За родословието на Христос


ЗА РОДОСЛОВИЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

Резултат с изображение за birth of Christ

Книгата на родословието на Исус Христос син на Давид син на Авраам (Матей 1:1-10)

1. Матей започва своята книга с едно въведение или посвещение, чрез което вярващият е провокиран да я слуша и чете с голяма наслада. Понеже той казва следното: За Него преди това обещаваха и пророкуваха законът и пророците: Исус т.е. един Спасител и Христос, т.е. един вечен цар; за да може Той, според Божието обещание, да се появи и да дойде от потомството на Авраам и Давид. За същият Този,  аз говоря в тази книга, а именно, че сега Той се е родил, станал е човек и вече е дошъл в света.

2. Тук се повтарят три линии или степени. В първата се съдържа описанието на отците, във втората на царете, в третата родословието на Давид; от която линия трябвало да дойде Христос. Понеже това желаела да извърши Божията доброта: когато изглеждало, че вече била  изгубена всяка надежда за възстановяване, Той най-после дошъл.

3. Матей пропуска някои в своето изреждане, но това няма значение защото той има за цел единствено да покаже пряката линия от Давид, чрез Соломон, до Йосиф съпругът на Мария. Лука пресмята другояче и използва различен ред.

Когато Адам, нашият първи отец, паднал от великото си положение, станал виновен за смъртта на всичките си деца, както телесна така и духовна, все пак на него му било обещано, макар и неясно, че както той така и неговото потомство ще бъдат избавени, със следните думи, които Бог казал на змията (Битие 3:15): “Ще положа вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство; ти ще й нараниш петата, а тя ще ти нарани главата.” В тези думи Адам намерил утешение, че ще дойде една жена, от чието потомство измамата и хитростта на змията ще бъдат победени и Адам изкупен. Това обещание включвало Адам и неговото потомство, до Ной. Защото тогава обещанието било подновено, когато Бог направил завет с Ной и поставил дъгата за белег на завета. От това човеците можели да получат увереност и вяра, че Бог все още е  благосклонен към тях и не цели тяхното унищожение. Така човечеството отново било насърчено и утешено до Авраам.

По времето на Авраам Бог изявил Своята милост. Той казал, че ще изпрати Спасител, Който отново ще ни избави от смъртта, както телесна така и духовна. Понеже, макар че тялото трябва да умре все пак то няма да остане мъртво завинаги, но е възкръсне заедно с Господ Христос. Думите, които Бог казал на Авраам се намират в Битие 22:18: “В твоето потомство ще се благославят всички земни племена.” Тук нещастните човеци намират причина да се надяват и да очакват Спасител, Който ще ги избави. За това време по различен начин пророкували всичките пророци, за този превъзхождащ всичко извор на всяка милост т.е., за този потомък, за Господ Христос, как Той накрая ще дойде и всички, които вярват в Него ще получат спасение чрез обещанието, което не може да се наруши. Ако сега човеците отворят очите си те трябва да изповядват и да кажат, че нещо странно и невероятно е станало с нас; че човекът, който се намирал в състояние на осъждение, проклятие и отчаяние трябва да бъде възстановен чрез раждането на един човек. Поради това пророците викали с адвентни молитви и неизговорими стенания, за да благоволи Бог да изпрати Спасителя, Когото е обещал. Чрез вяра в този Спасител израилтяните след това получили закона и били почетени повече от всичките народи, за да се нарекат избран Божий народ. Чрез тези заповеди написани от Мойсей Помазаникът бил ясно изобразен и посочен. Текста, който сега държим го изявил ясно; какво е той, откъде е и чрез вяра всички получили спасението, от Авраам до Давид всички, които били спасени. По времето на Давид Бог още по-явно изявил идването на Месията, за да се знае сигурно откъде ще дойде Той, а именно от рода на Давид както Бог му казал в 2 Самуил 7:12: “Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син”. И още по-ясно в Псалм 132:11: “Господ се кле с вярност на Давида, – И няма да пристъпи думата Си, – Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.” Тук е казано, че Христос ще бъде цар и то вечен цар, както е казано за Него и в Псалм 45:6: “Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.  Но Той е един духовен цар, който управлява света чрез Своето слово. Който приеме това слово принадлежи към това царство, но този, който не е под този скиптър  нито слуша Неговото слово не е от Бога, нито принадлежи към Неговото царство, но е поданик на царството на дявола, под чието робство сме ние всички докато Господ не ни избави от него и не ни защитава със Своя скиптър, което става когато повярваме в Него.

