За възкресението на Христос


ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

от Мартин Лутер

Ние всички сме чували разказа за страданията на Господа, но не е достатъчно да знаем единствено историята. По същия начин и тук не е достатъчно да знаем просто как и кога е възкръснал Христос, но и целта както и ползата от Неговите страдания и Неговото възкресение трябва да се проповядват и да се знаят т.е. какво Христос е постигнал за нас чрез тях. Понеже там където се проповядва единствено историята това проповядване е глупаво и безплодно и както сатаната така и злите хора го познават, четат и разбират така както и ние. Но когато са проповядвани и тяхното значение и полза това наистина е плодоносна и цялостна проповед пълна със сладко утешение.

Христос заяви смисъла и ползата от Своите страдания и възкресение, когато говори с жените (Матей 28:10) „Не бойте се; Идете и кажете на братята Ми да отидат в Галиелея и там ще Ме видят.” Това са първите думи, които те чуха от Христос след Неговото възкресение от мъртвите. Чрез тях Той потвърждава всичките Си думи и всички утешения, които е казвал преди това т.е., че те се отнасят и за нас, които вярваме в Него и принадлежат единствено на вярващите. Понеже тук Той нарича Свои братя не само апостолите, но също и тези, които вярват в Него, макар те да не са Го видели видимо както апостолите. Той няма да отрече, когато ние Му се молим  и викаме към Него, че сме Негови братя.

Нека сега всеки от нас да пристъпи напред и да се похвали със своите дела, или със силата, която е способен да получи по някакъв начин. Какво заслужили апостолите? Петър три пъти се отрекъл от Христос. Всички останали ученици избягали от Него. Те останали с Него толкова колкото заека остава със своите малки. Той можел да ги нарече бегълци и изменници заради действията им в трудния момент, да, предатели и нечестивици, а не братя.

Единствено поради благодат и милост тези думи били предадени от жените и приети от апостолите. Ние чувстваме същото, когато падаме в грехове и биваме обзети от осъждение. Следователно тези думи са изпълнени с утеха и успокоение, че Христос се грижи за такива окаяни хора като нас, да, и че Той ни нарича Свои братя. Ако наистина е така и Христос е наш брат то със сигурност няма да бъдем лишени от никакво добро. Както стоят нещата между плътски братя, така стоят и тук. Тези, които са братя по кръвно родство ползват нещата си общо помежду си понеже имат един и същ баща и еднакво наследство; иначе те не биха били братя. Така и ние притежаваме заедно нещата, които са на Христос, наслаждаме се на същия Баща, същото наследство не е изгубено, бивайки разделено, както става със земните наследства, но всякога става все по-богато. Понеже това е едно духовно наследство. Едно земно наследство когато се разделя става все по-малко, но в делът на Духа е така, че този, на когото е дадена една част получава и цялото.

Какво тогава е наследството на Христос? Това е силата на живота и смъртта, греха и благодатта и всичко, което се намира на небето и земята. Негови са вечната истина, сила, мъдрост, праведност. На Него е дадена цялата сила, Той владее всички неща, над глада и жаждата, богатството и бедността; Той владее над всички неща, за които можем да помислим, без значение дали те са на небето или на земята. И за да кажа всичко наведнъж, всички неща са в Неговата сила, както вечните така и временните. Ако аз се прилепвам към Него с вяра ще бъда направен участник във всички добри неща и няма да получа само част от наследството, но ще притежавам заедно с Него вечната мъдрост, вечната сила. Стомахът ми няма да бъде наскърбяван от глад, грехът няма да ме подтика, нито ще се боя пред лицето на смъртта, нито ще се ужасявам от изгледа на сатана, нито ще ми липсва нещо от всяко добро, точно както не липсва и на Него.

Така ние можем лесно да разберем думите казани от всички пророци и особено в Псалмите, както например Давид казва (Псалм 34:10) „Лъвчетата търпят жажда и глад, но тия, които търсят Господа няма да са лишени от никое добро”. И на друго място: „Господ знае дните на праведните; тяхното наследство ще бъде вечно. Няма да се посрамя в зъл ден; в дни на глад ще бъдат сити.” И отново: „Млад бях ето остарях, но не съм видял праведният оставен или потомството му да проси хляб.” Всички тези неща Христос носи със Себе Си понеже ние сме наречени Негови братя, не поради някаква заслуга, но единствено по благодат. Ако запишем тези неща на сърцата си, така че да можем напълно да ги почувстваме би било добре за нас, но те влизат от едното ни ухо и излизат през другото. Това е, което апостол Павел толкова велико прославя в Римляни 8:14: „Понеже тези, които се водят от Божия Дух са Божии синове. Понеже не сте приели Дух на робство та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновление, чрез Който и викаме: Авва Отче. Така и Духът свидетелствува с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца то сме и наследници; наследници на Бога и сънаследници с Христос; така че ако страдаме с Него и да се прославяме с Него.”

