Първа апология – част 3


ПЪРВА АПОЛОГИЯ

част 3

от Юстин Мъченик

Глава 36 – Различни видове пророчества

Когато чуете думите изговорени от пророците лично вие не трябва да предполагате, че те сами са вдъхновили себе си, а от Божието Слово, Което ги е движело. Понеже понякога То казва неща, които трябва да се случат като човек, който предсказва бъдещето; понякога говори от името на Бога, Господ и Отец на всички; понякога от името на Христос; понякога сякаш от името на хората отговарящи на Господа или Неговия Отец, точно както можете да видите при вашите собствени писатели, че един човек е автор на всичко, но въвежда хора, които разговарят. Евреите, които притежават книгите на пророците не разбират това и поради тази причина не разпознали Христос когато Той дошъл, но дори мразят нас, които казваме, че Той е дошъл и доказваме, че както е било пророкувано, Той е бил разпънат от тях.

Глава 37 – Думи на Отца

За да може това също да ви стане ясно чуйте думите изговорени от чрез пророкът Исай сякаш от името на Отца: „Волът познава стопанина си и оселът – яслите на господаря си;но Израел не знае,народът Ми не разсъждава” (Исая 1:3). И отново, на друго място когато същият пророк говори по подобен начин от името на Отца: „Какъв дом ще изградите за Мене? казва Господ. Небето ми е престол и земята е мое подножие (Исая 66:1). И отново, на друго място: „ Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; досада са за Мене; дотегна Ми да ги търпя…. Не е ли това постът, който Аз съм избрал: да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? (Исая 1:14; 58:6). Сега вие можете да прецените какви неща са говорени чрез пророците от (името на) Бога.

Глава 38 – Думи на Сина

Когато Духът на пророчеството говори от името на Христос, думите са подобни на тези: „Цял ден простирах ръцете си към люде беззаконни и зли, които ходят в недобри пътища” (Исая 65:2). И отново: „Дадох гърба си на биене и бузите с на скубачите на косми; не отвърнах лицето си от срама на заплюването…” (Исая 50:6) И отново когато Той казва: „За облеклото ми хвърляха жребие и прободоха ръцете ми и нозете ми. Легнах и спах; и станах понеже Господ ме поддържа” (Пс. 22:18; Пс. 3:5). И отново, когато казва: „Всички, които ме гледат, ме ругаят, отварят устните си, кимват с глава” (Пс. 22:7). А че всички тези неща се случили на Христос от юдеите вие сами можете да се уверите. Понеже когато Той бил разпънат те цъкали с езиците си и клатели главите си и казвали: „Нека този, който възкресява мъртви да избави себе си” (Матей 27:39).

Глава 39 – Директни пророчества от Духа

Когато Духът на пророчеството говори като пророкува неща, които предстоят да се случат Той говори по следния начин: „И много племена ще отидат и ще кажат: Елате, да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката и словото Господне – от Йерусалим.” (Исая 2:3). А че това се е случило ние можем да ви уверим. Понеже от Ерусалим в света са излезли човеци, дванадесет на брой, които били необразовани, без умение да говорят; но с Божията сила те изявили на всеки народ от човеците, че са изпратени от Христос, за да научат всички на Божиите думи; и ние, които по-рано сме се убивали един друг сега не само се въздържаме да вдигнем оръжие срещу враговете си, но също и да не лъжем и мамим тези, които ни разпитват, доброволно умирайки като изповядваме Христос. И ако войниците, които вие записвате и които дават военна клетва предпочитат своята вярност пред собствения си живот, родители, страна, и всички роднини, макар те да не са в състояние да им дадат нищо нетленно, би било твърде странно ако ние, които ревностно търсим нетлението да не понесем всичко, за да получим това, което желаем от Този, Който е  способен да ни го даде.

