Пророчествата за възстановяването на Израел


ДАЛИ ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗРАЕЛ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДНЕС?

от Уилям Хендриксън

 

Сред християни от различни църкви е доста популярно виждането, че скорошното връщане на много евреи в Палестина и тяхното установяване като независима държава през 14 май 1948 г. е изпълнение на пророчество[1]. Това мнение с много големи различния в детайлите е обобщено накратко в следните 12 точки. Нека още от самото начало да кажем , че това не е мнението на автора и след като е представено ще бъде оборено точка по точка.

А. Представяне

1. Самото връщане дори и сега е частична реалност. То ще завърши в не много далечно бъдеще. Доказателство: „И вие ще Ме намерите, казва Господ; ще ви върна от плен и ще ви събера от всички народи и от всички места, където ви бях изгонил, казва Господ; и ще ви върна на мястото, откъдето ви направих да бъдете закарани пленници.“ (Ер. 29:14).

2. Тъй като връщането е описано като връщане не само от Асирия или Вавилон, но „от всички народи и от всички места“ където са били разпръснати (Ер. 29:14; Исая 11:11-12) то трябва да се отнася до това, което се случва днес и ще продължава да се случва и в бъдеще.

3. Това не е първото, а едно второ връщане (Исая 11:11).

4. Тъй като тези пророчества за завръщане са отправени към хора, които вече са се върнали от Вавилонско робство (Зах. 8:1-8) те трябва да се отнасят за едно по-късно изпълнение т.е. до събитията от 20 в. или до някои по-късни.

5. Израза „в последните дни[2]“ (Ер. 30:24) потвърждава това

6. Предсказаното завръщане е „в неверие“ (Езек. 36:24-26) което е в съгласие със случващото се днес.[3]

7. Установяването на държавата Израел на 14 Май 1948 е доказателство факта, че тези древни пророчества се изпълняват[4].

8. Ръка за ръка с политическото завръщане върви и физическото и икономическото възстановяване. Не предсказва ли Исая, че един ден пустинята ще се развесели и ще цъфне като крем и древните градове ще бъдат изградени отново (Исая 35:1; 61:4)? Това пророчеството се изпълнява днес при култивирането на почвата, която е била пренебрегвана за векове, в отклоняването на водата от р. Йордан, за да напоява пустинята Негав, в изграждането на множество нови градове и села, в новото добиване на дълго пренебрегвани физически ресурси и т.н. Следователно рекламирането за пътуване е оправдано с оглед на ситуацията. Виж например обявата в  Christianity Today от 27 Октомври 1967 г.:Дали пророчеството се изпълнява в библейските земи? Ела и виж.“

9. В изпълнение на Амос 9:14-15[5] бързите победи на евреите над техните врагове  – Май 1948, Октомври 1956 и особено Юни 1967[6] – доказват, че божиите обещания за Израел се – и ще се – изпълняват и че ще е невъзможно да се заличи държавата Израел.

10. Връщането на древния град Ерусалим в ръцете на Евреите доказва, че пророчеството от Лука 21:42 т.е. „Ерусалим ще бъде тъпкан от народите докато се изпълнят времената на езичниците“ сега се изпълнява понеже Ерусалим не е вече тъпкан от тях[7].

11. Сред НЗ пасажи, които сочат към възстановяването на Израел в края на века (връщането на хората в неверие последвано от национално обръщение) особено значим е Мт. 19:28, който ясно учи за възстановяването на 12-те племена.

12. Накрая 1 Кор. 10:32, който говори за църквата и за евреите като две различни групи, към които Бог има специална грижа като ги противопоставя на третата група „езичниците“ ясно показва, че „Бог все още има план за Израел.“

Б. Оборване

Автора на статията, която четете смята, че цялото това представяне е грешка. Както той вижда нещата, тези древни пророчества, независимо дали са в СЗ или в НЗ, не се отнасят до скорошни или до бъдещи събития.

Можем да отговорим на горните точки една по една по следния начин:

Отговоор на 1: Контекста на Ер. 29:14 говори конкретно за връщане „след 70 г.“ (Еремия 29:10). Текста е правилно изтълкуван от Данаил (в Дан. 9:2) като отнасящ се до времето, в което той живее. Следователно, не може да бъде доказано, че този пасаж има нещо общо с скорошна или дори бъдеща миграция. Същото се отнася, разбира се, и за подобни пасажи за възстановяване като Втор. 30:1-10; 3 Царе 8:46-52; Езек. 36:17-19, 26-28; Осия 11:10-11.

