценна в очите Му, така че дори най-малкият християнин не трябва да мълчи ако тя се отклони дори на косъм от своите задължения, да не казвам когато върши точно обратното на своите задължения, както сега виждаме всеки ден.

14. В тази власт също има множество злоупотреби. Първо, когато тя следва ласкателите, което е обичайно и особено вредно за тази власт, срещу което никой не може да опази и защити себе си в достатъчна степен. Тук тя е водена за носа и потиска обикновените хора, става едно управление като това, за което един езичник казва: “Мрежата на паяка улавя и най-малките мухи, но воденичният камък преминава през нея.” Така законите, постановленията и управлението на една и съща власт държат малките хора, а големите са освободени от тях; и там където принцът сам не е достатъчно умен, така че да не се нуждае от ничий съвет или няма такова поведение, че всички да се боят от него, там ще има и трябва да има (освен ако Бог не извърши специално чудо) едно детинско управление.

Поради тази причина Бог смята злите, неподходящи управници за най-голямото зло както заплашва в Исая 3: “Ще отнема от тях мъдреца и ще им дам деца за управници и младенци да владеят над тях.” Четири бедствия споменава Бог в Писанието (Езекиил 14). Първата и най-леката, която избрал и Давид, е морът, втората е гладът, третата е войната, четвъртата е всякакви диви зверове, като лъвове, вълци, змии, дракони; това са злите управници. Понеже там където те се намират земята е опустошена, не само в тяло и собственост, както на другите места, но също и в чест, дисциплина, добродетел и спасение на душите. Понеже морът и гладът правят хората добри и богати, но войната и злите управници унищожават всичко което е свързано със светските и вечните притежания.

15. Един принц трябва също да бъде много мъдър и да не се стреми винаги да налага собствената си воля макар да може да притежава авторитет и много добра кауза. Понеже е много по-голяма добродетел да се изтърпи зло от нечий авторитет отколкото да се рискува собствеността и човека ако това е от полза за поданиците; понеже светските права се свързват единствено с временни блага.

Следователно е глупаво да се казва: Аз имам права за това следователно аз ще го взема със сила  и ще го пазя без значение, че от това могат да последват множество злини за другите. Така ние четем за император Октавиан, че той не желаел да започва война без значение колко справедлива е причината, освен ако няма сигурни индикации за по-голяма полза отколкото вреда или поне, че вредата няма да бъде непоносима и казал: “Войната е като ловене на риба със златна мрежа; риска от загуба винаги е по-голям от ползата от това, което можеш да уловиш.” Понеже този, който управлява колата трябва да върви по-внимателно отколкото ако върви сам; понеже ако върви сам той може да ходи, да скача и да прави каквото си иска, но когато кара кола той трябва да внимава и да пригажда себе си така, че колата и конете да могат да го следват и да поставя това над своята собствена воля. Така също и един принц води множества със себе си и не трябва да ходи и действа както сам желае, а така както множеството може пресмятайки техните нужди и ползи повече от своята собствена воля и удоволствие. Понеже когато един принц управлява според собствената си зла воля и следва собственото си мнение той прилича на пиян водач, който се хвърля право напред с коня и колата през храсти, тръни, канавки, вода, хълмове и долини, без да зачита пътя и мостовете; той няма да кара дълго и ще преобърне колата.

Следователно за управниците би било най-добре ако те прочетат или накарат някой да им прочете още от младостта им историите, както на свещените така и на светските книги, в които ще намерят повече примери и умение в управлението отколкото във всички законови книги; както четем, че направил царят на Персия (Естир 6). Понеже историята и примерите учат и носят по-голяма полза от закона и правилата; там учи действителният опит тук неопитани и несигурни думи.

16. Три специални, особени дела трябва да извършат всички управници в наше време, особено в нашите земи. Първо, да сложат край на ужасяващата лакомия и пиянство, не само по причина на крайностите, но също и поради техните разходи. Понеже чрез подправки и други подобни неща, без които човек може да живее добре, не малка временна загуба се е случила и ежедневно се случва в нашите земи. Да се предотвратят тези две големи злини би дало достатъчно работа на светските управници понеже пътищата, които те са прокарали са широки и дълбоки. И как могат тези, които притежават власт да служат на Бога по добре и да подобрят повече своите земи?

Второ, да се забрани високата цена на облеклото, поради което се пропилява толкова голямо състояние и все пак се служи единствено на света и на плътта; страшно е да се мисли, че подобна злоупотреба трябва да бъде забранявана сред хора, които са се обрекли, кръстени са и са посветени на Христос, Разпнатият, и които трябва да носят своя кръст след Него и да се готвят за идния живот като ежедневно умират. Ако някои хора грешат поради незнание това може да бъде понесено; но че това е практикувано толкова свободно, без наказание, без срам, без възпиране, не, по този начин са търсени слава и похвала, това наистина е нещо напълно нехристиянско.