Глава 40 – Идването на Христос предсказано

И чуйте как предсказва Неговото учение и идването Му споменатия по-горе пророк и цар, който говори чрез Духа на пророчеството следното: „Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене без думи без да се чуе гласът им. Техният глас е излязъл по цялата земя и думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето, което излизащо като младоженец се радва като юнак да тича в пасбището.„ (Псалм 19:2)  Ние смятаме за добро и удачно да споменем и някои други пророчески думи на Давид освен тези; от които вие можете да научите как Духът на пророчеството наставлява човеците да живеят и как предсказва заговорът, който бил направен срещу Христос от Ирод, царят на евреите, и от самите евреи и Пилат, който е бил вашият управител сред тях заедно със своите войници; и как Той трябва да бъде вярван от хората от всеки народ; и как Бог го нарича Божий Син и заявява, че Той ще положи всичките Му врагове под Него, и как дяволите, доколкото могат, се опитват да избегнат силата на Бог Отец и Господ на всичко и силата на Самият Христос; и как Бог призовава всички към покаяние преди да е дошъл денят на съда. Тези неща са били изказани по следния начин: Блажен онзи човек,
който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи;
а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.Не е така с нечестивите; а те са като плявата, която вятърът отвява.Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните – в събора на праведните;защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел.Защо се разоряват народите и племената намислят суета?Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им.Този, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще се поругае над тях.Тогава ще им продума в гнева Си и в тежкото Си негодувание ще ги смути, като ще каже:Но Аз поставих Царя Си на Сион, святия Мой хълм. Аз ще изявя постановлението; Господ Ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес Те родих.Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги строшиш като глинен съд. И така, сега се вразумете, о, царе; научете се, земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте Избраника, за да не се разгневи и да погинете в пътя; защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.(Псалм 1 и Пс. 2)

Глава 41 – Разпятието пророкувано

 И отново, в друго пророчество Духът на пророчеството, чрез същия Давид, говори, че след като бъде разпънат Той ще възкръсне и казва както следва: „Пейте на Господа всички земи.  И благовествайте от ден в ден извършеното от Него избавление. Защото Господ е велик и твърде достохвален, достопочитаем е повече от всички богове. Защото всички богове на племената са идоли на дяволи; а Господ е направил небесата. Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му. Отдайте на Господа, вечният Отец. Приемете благодат и влезте в присъствието Му и поклоненете му се в светия Му двор. нека цялата земя да се бои от лицето Му; да бъде установена и да не се поклаща. Нека се раздват народите. Господ царува от дървото [1] (Псалм 96).

Глава 42 – Пророчества използващи минало време

Когато Духът на пророчеството говори за нещата, които предстои да се случат като че ли вече са се случили – както може да се види от текстовете, които вече цитирах – е ясно, че това не може да служи като извинение на читателите (да ги изопачават). Тези неща, които Той знае абсолютно, че ще се случат, Той пророкува като вече случили се. А че думите трябва да се приемат по този начин вие ще разберете ако внимавате на тях. Думите цитирани по-горе Давид изговаря години преди Христос да стане човек и да бъде разпънат; и никой, който е живял преди Него нито от съвременниците Му е доставил радост на езичниците заради това, че е бил разпънат. Но нашият господ Исус Христос, бивайки разпънат и умирайки, възкръснал отново и възнесъл се на небесата владее; и чрез тези неща, които са разказвани в Неговото име сред всички народи, чрез апостолите има радост за тези, които очакват обещаното от Него безсмъртие.

Глава 43  – Отговорността потвърдена

Но за да ме реши някой, че ние твърдим, че каквото се случва става по фатална необходимост, понеже е пророкувано като познато отнапред, ние ще обясним и това. Ние сме научили от пророците и приемаме за истина, че наказанието и добрите награди се приемат според заслугите от действията на всеки. Понеже ако не беше така, но всички неща ставаха според определеното от съдбата, съвсем нищо не би било в собствената ни власт. Понеже ако е било писано на този човек например да бъде добър, а на онзи да бъде лош нито първият има заслуга нито вторият може да бъде обвиняван. И отново, освен ако човешката раса има сила да избягва злото и да избира доброто посредством свободен избор хората не са отговорни за своите действия без значение какви биха били те. Но че чрез свободния избор и двамата вървят право или се спъват ние показваме по следния начин: Ние виждаме един и същ човек да върши противоположни неща. Сега ако е било определено ние да бъдем или добри или лоши той никога не би би способен на тези противоположности нито да променя толкова много неща. Но в този случай или не би имало някои добри, а други лоши понеже по този начин правим съдбата причина за злото и я караме да действа противно на самата себе си; или това, което вече беше казано би изглеждало вярно, че нито добродетелта нито порока са нещо сами по себе си, но нещата са определяни като добри или зли единствено според мненията на хората; което, както вярното слово показва е най-голямо нечестие и зло. Но ние твърдим, че е неизбежно тези, които избират доброто да бъдат достойни за награда и тези, които избират неговата противоположност да получат заслужена награда. Понеже Бог не е направил човека като останалите неща – като дърветата и четириногите, които не могат да действат по избор – понеже той не би бил достоен за награда или похвала ако сам не беше избрал доброто, но беше създаден за това, нито пък ако е бил лош, би заслужавал наказание, понеже не би бил зъл самият той, но не би бил способен да направи каквото и да е друго освен това, за което е бил направен.