Отговор на 2:  Факта, че в допълнение към Шинар (Вавилон) са споменати също така и някои други страни и региони като места, от които евреите ще се връщат не представлява трудност стига само да си припомним, че за това време е било обичайно някои от военнопленниците да се продават на съседните страни, като по този начин те са били разпръснати надалеч (Езек. 27:13; Йоил 3:7; Амос 1:6-9; Откр. 18:13). По време на връщането стъпка по стъпка – някои се връщат по-рано, други по-късно, а други още по-късно – е нормално някои от тези нашироко разпръснати евреи да се върнат обратно в обетованата земя, страната от която техните предци са дошли. Добре е известно, че търговията с роби е била упражнявана особен от финикийците, чийто кораби са достигали до почти всички части на известния тогава свят, продавайки своята стока, част от която са били роби. Факта, че в Исая 11:11 когато се изреждат страните на разпръскването Асирия и Египет съвсем естествено са споменати първи, понеже пророците и особено Исая често предупреждават хората да не разчитат нито на Асирия нито на Египет! И колко те са се доверявали първо на Асирия след това на Египет постоянно променяйки своето упование от единия на другия вместо да се посветят безрезервно на Йехова! Не само в Исая 11:11, но и навсякъде тези две страни – Асирия и Египет – се споменават заедно (Ис. 7:18; 19:24-25; 20:4; 27:13; Ер. 2:36-37; Ос. 7:11; Зах. 10:10 и др.). Следователно, евреите са се връщали в по-голям или в по-малък брой от всички тези региони. Няма каквато и да е причина да се съмняваме, че именно това се е случило. Още повече, че тези, които са се връщали не са принадлежали изключително към племето на Юда (или към Юда и Вениамин), но също така и до известна степен към останалите племена. Виж 1 Летописи 9:33-34; Ездра 2:59. Когато по време на царуването на Дарий храмът е бил съграден отново и посветен е бил принесен принос за грях „За посвещението му принесоха сто телета, двеста овена и четиристотин агнета, а в принос за грях за целия Израел – дванадесет козела, според броя на Израелевите племена“ (Ездра 6:17). Такова е също и НЗ виждане. Той гледа на Израел като събрани отново хора състоящи се от 12 племена независимо дали те са виждани буквално или фигуративно (Мт. 19:28; Деян. 26:7; Як. 1:1; Откр. 7:1-8; 21:12). Във връзка с историята за раждането на Йоан Кръстител и Исус ние четем не само за Йсиф и Мария от юдовото племе (2 Самуил 7:12-13 Мт. 1:20; Лука 1:27; 2:4-5; Деян. 2:302 Тим. 2:8; Откр. 5:5), но също така и за Захарий и Елисавета от левиевието племе (Изх. 2:1; 4:14; 1 Лет. 24:1,10; Лука 1:5) и за пророчицата Анна от асировот племе (Лука 2:36). Над всички племена, сега обединени като един народ владее един Пастир  според пророчеството (Езек. 37:15-28). Г. Алдерс казва: „Можем да бъдем сигурни, че при връщането от Вавилонския плен ударението е поставено върху Юда, но 10-те племена по никакъв начин не са изключени. Вероятно те вземат много по-голямо участие в това завръщане отколкото много хора си мислят [8].“

Става ясно, следователно, че няма каквато и да е причина да тълкуваме Исая 11:11-12 в нейното буквално приложение като отнасяща се към случващото се през 20 в. Напротив, това виждане е открито за сериозни възражения: В контекста ни е казано, че тези, които се връщат от плена „ще налетят на рамената на филистимците на запад; заедно ще оберат и жителите на изток; ще прострат ръката си върху Едом и Моав; и амонците ще им се покорят“ (Исая 11:14). Че тези пророчества са се изпълнили е ясно от 1 Макавеи 3:41; 5:1-8, 68; 10:83-89; 11:60 и т.н. Все пак тези, които вярват, че сега т.е. в 20 в. тези филистимци, моавци, едомци и амонци трябва все още да бъдат унищожени, обрани или покорени ще се затруднят дори да ги открият!