Тъй като нашето спасение идва по милост чрез Божието обещание нека всеки сигурно да убеди себе си, че ние никога няма да получим спасение без това обещание и дори да извършим делата на всичките светии, все пак те няма да ни ползват по никакъв начин. Напротив, ако положим упованието си в скиптъра на този Цар т.е. на Божието обещание, ние няма да погинем, макар греховете на целия свят да лежат върху нас. Те всички ще бъдат погълнати от Него независимо, че никое добро дело не е било извършено от нас. Виждаме как това станало с крадеца, който висял до кръста на Господа, който уповавал на Божието слово и бил оживен в Христос и така получил обещания рай. Тук няма съмнение, стига само да вярваме, че това е така и то наистина ще бъде дори всички неща, които човеците учат или които сме направили или можем да направим да бъдат оставени настрана. Всички неща трябва да отстъпят при идването на новия Цар, за да може Той единствен да царува и да управлява в нас.

Какво е написано за този Цар? Защото каквото е написано за Христос  то е написано за наша утеха, за  да може по този начин да нахрани и укрепи вярата ни. За установяването на тази вяра Бог милостиво ни е оставил написани тези обещания и е направил така, че те да бъдат запазени, за да може да извърши това, което е обещал. Този, който разбере това в сърцето си той се нуждае и с въздишка жадува за това писание и за Божието обещание. В Своята благодат Той не е бил подтикнат от нещо извършено от нас, но ни е предложил и ни е показал такава добрина и милост.

Но нека сега да се върнем към нашия текст, който се състои не само  от думи, но също така и със сила пронизва сърцето и излива в него любов, наслада, радост, доволство и т.н. Като че ли от небето идва един ангел и ни казва следното на нас, осъдените окаяници: Ето, о, човеци, вие сте сгрешили и заради това заслужавате да бъдете прокълнати навеки. (Чувайки това сърцето трябва да се разтрепери.) Сега, макар всичко това да е вярно все пак Бог в Своята благодат ви показва милост и ви изпраща Спасител, както е обещал на Авраам и на неговото потомство. Радвайте се и благодарете Богу. О! Ето родословието на Исус Христос, Който е син н Давид, син на Авраам, така че това не само е извършено, но също и написано, за да можете да бъдете сигурни в него. Той нито може нито ще излъже; само повярвайте и ще получите всичко.

Сега трябва да отбележим, че Матей поставя Давид преди Авраам, макар че обещанието било дадено първо до Авраам и едва след това на Давид. Това дадено на Давид обещание пророците след това разпространили нашироко и чрез него утешили людете както например в 11-та глава на Исая, където пророкът казва следното: “И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод;” По подобен начин и Еремия казва същото в 23:5: “Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, Който като цар ще царува, ще благоденствува, И ще върши правосъдие и правда по земята.” Могат да бъдат намерени още много други подобни пророчества в писанията на пророците, които предсказали на Давид, че неговото царство ще се издигне. Така казва ангелът на Мария  в Лука 1:32: “Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.” Поради това Матей намира за добре да сложи първо Давид като по-добре известен и след него Авраам, на когото обещанието било дадено първо, както казва Мария в нейната песен (Лука 1:54): “Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост.(Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.” Това обещание сега е обещано и е описано в нашия текст както ще видим по-нататък.