Глава 44 – Не е отменено от пророчеството

И светия Дух на пророчеството ни е научил това, казвайки ни чрез Мойсей, че Бог е говорил така на първия създаден човек: „Ето полагам пред лицето ти добро и зло: избери доброто” (Второзаконие 30:15,19). И отново чрез друг пророк, Исая, били произнесени следните думи, като че ли от Бога Отца и Господ на всички: „Измийте се, очистете се,
отстранете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.  Елате сега, за да разискваме, казва Господ; ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено,
ще станат като бяла вълна. Ако слушате на драго сърце,
ще ядете благото на земята;  но ако откажете и се разбунтувате, меч ще те погълне, защото устата Господни изговориха това.”
(Исая 1:16 и сл.). Думите „Меч ще те погълне” не означава, че непокорните ще бъдат убити с меч, но, че Божият меч е огън, за който тези, които са избрали да вършат беззаконие стават гориво. Поради тази причина Той казва: „Меч ще те погълне: понеже устата Господни изговориха това.” И ако Той беше говорил за меч, който сече и така убива, Той нямаше да каже ще погълне. По същия начин и Платон, когато казва; „Вината е на този, който избира, а Бог е без вина[2]” взема това от пророка Мойсей. Понеже Мойсей е по-древен от всички гръцки писатели. И каквото философите и поетите са казали за безсмъртието на душата, за наказанието след смъртта, или за небесните неща, или за подобни учения, те са взели тези идеи от пророците, които са ги направили способни да ги разберат и тълкуват. Поради това изглежда, че сред всички хора има зрънца истина; но те са обвинени в неправилно разбиране (на истината) когато твърдят противоречиви неща. Така когато говорим за бъдещите неща, които са предсказани, ние не казваме, че те ще се случат по някаква фатална необходимост; но Бог е предзунал всичко, което ще бъде направено от всички човеци и Неговият декрет е всички бъдещи действия на човеците да бъдат отплатени според тяхната стойност. Той предсказва, чрез Духа на пророчеството, че ще въздаде награда според заслугата на извършените дела винаги насърчавайки човешката раса към усилия и помнене показвайки, че Той се грижи за тях и снабдява. Но чрез дяволите е е била постановена смъртна присъда срещу тези, които четат книгите на Хистасапес, или на Сибил, или на пророците, така че чрез страх те да могат да препятстват хората, които ги четата да не получат знание за доброто и да могат да ги държат в робство; което все пак те не винаги успяват да направят. Понеже не само, че ние безстрашно ги четем, но, както виждате, ги представяме, за да можете вие да ги проверите, знаейки, че тяхното съдържание ще бъде добро за всички. И ако ние убедим дори и малцина нашата печалба ще бъде твърде голяма; понеже като добри земеделци ние ще получим награда от своя Господар.

Глава 45 – Възнасянето на Христос на небето предсказано

А че Бог Отец на всичко ще въздигне Христос на небето след като Го възкреси от мъртвите и ще Го пази там[3] докато победи Неговите неприятели-дяволите и докато броят на тези, които е предузнал от Него като добри и добродетелни се изпълни, поради която причина Той все още бави краят – чуйте какво казва чрез пророк Давид. Неговите думи са следните: „Господ рече на моя Господ: Седни отдясно Ми докато положа враговете Ти за Твое подножие. Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти от Ерусалим; владей сред враговете си. С Теб е управлението в деня на силата Ти, в красотата на светиите Ти:; От росата на зората Те родих” (Псалм 110:1 и сл.). Това, което Той казва: „Ще простре жезъла на Ерусалим” е предсказание за мощното слово, което Неговите апостоли, излизайки от Ерусалим, проповядвали навсякъде; и макар че срещу тези, които учат или въобще изповядват името на Христос е постановено смъртно наказание ние навсякъде го приемаме така и поучаваме. Ако четете тези думи с враждебен дух вие не можете да направите повече, както казах по-рано, от това да ни убиете; което всъщност не носи вреда на нас, но на вас; и на тези, които несправедливо ни мразят и не се покайват, носи вечно наказани чрез огън.