Отговор на 3. Факта, че Исая 11:11 се отнася до второто връщане няма каквото и да е отношение към съвременните събития, защото според контекста първото връщане или изход е било това, което е станало чрез Мойсей. Това е било излизането от дома на робството (Ис. 11:16). Следователно, второто връщане се е изпълнило когато на етапи, евреите се връщат от асиро-вавилонското робство и се установяват в земята си. Всичко това се е случило преди много, много време. По подобен начин няма основание да тълкуваме тези пророчества като отнасящи се до събития случващи се през 20 в.

Отговор на 4. Можем да кажем същото, което споменахме за пророчествата говорещи за върналите се от плена. Захарий пророкува тези неща около 520 г. п.Хр. Неговото боговдъхновено пророчество за едно бъдещо връщане от плена и за възстановяване на мирния живот в Ерусалим, когато в него ще живеят старци и деца ще играят по улиците (Зах. 8:1-8) се е изпълнило в дните на Ездра, Немия и след тях (виж Ездра 7:1-10; Неемия 11:1-2; 1 Макавеи 14:8-12).

Отговор на 5. Израза „в последните дни“ (Ер. 30:24) се среща в следните текстове: Бит. 49:1; Числа 24:14; 31:29; Ис. 2:2; Ер. 23:20; 48:47; 49:39; Езек. 38:16; Дан. 10:14; Ос. 3:5; Мих. 4;1. Във всеки от тях той трябва да се тълкува в зависимост от конкретния контекст. Че тази фраза не е задължително свързана с 2-то идване на Христос или с времето непосредствено преди това събитие е ясно от неговото първо използване (Бит. 49:1). Яков не се опитва да каже на своите синове какво ще им се случи – забележи „какво ще ви постигне“ – в 20 век! Той предсказва какво ще стане с неговите деца и с техните потомци в бъдещето. Можем да бъдем сигурни, че дори първото идване на Христос от племето на Юда е включено в това предсказание (Бит. 49:10), но нищо не се казва за Неговото второ идване. И що се отнася до 12 племена в тяхното самостоятелно съществуване къде са те днес? С оглед на това превода приет от някои от съвременните версии т.е. „в идните дни“ (Баркли) или в „послешните дни“ (RSV) трябва да се смятат за чудесни.

В пасажа, който разглеждаме (Ер. 30:24) контекста е също така напълно ясен. Забележете: „Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще….ви върна на това място.  . . . И вие ще Ме намерите, казва Господ; И вие ще Ми бъдете народ, а Аз ще ви бъда Бог.. . . Пламенният гняв на Господа няма да се върне, докато Той не извърши и докато не изпълни намеренията на сърцето Си; в последните дни вие ще разберете това.“ (Ер. 29:10, 14; 30:22, 24).“ Напълно ясно е следователно, че фразата „последните дни“ така както е използвана тук показва, че когато съдът на Йехова бъде напълно извършен и 70-те години се свършат Божиите хора ще разберат, че Той е нанесъл наказание, за да ги изцели.

Става ясно, че нито един от споменатите по-горе пасажи (Исая 11:11-12; Ер. 29 и 30 и Зах. 8:1-8) няма нищо общо с връщането и възстановяването случило се през 20 в. Нито пък това е вярно за някой от следните пасажи: Втор. 30: 1-10; 1 Царе 8:46-52; Ер. 8:5-10; Езек. 36:17-19, 26-28,33 и Ос. 11:10-11. Всички те говорят за Божието наказание и възстановяване, които се отнасят за хората, които са живели по времето когато тези пророчества са били произнасяни. В своето буквално значение те са били предназначени за тях и за техните деца, внуци и т.н., а не за хората живеещи днес макар да е вярно, че техните морални и духовни уроци остават валидни за всяко поколение.

Отговор на 6. Сега ако СЗ не съдържа никакви предсказания за едно настоящо връщане на евреите тогава, разбира се, по подразбиране той не учи, че тяхното завръщане в неверие е изпълнение на някакво пророчество. На практика, едно такова завръщане, а именно, в неверие не е пророкувано дори по отношение на миналото завръщане от Асиро-вавилонското робство! Заслужава си да отбележим, че тези, които приемат идеята за подобно връщане в неверие не предлагат почти нищо, което може дори и изкуствено да се приеме за библейско доказателство. Дори пасаж като Езек. 36:24-26, разбира се, не е доказателство. Господ не казва, чрез Езакиил „Аз ще те доведа в земята ти и след това  ще ти дам ново сърце.“ Той просто споменава двете неща, които ще направи за Своите хора без да определя реда, по който тези събития ще следват едно спрямо друго. Ако все пак контекста хвърля някаква светлина върху последователността на събитията то изглежда по удачно да поставим духовното очистване – т.е. покаянието и вярата – преди установяването като страна макар и двете да се случват в един „ден“ с неопределена продължителност. Обърнете внимание на ст. 33: „Така казва Господ Йехова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете и запустелите места ще бъдат съградени.