Трето, да се забрани лихварското купуване на наеми, което по-целия свят погубва, изпояжда и гнети всички земи, хора и градове чрез своята изкусна форма, чрез което се представя не като лихварство, докато на практика то е по-лошо от лихварство, понеже хората не се пазят от него като от явно лихварство. Вижте, това са тримата евреи, както казва човек, които изсмукали целия свят. Затова управниците не трябва да спят, да не бъдат лениви, ако желаят да дадат добър отчет за своята служба пред Бога.

17. Тук също трябва да бъде споменато мошеничеството, което е практикувано от чиновниците и други епископски и духовни служители, които забраняват, товарят и угнетяват бедните с големи теготи докато им е останала дори една стотинка. Това трябва да бъде предотвратено чрез меча на светската власт понеже не е останала друга помощ и лекарство.

О, дано небесният Бог даде да бъде установено управление, което да сложи край на публичните вертепи както е било направено сред народа на Израел! Нехристиянско е тези публични домове на греха да се споменават сред християните нещо, за което преди дори не се е чувало. Трябва да бъде правило момичетата и момчетата да се женят рано и така този порок да бъде предотвратен. Подобно правило и обичай трябва да бъде желан както от духовните така и от светските управници. Ако това е било възможно сред евреите защо да не бъде възможно сред християните? Не, ако е възможно в селата, малките градчета и някои по-големи градове както можем да видим защо да не бъде възможно навсякъде?

Но проблемът е, че на света няма истинско управление. Никой не желае да работи затова работодателите трябва да дават на своите работници почивни дни: тогава те са свободни и никой не може да ги укроти. Но ако има закон, че те трябва да свършат това, което им е определено и никой не трябва да им дава работа на друго място това зло до голяма степен би било прекратено. Бог да ни помага! Страхувам се, че тук желанието е много по-голямо от надеждата; но това не ни извинява.

Вижте, тук са споменати само няколко дела на магистратите, но те са толкова добри и толкова много, че предоставят преизобилни добри дела, които да бъдат вършени всеки час и постоянно да служат на Бога. Но тези дела, подобни на останалите, трябва да бъдат вършени с вяра, да, да бъдат упражнение на вярата, така че никой да не очаква да угоди на Бога чрез делата, а чрез една сигурна увереност в Неговото благоволение да върши подобни дела единствено, за да почете и да хвали своя добър Бог и по този начин да служи и да е от полза за ближния си.

18. Четвъртото дело на тази заповед е покорството на слугите и работниците на техните господари и господарки. Затова св. Павел казва (Тит 2): “Слугите да се покоряват на господарите си, да им угождават във всичко, да им не противоречат, и също поради тази причина: понеже по този начин те създават добра репутация на учението на Христос и на нашата вяра, така че езичниците да не могат да се оплакват от нас и да бъдат отблъснати. Св. Петър също казва: “Слуги покорявайте се на господарите, поради страх от Бога, не само на добрите и кротките, но също и на опърничавите. Понеже това е угодно на Бога ако човек пострада невинен.

Сега на света има едно най-голямо оплакване от слугите и работниците, че те са непокорни, неверни, неуважителни и алчни; това е зло пред Бога. И наистина, това е едно дело на слугите, чрез което те могат да се спасят; те няма нужда да ходят на поклоннически пътувания или да вършат това или онова; те ще са направили достатъчно ако само сърцето им е насочено към това и те с удоволствие вършат или оставят неизвършено това, което знаят, че ще е угодно на техните господари и господарки; и вършат всичко това с проста вяра; не че чрез своите дела те ще натрупат много заслуги, но те вършат това с увереност в Божието благоволение (в което могат да се намерят всички заслуги), просто за нищо, от любов и добра воля към Бога, Който дава подобна увереност. За всички подобни дела те трябва да мислят като за едно упражняване и наставление и за укрепване на тяхната вяра и увереност все повече и повече. Понеже, както често е казвано, тази вяра прави всички дела добри, да, тя трябва да ги направи да бъдат най-добри работници.

19. От друга страна господарите не трябва да управляват своите слуги, слугини и работници грубо, да не се вглеждат твърде отблизо във всяко нещо, понякога заради мира да пренебрегват някои неща. Понеже не е възможно всичко да бъде направено винаги съвършено, сред която и да  е класа хора докато все още живеем в земното несъвършенство. Поради това св. Павел казва (Колосяни 4): “Господари отдавайте на слугите си това, което е редно знаейки, че имате същият Господар на небесата.” Следователно ако господарите не желаят Господ да се отнесе твърде строго с тях, а много неща да бъдат пропуснати поради благодатта, то те също трябва да бъдат толкова по-нежни към своите слуги и да пропускат някои неща и все пак да се грижат слугите да вършат правото и да се учат на страх от Бога.