Глава 46 – Словото в света преди Христос

Но за да не би някой без причина и извращавайки това, което ние учим, да твърди, че ние казваме, че Христос се е родил преди 150 години по времето на Квириний и след това, по времето на Понтий Пилат, поучавал каквото ние казваме, че е учел; и за да не изтъкват срещу нас, че всички хора родени преди Него са били без отговорност –  нека да предварим и да решим тази трудност. Ние сме били научени, че Христос е първородният на Бога и освен това твърдим, че Той е Словото, в което участва всяка човешка раса. Тези, които живеят разумно са християни, дори ако са били наричани атеисти; както сред гърците Сократ, и Хераклит, и хората подобни на тях; и сред варварите Авраам, и Ананий, и Азария, и Мисаел и Елий и мнозина други, чийто имена и дела сега ние няма да споменем, понеже знаем, че това ще бъде досадно. Така и тези, които преди Христос са живели неразумно са били нечестиви и враждебни към Христос и са убивали живеещите разумно. Но това, че чрез силата на Словото, според волята на Бог Отец и Господ на всички, Той се е родил като човек от девица, и бил наречен Исус, и разпънат, и умрял, и отново възкръснал, и се възнесъл на небето, един разумен човек ще бъде в състояние да разбере от това, което вече до голяма степен беше казано. И ние, тъй като доказателство за това сега е по-малко необходимо, ще преминем от настоящето към доказателство на тези неща, които са спешни.

Глава 47 – Запустението на Юдея предсказано

А за това, че земята на юдеите ще бъде запустена чуйте какво е казано чрез Духът на пророчеството. Думите са изговорени сякаш от човек, който се чуди какво се случва. Те са следните: „Твоите святи градове запустяха;
Сион запустя, Йерусалим е опустошен. Нашият свят и красив дом, където бащите ни Те славословеха, беше изгорен с огън; и всичките ни скъпи неща запустяха. Пред вид на това ще се въздържиш ли, Господи? Ще мълчиш ли и ще ни наскърбиш ли до крайност?
(Исая 64:10–12). Вие знаете, че Ерусалим е бил запустен както е било предсказано. А относно запустението му и че на никой няма да бъде позволено да го обитава ето следното пророчество от Исая: „ Страната ви е пуста, градовете ви – изгорени с огън; земята ви – чужденци я пояждат пред очите ви, и тя е пуста като разорена от чужденци” (Исая 1:7). А че той е пазен да не би някой да обитава в него и че е постановено смъртно наказание за всеки юдеин, който посмее да влезе в него вие знаете твърде добре.

Глава 48 – Христовото дело и смърт предсказани

А че е било предсказано, че нашият Христос трябва да изцелява всякаква болест и да възкресява мъртви чуйте какво е казано: Думите са следните: „При Неговото идване куцият ще скача като елен и езикът на немия ще говори ясно; слепият ще вижда и прокажените ще се очистят; и мъртвите ще възкръснат и ще проговорят.” (Исая 35:6). И че Той е направил тези неща можете да научите от Деянията на Понтий Пилат. И как е било предсказано от Духа на пророчеството, че Той и тези, които се надяват на Него ще бъдат убивани, чуйте какво е казано чрез Исая. Думите са следните: „Ето, праведният загива и никой не взема това присърце; и благочестивите биват отнемани от присъствието на нечестивите, без да размисли някой и погребението му ще бъде в покой.  че праведният бива отнет преди да дойде злото (Исая 67:1).

 Глава 49 – Отхвърлянето Му от евреите предсказано

И отново от същия този Исая е било казано, че езическите народи, които не Го търсили ще Му се покланят, но евреите, които винаги Го очаквали няма да Го разпознаят когато дойде. И думите са казани сякаш от Христос; те са следните: „Дадох достъп на онези, които не питаха за Мене;бях близо до онези, които не Ме търсеха. Ето Ме! Ето Ме! – казах на народ, който не призоваваше името Ми. Протягах ръцете си цял ден към бунтовнически народ, които ходят по лош път след своите помисли  народ, който непрестанно Ме дразни в лицето Ми” (Исая 65:1-3). Понеже евреите, имайки пророчествата и винаги очаквайки Христос да дойде, не Го познали; и не само това, но дори постъпили с Него срамно. Но езичниците, които никога не били чували нищо за Него докато апостолите не тръгнали от Ерусалим и не проповядвали за Него и им дали пророчествата, се изпълнили с радост и вяра, захвърлили идолите си и се посветили на неродения Бог чрез Христос. Предсказано било, че тези позорни неща трябва да бъдат изговорени срещу тези, които изповядват Христос и че тези, които Го клеветят и казват, че е добре да се почитат древните обичаи ще бъдат окаяни, чувайки това, което накратко е било казано от Исая: „Горко на тези, които наричат сладкото горчиво и горчивото сладко.”

