Краят на евангелието според Марк (Обновено)


КРАЯТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАРК

images

Вторият по-значим пасаж от Новия Завет (освен Йоан 7:53-8:11), достоверността на който е подложена на сериозни съмнения е краят на Марк (Марк 16:9-20).

Свидетелства за текста във вида, в който ние го познаваме имаме много рано. 1 Апология  на Юстин Мъченик, гл. 45 съдържа възможно, но не сигурно, част от ст. 20 – 4 думи, които се намират в тази част от евангелието, но в различен ред . Поради това не можем да смятаме това свидетелство за особено убедително. Неговият ученик, Тациан (2 век), в своя Диатесарон вече напълно сигурно познава текста – той присъства както в арабската версия така и коментарът на Ефрем на сирийски. Ириней Лионски (края на 2 век) също цитира част от пасажа в Против ересите  3.10.5. Следователно напълно сигурно е, че след средата на 2 век вече имаме завършека на Марк такъв какъвто днес го познаваме.

В следващите векове патристичните свидетелства могат да бъдат умножени многократно – напр. Иполит (началото на 3 век) в Апостолска традиция 3.21 цитира част от Марк 16:18. На седмия Картагнски събор Винсент от Тиберис цитира думи на Христос по следния начин: “Идете в Мое име ръце полагайте, демони изгонвайте.” Спорно е дали цитата се основава единствено на Матей 28:19 и 10:8 или включва и Марк 16:15-18. Последното е не само възможно, а и твърде вероятно. Афраат от Сирия (4 в.) в омилия датирана от 337 цитира Марк 16:16-18. Той пише на сирийски и използва версия различна от Curetonian Syriac и от Пешито.

Има обаче и двама важни патристични автори, които изказват съмнение в автентичността на Марк 16. Евсевий в Quaestiones ad Marinum I отговаряйки на някои трудни въпроси относно хармонизацията на описанията на възкресението в Матей и Марк пише следното: “Как в Матей Спасителят се явява късно в събота след като е бил възкресен, а в Mарк рано на първия ден от седмицата? Разрешението може да бъде двойно. От една страна някои, които оставят настрана самият пасаж, перикопът, който казва това, могат да кажат, че той не присъства във всички копия на евангелието според Марк. Верните копия поне прекъсват историята според Марк с думите на младежът видян от жените, който им казал: Не бойте се. Вие търсите Исуса Назарянина, и тези, които следват, за които е казано по-нататък: И чувайки всичко това те побягнаха и не казаха на никого защото се бояха. Понеже по този (начин) евангелието според Mарк завършва в почти всички копия. Нещата, които рядко следват може да са излишни, особено ако съдържат противоречие със свидетелствата на другите евангелисти. Тези неща следователно човек може да каже, за да избегне и да се справи с един излишен въпрос.”

Това е първият отговор на въпроса. В него Евсевий казва, че (1) Повечето манускрипти на Марк свършват до 16:8. (2) Най-добрите преписи свършват до 16:8.

Вторият отговор, който той дава е следният: “Но някои други, (някои) които не смеят да отстраняват по никакъв начин нищо от това, което се съдържа в евангелията, казват, че прочита е двоен както и в много други (пасажи) и всеки трябва да бъде приет, не този вместо другия или втория вместо първия, като свидетелство на верните и почитаните. И наистина тази част ако се признае за вярна, е подходяща за ума на четящия. Ако разбираме поне значението на думите ние не трябва да смятаме, че то противоречи на казаното от Матей: Късно вечерта спасителят е бил възкресен. Защото (твърдението): И възкръсна в първия ден от седмицата ние ще прочетем с едно прекъсване. И след (твърдението): И възкръсна ние ще поставим запетая. И ние ще разделим значението на двете неща, които са казани. Така от една страна (твърдението): Възкръсна може да означава следното в Матей: Късно в събота понеже тогава Той е бил възкресен. От друга страна това, което следва можем да обединим с нещата казани след това, които водят до друго значение: Защото рано на първия ден от седмицата Той се явил на Мария Магадалена.”

От казаното е много вероятно Евсевий да прибавя този втори, търсещ хармонизация отговор, защото разбира ревността на някои хора да не премахват нищо от копията, които те притежават. Вероятно такъв човек е Маринъс, към когото той пише своето писмо. От друга страна изглежда личните предпочитания на Евсевий натежават в полза на краткия завършек на Марк. Това може да се заключи не само от неговото писмо (повечето и по-добрите манускрипти не съдържат текста след ст. 8), но и понеже той не включва Марк 16:9-20 в своите канони.