Св. Матей прави едно тройно деление на отците, от които идва Христос: 14 патриарха, 14 царе и 14 принца. Понеже той вижда, че скиптъра и царството трябва да дойде от Юда според пророчеството на Яков, което е в Битие 49:10: “Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило; И нему ще се покоряват племената.” Всичко това трябва да се изпълни и Матей ни представя три пъти по 14 поколения, след които идва изпълнението: от Авраам до Давид 14 поколения; от Давид до преселението във Вавилон по подобен начин 14 поколения. Все пак един човек е пропуснат в Матей т.е. Йоаким; и би трябвало да е написано следното: Йосия роди Йоаким и Йоаким роди Йехония и братята му; така свидетелствуват Летописите. И след като те са отведени във Вавилон до Христос 14 поколения. Това тройно повторение както ще видим съдържа голяма тайна. Евреите освен другите закони имали заповед да пазят следните три повеления, а именно да се покланят на Бога, на Който бащите им се покланяли; второ, да не избират свещеник освен отсред племето на Левий и трето, да не избират цар освен отсред своите люде. Тези три заповеди много добре съответстват на нашия Господ Исус Христос т.е. Той е този Бог, Той е вечният Свещеник от нашата плът и кръв и един Цар, наш брат, Който е взел нашата природа върху Себе Си; Който чрез Божията сила е способен да ни помогне и да ни спаси; и бивайки вечен Свещеник постоянно ходатайства за нас. Той е също така и Цар, Който може да ни защитава и пази, от Когото ние не трябва да се боим, понеже Той е човек каквито сме и ние, да, Който е бил направен най-презреният измежду човеците, за  да може нашето сърце напълно да се успокои и да на има мир в нашия Спасител; Който никога не ни забравя. Кой може да стои в Божието присъствие и да не трепери, ако Свещеника не стои пред Бога? Кой ще ни защитава ако Той не е Цар? Кой ще ни спаси ако Той не е Бог? Как ще се погрижим за себе си ако Той не е човек и наш брат с Когото ние можем да разговаряме както един с друг помежду си?

О, най-благодатни Спасителю, как мъдро Ти си направил всичко. Аз зная, че Ти си мой брат както е казано в Псалм 22:22 “Ще изявявам името ти на братята си” и е повторено в посланието към Евреите. Макар Ти да са Господ, мой Господи, Христе, и Цар на небето и земята все пак аз не мога да се боя от Теб, понеже Ти си мой приятел и брат. За мен не е пречка, че съм грешник, а Ти си свят; понеже ако не бях грешник не би имало нужда Ти да понесеш наказание заради мен. В Твоето родословие аз виждам, че както добро така и зло се повтарят в тези, от които си дошъл Ти, за да можеш да утешиш страхливата и слаба съвест; за да могат да с увереност и с радост човеците да положат упованието си в Теб, Който си отнел нашия грях и за да можем ние да бъдем сигурни понеже Ти си ни оставил Своето слово, което ни уверява в това.

Сред царете и принцовете, които Матей споменава някои били изключително зли, както можем да прочетем в книгите на Царете. Все пак Бог позволил те да бъдат споменати в родословието, като че ли са достойни, за да дойде Той от тях. Но заедно с тях не била спомената нито една достойна жена. Споменати са четири жени, които всички имат лоша репутация. Едната е Тамар (Битие 38:15), от която Юда, бащата на нейния съпруг, родил Фарес и Зара, както е споменато в Първата книга на Мойсей. Раав е наречена блудница в книгата на Исус Навин 2:1. Рут била езичничка, за която макар да не четем нищо лошо все пак поради това, че била езичничка била презирана от евреите като куче и била отвратителна за тях. Витсавее, жената на Урия, прелюбодействала преди да се омъжи за Давид и от нея той родил Соломон. Тези жени без съмнение са споменати, за да можем да видим как Бог сякаш показал едно огледало на всички грешници където те да могат да видят, че Той се родил от потомство на грешници, така че колкото по-големи грешници сме ние толкова по-сигурно убежище да намерим в един толкова благодатен Бог, Свещеник и Цар, Който е наш брат; в Когото единствено, и в никого другиго, ние сме способни да изпълним закона и да получим Божията благодат. Следователно Той слязъл от небето не за да изисква нещо от нас, а за да можем със сигурност да повярваме, че Той е нашият Бог, Свещеник и Цар и след това всичко ще бъде добре за нас; чрез Когото единствено ние ставаме Божии синове и наследници на небесното царство както казва св. Павел в Галатяните: “Всички сме Божии деца чрез вяра в Исус Христос” (Гал. 3:26). Тук сърцата на всички грешници може да скачат от радост, че са сметнати за достойни от такъв Спасител. Не се ли нуждаят от обновление тези, чийто сърца разбират и вярват това? Да, те са изпълнени с най-пламенна любов да водят един нов живот, понеже са вдъхновявани от Божията благодат, понеже уповават на прощението на всичките им грехове.