Глава 50 – Унижението Му предсказано

Но че, станал човек заради нас, Той пострадал и бил унизен, и че ще дойде отново в слава, чуйте пророчествата, които говорят за това. Те са следните: „Ето, Слугата Ми ще благоуспее,ще се извиси и издигне, и ще се възнесе високо.  Всички се чудеха на тебе (толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето на който и да е бил човек, и образът му – от образа на който и да е от човешките синове),  така той ще удиви много народи;царете ще затворят устата си пред него,защото ще видят онова, за което не им е било говорено,и ще разберат това, което не са чули.  Кой е повярвал в известието ни? И на кого се е открила мишцата Господня?  Защото израсна пред Него като клонка и като корен от суха земя;нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме,нито красота, за да Го желаем.  Той беше презрян и отхвърлен от хората,човек на скърби и навикнал на печал; и както човек, от когото хората отвръщат лице,презрян беше и за нищо не Го счетохме.  Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари;а ние Го счетохме за ударен,
поразен от Бога и наскърбен.
  Но Той беше наранен поради нашите престъпления,беше бит поради нашите беззакония;върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир,и с Неговите рани ние се изцелихме.  Всички ние се заблудихме като овце,отбихме се всеки в своя път;и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.  Той беше угнетяван, но смири Себе Си и не отвори устата Си;както агне, водено на клане,и както овца, която не издава глас пред стригачите си,така Той не отвори устата Си.  Чрез угнетителен съд беше грабнат;а кой от Неговия род разсъждаваше,че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на Моя народ,върху който трябваше да падне ударът? (Исая 52:13-14; 53:1-8). Така след като Той бил разпънат дори приятелите Му Го изоставили, отричайки се от Него. И след това, когато бил възкресен от мъртвите, и им се явил, и ги научил да четат пророчествата, в които всички тези неща били предсказани, че трябвало да се случат, и когато Го видели да се възнася на небето, и повярвали, и приели силата изпратена от Него върху тях, и отишли при всеки народ, те ги поучавали и били наречени апостоли.

Глава 51 – Величието на Христос

И за да може Духът на пророчеството да ни съобщи, че Този, Който пострадал тези неща има неизказан произход и владее над неприятелите Си, Той казва следното: „Чрез угнетителен съд беше грабнат; а кой от Неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на Моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба Му между злодеите, но след смъртта Му – при богатия; защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата Му. Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал; когато направиш душата Му принос за грях,
ще види потомството, ще продължи дните Си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; праведният Ми Слуга ще оправдае мнозина
чрез знанието им за Него и Той ще се натовари с беззаконията им
” (Исая 53:8-11). Чуйте също как Той трябвало да се възнесе на небето според пророчеството: „Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати, вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата” (Псалм 24:7). И как Той отново трябва да слезе от небето със слава, чуйте какво е казано за това от пророк Еремия[4]. Думите са: „Ето, Човешкият Син иде на небесните облаци и ангелите Му с Него.”