Вторият свидетел е Йероним. В Epistle CXX.3, ad Hedibiam, той казва: “Каква е причината евангелистите да говорят за възкресението и явяването на Господа по различен начин? Относно това ти питаш първо защо Матей казва: А когато се мина съботата, на първия ден от новата седмица Господ възкръснал и Марк казва, че това възкресение е станало сутринта пишейки по следния начин: А когато се мина съботата, дойде Мария Магдалина, от която Той беше изгонил седем бяса; и тя отиде и извести на ония, които плачеха и тъжаха с нея. И те чувайки, че бил жив и че й се явил не повярваха в Него. Разрешението на този въпрос е двойно. Защото ние или не приемаме свидетелството на Марк, което е запазено само в малко евангелия, тъй като почти никои от гръцките книги не съдържат този пасаж в своя край, особено когато той изглежда се различава и е в противоречие с това, което казват другите евангелисти; или трябва да се отговори, че и двамата говорят истината: Матей когато Исус възкръснал отново вечерта в събота, Марк все пак когато Мария Магдалена го видяла, сутринта в първия ден от седмицата. Понеже така трябва да се направи разликата; понеже когато Той възкръснал и за кратко време бил възпиран от духа трябва да се предполага, в първия ден от седмицата, сутринта Той се явил на Мария Магдалена, така Той възкръснал отново вечерта в събота, според Матей, (но) се явил на Мария Магдалена сутринта в първия ден от седмицата, според Марк. Което наистина свидетелствува и Йоан евангелистът казвайки, е Той бил видян сутринта на този втори ден.

На практика Йероним напълно потвърждава сумите на Евсевий, с писмото на когото е много вероятно да е запознат. Тъй като самият той е един от най-добрите за времето си текствои критици и преводачът на латинската Вулгата неговото мнение има допълнителна тежест.

Възможно е Ориген също да не познава нашият завършек на Марк. В своето съчинение “Срещу Целз” той дискутира свидетелствата за възкресението в Матей, Лука и Йоан, но изненадващо изобщо не споменава Марк.

Хисик (5 век) в Сборник на трудностите и решенията, въпрос 52, пише: “Понеже (Той се явил) на различни жени, които изтичали до гроба, не на същите жени, но на две от тях, и след това на още една, която била с тях и след това на други, и различно се явявал Господ на едните, които били по-слаби и на другите, които били по-съвършени. Господ избрал подходящо Своето явление. Затова Марк, преминавайки накратко през тези неща до един ангел, завършва своите думи.”  Много възможно е това да означава, че според автора евангелието от Марк свършва с описанието на ангела, което на практика са ст. 5-7 от гл. 16.

Виктор от Антиох (5-6 в) също има какво да каже по въпроса: “Но дори ако (думите): И възкръсна рано на първия ден от седмицата се яви на Мария Магдалена, както и нещата, които по-нататък се намират в евангелието според Марк не присъстват в повечето копия, заради което някои ги смятат за нелегитимни, но ние, намирайки ги в повечето от най-добрите копия в съгласие с палестинското евангелие според Марк, ги поставяме заедно (с останалата част от евангелието) както изисква истината”

Изглежда той също познава писмото на Евсевий и пишейки по същият въпрос заема различна позиция – (1) макар повечето от манускриптите да не съдържат този текст (2) най-добрите палестински текстове го съдържат. Освен това (3) той добавя, че по негово време когато се открие копие, което не съдържа тези стихове те да се добавят в последващите преписи (или към същото копие). Ако това наистина е правено то няма как да не окаже влияние на по-нататъшната манускриптна традиция.

Накрая Теофилакт от Охрид (10-11 в) в своя коментар на Марк казва: “Кодекс 26 продължава: Някои от егзегетите казват, че евангелието според Марк завършва тук и че нещата които следват са добавка направена във време по-късно от оригинала. Но е необходимо да тълкуваме този (пасаж), който по никакъв начин не вреди а истината.” Макар сам да не заема позиция по въпроса все пак Теофилакт дава да се разбере съвсем ясно, че дори в този вече доста късен период съмненията относно достоверността на пасажа не са изчезнали.

Когато се обърнем към запазените манускрипти положението е следното:. P45 е най-стария текст на Марк, но той не е пълен и 16 глава изцяло липсва. Първите пълни текстове са от 4 век – кодексите Vaticanus и Sianiticus. И при двата краят на Марк липсва, а те представляват две различни текстови традиции. И двата поставят след ст. 8 думите kata Markon, т.е. евангелие според Марк – ясен знак за край на книгата след този стих. Друг документ, miniscule 304 от 12 век и 2386 също го изпуска. Освен това той липсва в сирийския Sinaiticus, стария латиснки Bobbiensis (V), някои сахидски и около 100 арменски копия както и в двата най-стари грузински (9 и 10 век).