Подобна последователност на събитията, че връщането при Йехова предшества възстановяването, във всеки случай е обичайния ред, който откриваме в библията. Бог не награждава непокорството, а покорството.

Следователно, избавлението предсказано от пророка е условно по своя характер. Това, което пророците са имали в предвид когато са предсказвали връщането от асиро-вавилонското робство е следното: „Израел ще бъде възстановен ако се покае. В този случай греховете му ще бъдат изличени и ще му бъде позволено да се върне в страната си.“

Вижте сами препратките които дискутирахме преди малко:

и се обърнеш към Господа, твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал. (Втор. 30:2-3)

И Господ, твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти; ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона – ако се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. (Втор. 30:9-10).

и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги пленили, и Ти се помолят, като се обърнат към земята, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и молбата им, защити правото им и прости на народа Си, който е съгрешил пред Тебе, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против Теб. Умилостиви към тях враговете им, за да им покажат милост; (1 Царе 8:47-50).

Еремия 18:5-10. Тук Господ казва, че когато предскаже някое бедствие върху някой народ ако този народ се покае Той също така ще се „покае“ за злото, което е намислил спрямо него. От друга страна когато предскаже добро за някой народ ако тези хора станат непокорни Той ще се „покае“ за доброто, което е възнамерявал да има стори. Тук е определено едно ясно правило което показва, че наистина има един смисъл, в който можем да наречем Божиите благословения условни. Наистина винаги трябва да помним, че единствено чрез Божията благодат и сила хората са способни да изпълнят условията. Но все пак условността присъства. Ние нямаме право да премахнем тези „ако“ от библията! Забележете, следователно думите: „ако онзи народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, Аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. (Ер. 18:8). Отбележете, че тук е Еремия 18:5-10 самият Господ заявява, че когато Той предскаже добро или зло, благословение или проклятие за някой народ условието винаги присъства. Следователно то също така се от нася и към текстове като Ер. 31:35-37, макар че има хора, които в своето обяснение на този пасаж напълно забравят Ер. 18:5-10.

Осия 11:10-11 също беше споменат. Тук също както и навсякъде покаянието предшества връщането и възстановяването. Ние четем: „Те ще се върнат при Йехова… и децата ще дойдат треперещи от запад… от Египет…от земята на Асирия.“ (Това между другото предполага, че  Асирия все още съществува. Къде е тя днес?) Един известен коментатор прави следната забележка по отношение на текста в Осия: „Като резултат от Божията любов сега изявена явно Израел ще се върне от робството. Господ ще застане начело и тези, които се връщат с радост ще Го последват понеже са били изцелени от своето желание да се отдалечават от Него.“ (Д. Ридърбос).

Отговор на 7. Става ясно, че създаването на държавата Израел на 14 май 1948 в неверие – защото тези, които я установяват все още отхвърлят Христос  – „няма нищо общо с Божиите пророчества[9].“ Това е вярно поради две причини: (а) Пророчеството не казва нищо за връщане и възстановяване през 20 в. и (б) дори ако казва то говори за едно връщане на вярващ остатък.

Че духът на покаяние действително е присъствал по време на връщането от асиро-вавилонското робство е ясно от пасажи като Дан. 9:1-2,5-6; Езра 3:5,10-11; 6:16-22; 8:35; 10:11; Неем. 1:4-11; Аг. 1:12-13 и др.

Отговор на 8. Също така става ясно, че понеже пасажи като Исая 35:1; 61:4 и други се отнасят до физическо и икономическо възстановяване те също така се отнасят за времето на възстановяване от асиро-вавилонско робство. В Исая има повече от 40 споменавания на Асирия и на асирийците. Вавилон и халдеите са споменати около 20 пъти. Кир, който дава заповеди за възстановяване на храма в Ерусалим е споменат в 44:28 и 45:1. Народите срещу които е произнесено осъждение в глави 13-24 са Вавилон, Асирия, Филистимия, Моав, Сирия, Етиопия, Египет, Арабия, Едом и Финикия. Всичко това пасва на СЗ диспенсация, а не на ситуацията през 20 в.