Но вижте сега какви добри дела могат да извършат господарят и господарката, колко прекрасно Бог ни предлага всички добри дела толкова близо до нас, толкова многобройни, толкова непрестанни, че ние няма нужда да търсим добри дела и можем спокойно да забравим за другите претенциозни, надуващи се, измислени човешки дела като поклоннически пътувания, изграждане на църкви, търсене на индулгенции и други подобни.

Тук аз трябва естествено също да кажа как съпругата трябва да бъде покорна, подчиняваща се на своя съпруг както на по-висшестоящ, да му отстъпва, да пази тишина и да се покорява когато това не противоречи на Божиите заповеди. От друга страна съпругът трябва да обича жена си, да си затваря очите за някои неща и да не се отнася сурово с нея, за което св. Петър и св. Павел говорят много. Но това има своето място в по-нататъшното разглеждане на десетте заповеди и лесно може да бъде извлечено от тези текстове.

20. Но всичко, което беше казано за тези дела  се съдържа в тези двете, покорство и съобразяване. Покорството е задължение на поданиците, съобразяването на господарите, така че да се грижат да управляват своите поданици добре, да се отнасят нежно с тях и да вършат всичко, за да могат последните да имат полза и да им помагат. Това е техният път към небето и това са най-добрите дела, които могат да бъдат извършени на земята; с тях те са по-приемливи пред Бога отколкото ако без тях те не вършат нищо освен чудеса. Така казва св. Павел (Римляни 12): “Който управлява да управлява с усърдие.” Той като че ли казва: “Нека той да не си позволява да бъде подведен от това, което другите хора или класи вършат; нека той да не гледа дали това или на онова дело е блестящо или скрито; но нека да гледа на собствената си позиция и да мисли единствено как може да облагодетелствува тези, които са му подчинени. За това нека да стои той, да не позволява да бъде откъснат от него, макар и небето да се разтваря и да не бъде отместен дори ако адът го преследва. Това е верният път, който води към небето.”

О, ако човек гледа на себе си и на своята позиция по този начин и следва единствено своите задължения, колко богат в добри дела би станал той само за кратко време, така тайно и тихо, че никой не би забелязал това освен единия Бог! Но сега ние сме изоставили всичко това и един тича при картузианците, друг на това място, трети на онова, като че ли добрите дела и Божиите заповеди са пръснати в ъглите и скрити; макар в Притчи 1 да е записано, че Божията мъдрост вика своите заповеди публично по улиците, сред хората и при градските порти; което означава, че те могат да се намерят на всяко място, във всяко състояние на живота и по всяко време, а ние не ги виждаме и в своята слепота търсим на други места. Христос казва (Матей 24): “Ако ви кажат тук е Христос или там е, не вярвайте. И ако ви кажат, Ето, той е в пустинята не отивайте или Той е в скришната стаичка не вярвайте; те са лъжепророци и лъжехристи.”

21. Отново, покорството е задължение на служителите, за да насочват те всичкото си усърдие и усилия да вършат и да оставят несвършено това, което господарите им искат от тях и да не си позволяват да бъдат отстранени или поместени от това, вършейки нещо различно. Нека никой човек да не смята, че живее добре или върши добри дела, без значение дали пости или се моли, или с каквото и име да ги нарече, ако не се упражнява усърдно и постоянно в това.

Но ако се случи, както често става, временните власти и управници, като се наричат, да принуждават своите подчинени да вършат неща противни на Божиите заповеди или ги възпират да вършат това, там покорството свършва и задължението е прекратено. Тук човек трябва да каже както св. Петър казал на еврейските управници: “Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци.” Той не казал: “Ние не трябва да се покоряваме на човеци;” понеже това би било погрешно; но казал: “На Бога а не на човеци.” Така ако един принц пожелае да тръгне на война  и неговата цел е явно неправедна ние не трябва да го следваме нито да му помагаме по никакъв начин; понеже Бог е заповядал да не убиваме ближния си нито да се отнасяме несправедливо с него. По подобен начин ако той ни задължава да дадем неверно свидетелство, да откраднем, излъжем или измамим и други подобни неща тук ние трябва по-скоро да се откажем от притежанията, тялото и живота си отколкото да нарушим Божиите заповеди.

Четирите първи заповеди имат своите дела в разбирането, т.е. те пленяват човека, управляват го и го подчиняват, така че той не владее себе си, не одобрява себе си, не мисли високо за себе си, но в смирение познава себе си и позволява да бъде воден, така че да не се гордее. Следващите заповеди се занимават със страстите и похотите на хората, така че те също да бъдат убити.   

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.