За Божия град-21


За Божия град

Книга 20

Глава 21

от Августин Блажени

Думите на пророк Исая за възкресението на мъртвите и наказателния съд 

Пророк Исая казва: „Мъртвите ще оживеят отново; и всички, които са в гробовете ще възкръснат. Всички, които са в земята ще се радват защото росата, която е от Тебе е тяхно здраве и  земята на мъртвите ще падне[1](Исая 26:19). Цялата първа част от този пасаж се отнася до възкресението на блажените; но думите „но земята на мъртвите ще падне” трябва да се разбират в смисъл, че телата на нечестивите ще паднат погубени и осъдени. И ако още по-точно и внимателно разгледаме думите, които се отнасят до възкресението на праведните ние можем да свържем с първото възкресение думите: „мъртвите ще възкръснат отново.” Ако запитаме какво ще стане с тези светии, които Господ при Своето идване ще намери живи на земята следващата част подходящо може да се отнесе до тях: „Всички, които са в земята ще се радват: защото росата, която е от Тебе е тяхното здраве.” Под „здраве” на това място е най-добре да се разбира безсмъртие, понеже това е най-съвършеното здраве, което не е необходимо да се възстановява чрез храненето като чрез едно ежедневно лечение. По подобен начин същия пророк, давайки надежда на праведните и ужасявайки нечестивите относно деня на съда, казва: „Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река и славата на народите – като преливащ поток; тогава ще се насучете, ще бъдете носени на обятия и галени на колена. защото с огън и с меча Си Господ ще се съди с всяка твар; и убитите от Господа ще бъдат много ” (Исая 66:12, 16). В това обещание на добрите Той казва, че ще тече като река на мир т.е. с най-голямото възможно изобилие на мир. Накрая ние ще бъдем освежени с този мир; но за това ние говорихме много в предишната книга. За тази река Той казва, че ще тече към тези, на които е обещал толкова голямо щастие и ние можем да разберем, че на мястото на това блаженство, което е небето, всички ще бъдат задоволени от нея. Но понеже тогава тя ще тече дори през земни тела то мирът на нетлението и безсмъртието, казва Той, ще тече като река, за да може така да се каже да излее себе от горните неща към земните и да направи хората равни на ангелите. Също и под „Ерусалим” ние трябва да разбираме не този, който служи заедно със своите деца, но който според апостола е от свободна, вечна и небесна майка. (Галатяни 4:26). При нея ние ще бъдем успокоени след като уморени преминем през земните грижи и трудности и като деца ще бъдем взети на нейните ръце и рамене. Там ние ще видим и сърцата ни ще се радват. Той не казва какво ще видим; но какво може друго може да е освен Бога, така че в нас да се изпълни обещанието на евангелието: „Блажени чистите по сърце защото те ще видят Бога” (Матей 5:8)? Какво ще видим ако не всички тези неща, които сега не виждаме, но в които вярваме, и за които имаме престава според нашата ограничена способност, която е несравнимо по-малко от реалността? „И ще видите” казва той „и сърцата ви ще се зарадват.” Тук ние вярваме, там ще видим.

Но понеже той казва: „Сърцето ви ще се зарадва,” за да не помисли някой, че благословенията на Ерусалим са единствено духовни той добавя: „И костите ви виреят като зелена трева” загатвайки с това за възкресението на тялото и като че допълвайки един пропуск, който е направил. Понеже това няма да се случи когато ние виждаме; но ще видим когато това се случи. Понеже той вече е говорил за новото небе и новата земя, споменавайки многократно и чрез много образи за нещата обещани на светиите и казвайки: „Нова земя и ново небе. Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Йерусалим за радост и народа му – за веселие. Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа Си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание ” (Исая 65:17-19) и други обещания, които някои се опитват да отнесат към плътските наслаждения през 1000-та години. Защото в пророчеството образния и буквалния изказ са смесени, така че един сериозен ум може, чрез полезно и здравословно усилие да достигне до духовното значение, но плътската мудност на необразования и недисциплиниран ум почива в буквата и смята, че отвъд нея няма нищо, което да бъде търсено. Но нека казаното относно стила на тези пророчески изрази, които току що цитирахме да бъде достатъчно и сега да се върнем към тяхното тълкуване. Когато той казва: „И костите ви ще се зарадват като зелена трева,” за да покаже, че това е възкресението на праведните, макар и едно телесно възкресение, за което загатва, той добавя: „Ще се познае, че ръката на Господа е със слугите Му.” Какво е това ако не ръката на Този, Който различава тези, които се покланят от тези, които Го презират? За това контекста веднага добавя: „Но Той ще смъмри непокорните[2]” или както казва друг превод: „невярващите.” Той няма в действителност да ги смъмри, но заплахите, които сега са изречени тогава ще се изпълнят на практика. „Защото,” казва той, „Господ ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, за да излее гнева Си за ярост и изобличението Си – с огнени пламъци, защото с огън и с меча Си Господ ще се съди с всяка твар;и убитите от Господа ще бъдат много” Под огън, вихрушка и меч той има в предвид наказанието на Бога. Защото той казва, че Господ Сам ще дойде като огън  за тези, за които Неговото идване ще бъде за наказание. Неговите колесници (защото думата е в множествено число) могат удачно да се разбират като служение на ангели. И когато казва, че всяка плът и цялата земя ще бъдат съдени с Неговия огън и меч ние не трябва да смятаме, че това включва и духовните и светите, но земните и плътските, за които се казва, че те „желаят земните неща” (Фил. 3:19) и „копнежът на плътта е смърт” (Римляни 8:6) и които Господ нарича просто плът когато казва: “Духът ми няма вечно да обитава в хората понеже са плът” (Бит. 4:3). Що се отнася до думите: „и убитите от Господа ще бъдат много” тази рана ще причини втората смърт. Наистина, възможно е да разбираме огън, меч и рана в един добър смисъл. Защото Господ казва, че Той желае да изпрати на земята огън (Лука 12:49); и когато идва Святия Дух се явяват езици като огнени (Деяния 2); и нашия Господ казва: „Не съм дошъл да донеса мир, но меч” (Матей 10:34); и писанието казва, че Божието слово е двуостър меч (Евреи 4:12) поради двата ръба, които са двата завета; и в песен на песните святата църква казва, че е ранена от любов (Песен на песните 2:5) – пронизана от стрелата на любовта. Но тук, когато четем, че Господ ще дойде, за да извърши въздаяние очевидно това е смисъла, в който трябва да разбираме тези изрази.