Това, че в годините между връщането от плена и раждането на Христос наистина е имало периоди, когато пустинята е „цъфтяла като крем“ е ясно от пасажи в Йосиф и 1 Макавеи. Първият говори за „възстановяване на старото благосъстояние“ и „обработване на земята“ втория каза, че има „мир на земята,“ „земята даде плода си“ и „всеки седна под лозата и под смоковницата си“ (ср. Михей 4:4). С оглед на това няма никакво основание да прехвърляме буквалното изпълнение на тези и на подобни пророчества в 20 в.

Отговор на 9. Дали Амос (9:14-15) действително говори за държавата Израел през 20 в.? Къде в цялата библия в новия или в стария завет Господ посочва днешните държави казвайки ни точно какво ще се случи и какво няма да им се случи? Автора добре си спомня една серия статии публикувани в религиозно списание, което сега не функционира по време на 2-та св. война. В тях се правеха детайлни предсказания всички основани на пророчества. Едно от тях казваше, че Италия ще се окаже победител! Тези статии се търсеха много. Но самата история посочи лъжливостта на подобен начин на тълкуване. Те също така твърдяха, че авторите са способни посредством пророчествата да предскажат съдбата на страни като Русия, Германия, Китай и САЩ и всичко това въз основа на светото писание! Че подобно желание за знание е популярно може да се очаква. Човечеството е неизцелимо любопитно. Тази част от неговото любопитство, което се фокусира върху това, което Бог наистина ни е открил е неизмеримо благословение. Но когато това желание да се знае всичко отиде зад границата определена от Втор. 29:29 то вече не е никакво благословение. Не е ли настоявал дори Платон, че има някакъв порок в това да питаме твърде упорито за Бога и света? Когато любопитството стане натрапчивост, когато дегенерира във вдигане на шум, гледай! В миналото също е имало хора, което с увереност са предсказвали, че е напълно невъзможно да бъде унищожен Израел (под каквото и име да е бил познат този политически блок) или Ерусалим с неговия храм. Виж Ер. 7:4 както и Йосиф „Юдейски войни„VI.v. 2. Но Ерусалим пада през 586, отново през 70 сл. Хр. и отноов през 135 сл. Хр.

Отговор на 10. Далеч не всички диспенсационалисти или хора, които мислят по подобен начин не са съгласни, че днешния Ерусалим по никакъв начин не е „тъпкан.“. Не са ли все още доста несигурни обстоятелствата свързани с този град? Дори Е. Волф е на мнение, че израза „тъпкан от народите“ (Лука 21:24) може да се отнася за подигравателно лошо отношение (цит. Съч. стр. 53), което както е добре известно продължава и днес. И що се отнася до идеята, че връщането на древния град в притежание на евреите означава, че „времената на езичниците“ са се изпълнили в същия брой на  Christianity Today (Dec. 22, 1967, insert. p. 19), в което това е предложено е изразено и противоположното виждане и ни се казва, че има консенсус, че „времената на езичниците“ няма да свършат преди второто идване на Христос. Тогава значението е, че Ерусалим и тези, които той представлява ще бъдат тъпкани през целия период продължаващ до времето на връщането на Христос. Тъпкането от езичниците няма да престане преди настоящата епоха да свърши. Още повече, че нито тук нито на някъде на друго място в Писанието не се говори за буквално възстановяване на Израел след второто идване.