Тези неща възлизат толкова високо, че мислите на човека не могат да ги схванат; не и без Духа. Ако Утешителят не вложи в нас благодат, никой човек не може да каже Христос е мой брат. Дръзко е да казваме това или да го повтаряме често както правят младите духове. То е по-високо от всичко, което може да бъде казано, понеже ако сърцето не го почувства, както и трябва да стане, то не би било нищо освен една хвалба. Но ако го чувстваш вътрешно, в сърцето си, това ще бъде нещо толкова чудесно, че ти би предпочел по-скоро да не казваш нищо, отколкото да говориш за него; да по причина на величието на едно толкова добро нещо, ти вероятно би се чудил и би бил несигурен дали това е така или не. Тези, които постоянно викат: „Христос е мой брат” са фанатични духове, които напразно произнасят думи без всякакъв плод. Нещата са много по-различни и много по-чудни с истинският християнин, който е направен силен да се удивлява и който не смее нито да каже нито да изповяда нещо подобно. Поради тази причина ние трябва да се стараем да не чуваме това единствено с плътските си уши, но да ги почувстваме в сърцето си, за да не бъдем толкова настоятелни, но веднага да бъдем завладени от удивление. Истинският християнин пристъпва вглеждайки се в себе си със страх и мислейки си следното: „О, окаяно и опетнено създание, което потъваш в грехове, достоен ли съм аз, за да бъде Божия Син мой брат? Как аз, нещастният окаяник, съм достигнал това?” Така той е удивен и не може да понесе тези неща. Със сигурност е необходимо голямо изучаване, за да може човек да повярва това и то само ако го почувства. Но за да стане това той трябва преди това да е съвсем умрял; понеже той не може да разбере това посредством кръв и плът и човешкото сърце в този живот е твърде тясно и малко, за да схване едно толкова велико нещо. Но в смъртта, когато сърцето бива разширено, тогава ние ще опитаме това, което сме чули с думи.

В евангелието на Йоан гл. 20 Христос много по-ясно обяснява на Мария Магдалена целта и плода от Своята смърт и възкресение когато казва: „Иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.” Това е едно от най-утешителните места, с които можем да се гордеем и хвалим. Като че ли Христос казва: „Мария, иди и кажи на учениците Ми, които избягаха от Мен, които поради това заслужават наказание и вечна погибел, че Моето възкресение е за тяхно добро, т.е., че чрез Моето възкресение Аз оставих тези неща в миналото, че Моят Отец е техен Отец и Моят Бог е техен Бог.” Това наистина са малко и много кратки думи, но съдържат в себе си много, а именно, че ние имаме една велика надежда и увереност в Бога, подобно на Самият Му Син. Кой може да хване такава преголяма радост, няма да кажа да я приеме напълно? Че един окаян и паднал грешник може дързостно да нарече Бога свой Отец и свой Бог както самият Христос.

Авторът на посланието към евреите гл. 2 добре си припомня думите на псалмиста и говори за Христос, Който, както той казва, не се срамува да ни нарече братя: „Ще изявя името Ти на братята си; ще те хваля.” Ако някой земен цар или благородник се смири толкова ниско, че да каже на един крадец или разбойник, или на някой, заразен с омразна болест: „Ти си  мой брат”, това би било нещо, на което всеки би се удивлявал. Но сега Царят, Който стои в слава отдясно на Своя Отец, за когото никой не би допуснал да се облегне на гърдите му, нито пък това би му дошло на ум, казва на един окаян човек: „Този е мой брат”. Това е нашето единствено утешение и увереност срещу греха, смъртта, дявола, ада, закона и срещу всяко зло нещо, както за тялото така и за ума.

Освен това тъй като ние сме от плът и кръв и следователно подвластни на всеки вид злини, то следва, че такъв трябва да бъде и нашия брат, иначе той няма да бъде във всичко като нас. Поради тази причина, понеже е трябвало да стане напълно като нас, Той опитва всички неща точно както и ние, с изключение единствено на греха, за да може да бъде наш истински брат и да бъде съвсем като нас. Това посланието към евреите ясно казва във 2 глава: „Тъй като децата са същества от същата път и кръв Той по подобен начин взе участие в същото, за да може чрез смъртта да унищожи този, който имаше власт, сиреч дявола; и да избави тези, които поради страх от смъртта цял живот са били държани в робство. Защото наистина Той не прие естеството на ангелите, но на авраамовото потомство. Понеже трябваше във всичко да се оприличи на Своите братя, за да бъде милостив и верен първосвещеник във всички Божии неща, за да извърши примирение за греховете на людете. Поради тази причина и Сам пострада; понеже бивайки изкушаван може и на изкушаваните да помага.”

Св. Пвел съвсем накратко и с едно бързо обобщение събира заедно ползата, целта и плодовете от страданията и възкресението на Господа когато казва в Римл. 4:24: „Христос беше предаден за прегрешенията ни и възкресен за оправданието ни.”

Нека това бъде достатъчно засега.

2 thoughts on “За възкресението на Христос

  1. 1Пет.2:21-25 ;Фил.2:5 ;Евр.10:7-ИСУС ВЪЗКРЪСНА!!!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.