След като накратко споменава тези, които ще бъдат поядени от съда говорейки за нечестивите и грешните чрез образа на месото забранено от стария закон, от което те не са се въздържали, той в обобщение споменава благодатта на новия завет от първото идване на Спасителя до последния съд, за който ние сега говорим и с това завършва своето пророчество. Понеже той казва, че Господ ще дойде, за да събере всички народи, така че те да могат да бъдат свидетели на славата Му (Исая 66:18). Защото, както казва апостола: „Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23). И той казва, че Господ ще върши чудеса сред тях, поради което те ще се удивят и ще повярват в Него; и че  Той ще изпрати тези от тях, които са спасени при различните народи и на далечните острови, които не са чували името Му нито са виждали славата Му; и че те ще изявят славата Му сред народите и ще съберат братя от тези, на които пророка говори т.е. ще доведат до вяра в Бога Отца братята от избраните израилтяни; и че те ще донесат от всички народи дарове за Господа натоварени на животни и на каруци (което трябва да се разбира като помощта дадена от Бога под формата на ангелско и човешко служение) в светия град Ерусалим, който сега е разпръснат по земята, във верните светии. Защото там където е предоставена Божествена помощ хора повярват и където вярват те идват. И Бог ги сравнява по един образен начин с децата на Израел носещи Му жертвени приноси в Неговия дом с псалми, което вече навсякъде е изпълнено от Църквата; и обещава, че отсред тях ще избере за Себе Си свещеници и левити, което също трябва да се смята за вече станало. Понеже сега ние виждаме, че свещениците и левитите са избрани не от едно определено семейство и кръв, каквото е било обичайното правило за свещенството според Аароновия чин, но както подхожда на Новия завет, според който Христос е първосвещеник по Мелхиседековия чин, в зависимост от заслугите, които са дадени на всеки човек от Божията благодат. И на тези свещеници не трябва да се гледа просто според титлата им, която често е носена от недостойни хора, но според тази святост, която не е обща за добрите и за злите човеци.

След като по този начин е говорил за Божията милост, която сега е опитвана в Христос и е напълно очевидна и позната за нас, той предсказва също така и краят, до който ще достигнат хората когато последния съд отдели добрите от злите. Това казано от пророка или самият пророк говори от Божие име: „Защото както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред Мене, казва Господ. След като излязат, те ще видят труповете на хората, които са престъпили против Мене; защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят им; и те ще бъдат отвратителни за всяка твар” (Исая 66:22-24). В този момент порокът затваря своята книга понеже тогава света ще достигне до своя край. Някои наистина превеждат „трупове[3]” вместо „човешки части” като под трупове имат в  предвид наказанието на тялото, макар че труп обичайно се използва единствено за мъртва плът докато телата, за които тук се говори ще бъдат живи понеже в противен случай те не биха чувствали болка. Но може би, без това да е абсурдно, те могат да бъдат наречени трупове понеже са телата на тези, които са претърпели втората смърт. И поради същата причина е казано, както аз вече цитирах от същия пророк: „Земята на беззаконните ще падне[4]” Очевадно е, че този преводачи, които използват различна дума за мъже не включват единствено мъжкия пол, понеже никой не казва, че жените, които съгрешават няма да се явят на този съд; но мъжкия пол, като по-достоен и понеже женския е произлязъл от него е даден като представителен и за двата пола. Но това, което е особено свързано с нашия предмет е, че тъй като думите: „Всяка плът ще дойде” се отнасят до праведните – понеже Божиите хора ще бъдат от всяка човешка раса – понеже не всички хора ще присъстват, понеже по-голямата част ще бъдат осъдени – но както аз казах, понеже плът е използвана за добрите и членове или трупове за злите така е извън всяко съмнение, че съда, на който са определени добрите и злите ще се състои след възкресението на тялото, в което нашата вяра е напълно подкрепена чрез използването на тези думи


[1] Според текста на Августин. Според ББД 2005 „Твоите умрели ще оживеят;
Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръстта, защото росата Ти е като росата по тревите и земята ще изхвърли мъртвите.”

[2] Според ББД 2005 „а гневът Му – против враговете Му

[3] Вулгата cadavera virorum така и в ББД 2005

[4] Ук Августин добавя забележка: „Кой не вижда, че  cadavera (трупове) са нарчени така от думата  cadendo (падам)?”  

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.