Съществуват два интересни факта, които следва да бъдат споменати в тази връзка. След Марк 16:8 codex Vaticanus оставя една цяла празна колона преди да започне евангелието според Лука – нещо, което той не прави на никое друго място. Тя е достатъчна, за да се побере дългият завършек при минимално компресиране на шрифта. Възможно е това празно място да е оставено именно с тази цел понеже писарят не се е чувствал сигурен дали да го включи или не. Ако е така това би показало, че дългият завършек на Марк не е бил непознат, а по-скоро поставен под съмнение. Нещо подобно откриваме и при codex Sinaiticus. Четирите страници съдържащи текста на Марк 14:54-16:8 и след това на Лука 1:1-56 са били подменени поради неизвестна причина. Следователно те не са оригиналният ръкопис на манускрита. Четирите страници съдържат по 4 колони всяка т.е. общо 16 колони. От линия 1 на колона 4 до линия 10 на колона 5 ръкописът е сгъстен. След това от линия 11 на колона 5 до последната линия на колона 10, краят на Марк шрифтът е разтеглен. В колони 11-16 той отново е сгъстен. Това може би показва, че преписвачът или редакторът първоначално е възнамерявал да включи Марк 16:9-20, но след това се е отказал по някаква причина. Разбира се, това са само предположения, несигурни и недоказуеми, но ако в тях има нещо вярно отново достигаме до извода, че този текст е бил познат, макар в края на краищата решението да не е било в негова полза.

От друга страна 4 значими кодекса от 5 век съдържат дългият завършек на Марк –Ephraemi, Alexandrinus, Bezae Cantabrigiensis и Washingtonianus. В последния ст. 9-20 присъстват с добавка между ст. 14 и 15 известна като Freer Logion. Тя гласи: „А те извиняваха себе си, казвайки: Този беззаконен и невярващ век е предаден на сатана, който не позволява Божията истина и сила да надделеят над нечистите неща управлявани от духовете. Така открийте сега своята праведност.” Те говореха на Христос. И Христос им отговори: “Числото на годините на сатана свърши, но други страшни неща наближиха. И тези, които съгрешават Аз предавам на смърт, за да могат да се върнат към истината и да не грешат повече, за да могат да наследят духовната и нетленна небесна слава на правдата. Но….”  Изглежда това е вариант, познат и на Йероним (виж Against the Pelagians 2.15).

Оттук нататък се очертават 2 завършека в различните манускрипти. Единият е т. нар. кратък край, който е следният: “И те известиха всички наставления накратко на спътниците на Петър. След това самият Исус чрез тях изпрати от изток до запад разпръснатото и нетленно прогласяване на вечното спасение. Амин.” Кодекс Бобиенсис (5 в.) съдържа краткия завършек с уникална интерполация между ст. 3 и 4 и част от ст. 8 е изпусната. В тази връзка е интересно свидетелството на Теодор Мепсуестийски (4 в): „Всички евангелисти описали Неговото възкресение от мъртвите…Все пак блаженият Лука, който също написал евангелие, добавил, че Той се възнесъл на небето, за да знаем къде е след възкресението Си  (Коментар на Никейската изповед). Това означава, че той познава само краткия край на Марк.

Някои текстове съдържат краткия следван от дългия завършек. Той е запазен в 4 гръцки манускрипта от 7,8 и 9 век, Харклеан сирийски манускрипт, в някои стари латински и в някои сирийски, бохаирскии и етиопски манускрипти. Традиционният завършек на Марк е запазен в около дузина uncials (A, C, D, W, Codex Koridethi, f13, 33, 565, 700, 892 2674) и във всички запазени минискули. Значимостта на последните обаче като цяло е малка защото повечето са от средните векове и са взаимствани една от друга. Присъства във Вулгата, част от старите латински текстове, сирийската Curetonian, Пешито и бохаирси текстове. В немалко от тях miniscule 20, 22, 138, 192, 199, 205, 215 1110, 1210, 1221, 1582,  –датиращи от 10-15 в) имаме знак или бележка в полето от писаря, че текста липсва в по-стари гръцки преписи или че съществува алтернатива.

Така се оказва, че краят на Марк е запазен на практика в 4 различни версии.

С оглед на огромния по брой текстове и свидетелства разминаващи се с познатия ни завършек можем общо взето със сигурност да кажем, че макар да е известен от много рано пасажът е свързан с някаква аномалия. Каква точно е тя обаче не можем да сме сигурни. Някои смятат, че Марк приключва до ст. 8. Други настояват, че оригиналният край е изгубен и след това е бил добавен от някой друг чрез компилация от останалите евангелия. Според трети нашите ст. 9-20 са оригиналният текст на Марк. Марк си остава загадка – но има достатъчно основания да гледаме на него като на загадка и нещо несигурно. Преобладаващото сред текстуалните критици мнение е, че ст. 9-20 не са автентични. Не можем да сме сигурни, че това наистина е това, но основания за подобно твърдение имаме.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.