Глава 52 – Изпълнени пророчества

Тогава, тъй като доказахме, че всички неща, които се случили са били предсказани от пророците преди да се случи, ние трябва по необходимост да вярваме, че нещата предсказани по този начин, които все още не са се случили, със сигурност ще се случат. Защото както нещата, които са били предсказани са се случили макар да са били неизвестни така и нещата, които остават макар и да са непознати и да не им вярват, все пак ще се случат. Понеже пророците са предсказали два Негови адвента: единият, който вече се е случил, когато дошъл като безславен и опозорен човек; но вторият когато, според пророчеството, Той ще дойде от небето със слава, заедно с ангелските множества, когато Той също така ще възкреси телата на хората, които са живели, и ще облече тези, които са достойни с безсмъртие, и ще изпрати тези, които са нечестиви, вечно съзнаващи, във вечния огън заедно с нечестивите дяволи. И че тези неща също са били предсказани като предстоящи ние ще докажем. От пророкът Езекиил е било казано: „Става ще се съедини със става и кост с кост; и плътта ще порасне; и всяко коляно ще се преклони пред Господа и всеки език ще Го изповяда.” (Езекиил 37:7-8; Исая 45:24). А какъв вид усещане и наказание ще имат начестивите, чуйте какво е казано по подобен начин за това както следва: „Червеят им не умира и огънят им не угасва” (Ис. 66:24). И тогава дори да се покаят това няма да им донесе полза. И какво евреите ще кажат и ще направят когато Го видят идващ в слава е пророкувано от пророк Захарий: „И Аз ще заповядам на четирите вятъра да съберат разпръснатите деца; ще заповядам на северния вятър да ги събере и на южния да ги върне. И тогава в Ерусалим ще има голямо жалеене; не с уста или о устни, а жалеене от сърца; и те ще разкъсат на дрехите, а сърцата си. Племе по племе ще жалеят и тогава ще погледнат на Този, Когото прободоха; и ще кажат: Защо, Господ ни остави да се заблудим по този начин? Славата, която бащите ни благославяха за нас се обърна в срам.” (Захарий 12:3-14; Исая 63:17; Ис. 64:11).

Гава 53 – Обобщение на пророчествата

Макар че можем да приведем още много пророчества ние ще се въздържим, преценявайки, че споменатите са достатъчни да убедят тези, които имат уши да чуват и да разбират; и разсъждавайки също, че тези хора са способни да видят, че ние не твърдим нещо без да бъдем в състояние да предоставим доказателство подобно на басните, които се разказват за т. нар. синове на Юпитер. Понеже по каква причина ние ще вярваме, че един разпънат човек е първородния на неродения Бог и самият Той ще произнесе присъда над целия човешки род освен ако не сме намерили свидетелства за Него изявени преди Той да дойде и да се роди като човек и освен ако не виждаме, че нещата, които са се случили  – запустението на земята на евреите, и хора от всеки народ убедени от Неговото учение чрез апостолите да отхвърлят старите си навици, в които, бивайки заблудени, те са вървели; виждайки и самите себе си и знаейки, че християните отсред езичниците са и по-многобройни и по-истински от тези отсред евреите и самаряните? Понеже цялата останала човешка раса се нарича езичници от Духът на пророчеството; но евреите и самаряните са наречени израилево племе и Яковов дом. И пророчеството, което казва, че ще има повече вярващи от езичниците ние ще приведем; то е следното: „Весели се, неплодна, която не раждаш; запей с радост и възкликни, ти,
която не си била в болките на раждане; защото повече са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва Господ
” (Исая 54:1). Понеже всички езичници са били лишени от истинния Бог служейки на делата на ръцете си; но евреите и самаряните, на които Божието слово било предадено, и винаги очаквали Христос не Го познали когато дошъл, освен малцина, за които пророкувал Духът на пророчеството чрез Исая, че те ще бъдат спасени. Той говори, като че ли е един от тях: „Ако Господ не си беше оставил остатък бихме станал като Содом и Гомор” (Ис. 1:9). Понеже Содом и Гомор, за които споменава Мойсей, били градове на безбожни човеци, които Бог изгорил с огън и жупел; и премахнал като не се спасил нито един от жителите им освен един чужденец, халдеец по рождение, чието име било Лот; заедно, с когото се спасили и дъщерите му. Тези, които имат желание могат също така да видят цялата им страна опустошена, изгорена и оставаща безплодна. И за да покажем как тези отсред езичниците били предвидени като по-истинни и по-вярващи ние ще цитираме какво е било пророкувано от пророк Исая[5]; понеже той казва следното: „Израел е с необрязано сърце, а езичниците са необрязани по плът.” Така много неща подобни на тези когато бъдат видени с очите са достатъчно за убеждение и вяра на тези, които прегръщат истината и не са предубедени в своите мнения нито са водени от страстите си.


[1] Последната фраза, която не появява в нашите копия нито в Септуагинта или в еврейските, Юстин обвинява евреите, че са я изтрили – виж Диалог с Трифон 73.

[2] Платон, Република, X.

[3] Може би това е алюзия към 2 Солунци 2:6-7

[4] Това пророчество се намира не в Еремия, а в Данаил 7:13

[5] Следващите думи не се намират в Исая, а в Еремия 9:26

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.