Ако преброим на пръсти хората, чийто имена са споменати в текста ще видим, че те са 42, които в миналото време са представяни от 42 стана на Израел преди да влязат в обетованата земя  както било написано в четвъртата книга на Мойсей. Ако ще влезем в обетованата земя, която Господ Исус Христос е приготвил за нас чрез Своето раждане, ние също трябва да обитаваме 42 стана т.е. да престанем да преследваме своите собствени цели и да бъдем обновени човек по човек докато дойдем до Мария и Исус и там най-накрая ще намерим покой за душите си. Но това родословие е трудно понеже нашата зла и покварена природа не желае да изостави своето собствено желание и воля. И отново, случаят с природата е такъв, че никакво раждане не може да бъде без скръб и все пак един човек има повече скръб, изкушения и теготи отколкото друг. Разбойникът на кръста скочил с един скок всичките 42 степени и изведнъж дошъл при Христос; така направили и много мъченици и други свети човеци. Независимо от това никой не може да извърви едно толкова велико пътуване с малко скръб освен ако не е носен от силен вятър т.е. от Светия Дух.

Ние трябва да преминем от Авраам към Исаак, от Исаак към Яков и така нататък. По този начин ние трябва да започнем с Авраам, за да можем да се намерим надарени със същата вяра с каквато бил и той и да получим благословението, което му било обещано; след това ние по-лесно и радостно ще вървим от един патриарх към друг. По този начин ние ще преминаваме от една тегота към друга докато завършим своето пътуване. Защото човек трябва да бъде изпитван чрез страдания дотогава докато се отрече от собствената си воля, докато накрая се пречупи и по този начин плътта му бъде подчинена, за да може да се покорява на Духа и да върви радостно в покорство на Бога и Неговата воля. Затова нека никой да не възнамерява да отиде на небето като води спокоен живот. Затова Христос казва на Лука: “По-лесно е камила да мине през иглено ухо отколкото богат човек да влезе в Божието царство” (Лука 18:25). И в Деяния на апостолите Павел учи: “През много изпитания трябва да влезете в Божието царство” (Деяния 14:22). Отново, в Лука, Авраам казва на богатия лакомник: “Синко спомни си, че през живота си ти си получил добрините както и Лазар злините; затова сега той се утешава, а ти се мъчиш” (Лука 16:25). Така ние виждаме и Христос да страда и чрез кръста да влиза в Своята слава. И св. Павел казва: “Всички, които искат да живеят богоугодно в Христос Исус ще бъдат гонени” (2 Тимотей 3:12). От това ние можем да научим, че всичко, което е според страстите на плътта, е отрова; затова Павел казва в Римляни: “Ако живеете плътски ще умерете, но ако чрез Духа умъртвявате телесните си действия ще живеете” (Римляни 3:13).

Божият Дух вече действа, но плътта се противи. Исус показва това чрез отговорът към Петър когато разкрива на Своите ученици: “че Той трябва да отиде в Ерусалим и да пострада много от старейшините и главните свещеници и книжниците, и да бъде убит. Тогава Петър го взе настрана и започна да го мъмри казвайки: Господи това никак няма да стане с теб. Но Той се обърна и рече на Петър: Иди зад мене сатана понеже не мислиш за Божиите неща, но за човешките“ (Матей 16:21 и сл.). Тук се вижда ясно, че човешките намерения са напълно противни на Божията воля. Бог ще ни остави да влезем в слава чрез кръста и гоненията, но плътта се противи и е наскърбена от нещастията. Освен това тези, които са надарени с Божия Дух се радват ако са наскърбени заради Бога както е казано за апостолите: “А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име (Деяния 5:41). Поради което Яков казва в своето послание (1:2) “Считайте го за голяма радост братя когато падате в разни изпитни като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени цели без никакъв недостатък.” О, колко необходимо е търпението за един християнин! “Чрез търпението си ще придобиете душите си” казва Исус в Лука 21:19, иначе ще ги изгубим.

Затова ние трябва да влезем в един друг живот; и ако, по някое време, дойдат бедствия, ние не трябва да избухваме говорейки зло и да ги приемаме нетърпеливо, но винаги трябва да издигаме сърцата си към Бога и да приемаме Неговата воля с търпелив ум. Той ще ни избави в Своето време, когато Му Се види угодно, и ние винаги трябва да помним, че Той ни обича бащински дори когато преминаваме през гонение, мъчения, страдания и противници, както казва посланието към евреите (12:5-8) “И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове:„Сине мой, не презирай наказанието на Господа,
нито да отслабваш, когато те изобличава Той.
Защото Господ наказва този, когото обича,и бие всеки син, когото приема.“Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове; защото кой е този син, когото баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

Бог ни е дал Своята Божествена благодат, за да можем смело да преминем през 42 степени и с Господ Христос да бъдем обновени за нов живот. Амин.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.