Можем да бъдем сигурни, че пасажите говорят за тъпкане докато – но просто не е вярно, че във всеки случай в който е използвана думата докато тя въвежда условие, което е точно противоположното на това, което беше описано в първата част на изречението. Просто на основата на това, което е казано в Лука 21:24 със сигурност не е сигурно да заключим, че земния Ерусалим, така както ние сега го разбираме или хората, които той представлява, ще преживеят откритата, явна слава в Христовото идване. Малката връзка докато следва да бъде тълкувана във всеки случай в съгласие с конкретния контекст. Тук в Лука 21:24 значението е, че за Ерусалим условието да бъде тъпкан от народите няма да престане 100 или 50 години или дори 10 години преди Христос да се върне, но ще продължава докато Той се върне. Донякъде подобно е значението на тази малка дума в текстове като Римл. 11:25, 1 Кор. 11:26, 15:25 и Откр. 2:25. Фактът, че всеки пасаж трябва да бъде изследван в собствения си контекст е особено ясен от последния споменат текст. Дали „Това, което имаш докато дойда“ означава наистина, че след като Христос се върне човек повече няма да пази скъпоценните духовни съкровища които са му били поверени? Не означава ли това по-скоро, че ние трябва да се прилепваме към Божието откровение в Исус Христос и към Неговите плодове в нашето собствена опитност? Да го изоставим? Никога! Нито днес, нито утре, нито в други ден. Ние трябва да го пазим – като го споделяме с хората!

Ясно е, следователно, че нито думата докато нито нещо друго в пасажа съдържа предсказание за национално възстановяване на евреите точно преди или във връзка с второто идване на Христос.

Нека сега да предположим за момент, че в Ерусалим бъде изграден нов храм. Дали това ще е място, където евреите ще се събират, за да се покланят за слава на Христос? Ср. Гал. 6:14. Ако не, няма ли изграждането на подобен храм да е едно по-нататъшно доказателство за факта, че Бог не одобрява подобни поклонници? Не казва ли нашия Господ Исус Христос: „Аз съм пътят и истината и живота, никой не отива при Отца освен чрез Мене“ (Йоан 14:6 ср. Мат. 1:21; Деян. 4:12; Евр. 10:12,14; Откр. 7:14).

Отговор на 11. Това се отнася до Мт. 19:28. В отговор на въпроса на Петър „Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. Какво е получим?“ Исус казва: „Казвам ви, че понеже ме последвахме в обновената вселена когато Човешкия син ще седне на трона си вие също ще седнете на 12 престола и ще съдите 12 племена на Израел.“

Веднага става ясно, че това предсказание няма каквото и да е връзка със случващото се през 20 в. Нито пък има нещо общо с нещо което ще се случи преди 2-то идване на Христос за съд. То явно се отнася за това, което ще се случи на новото небе и земя, възстановената вселена.  Виж Мт. 25:31; Откр. 21:1,5 и ср. Ис. 65:17; 66:22 и 2 Петър 3:13. Това, което имаме тук е едно тържествено обещание, че тези, които са пожертвали най-много (забележи: „Ние оставихме всичко„) ще получат специална мярка на благодат. Те ще споделят повече от другите славата на техния Изкупител. Текстове като 1 Кор. 15:41б-42а, 2 Тим. 2:12; Откр. 3:21; 20:4 хвърлят светлина върху естеството на тази награда. Тези, които са били най-верни към Христос тук ще бъдат най-близо до Него там. В обхвата на „12 племена“ специална чест и слава ще бъде дадена на тези, които са оставили всичко, което имат върху олтара. Израза „12 племена на Израел“ според Ф. В. Грошейд[10]се отнася до „възстановения Израел…всички Божии хора.“ Дали като такъв той се отнася до пълния брой на избраните от 12 племена от началото до края на световната история (Римл. 11:26) или дори за всички избрани както от евреите така и от езичниците (ср. Гал. 6:16) във всеки случай това трябва да се отнася до тези, които са били обновени защото Матей казва в 19:28, че в обновеното творение няма да влезе нищо нечисто (Откр. 21:27). Тогава веднага става ясно, че тук не става дума за никакво масирано връщане на евреите в Палестина последвано от национално обръщение.

Отговор на 12. 1 Кор. 10:32 казва следното: „Не ставайте повод за препъване нито на евреи нито на гърци нито на Божия Израел.“ Апостол Павел по воя характерен начин наставлява коринтяните да си наложат доброволно въздържание в използването на християнската свобода. Той не желае те да поставят камък за препъване пред никого. Не само по отношение на „Божията църква“ вярващите трябва да внимават за своето поведение като не дават повод за препъване пред никой от нейните членове, но те трябва да се отнасят със същото внимание и грижа и по отношение на другите т.е. евреите и гърците. Забележете, че в този текст евреите не са споменати във връзка с Божията църква, като че ли апостола има в предвид две отделни групи. Точно обратното, евреите са споменати във връзка с гърците като заедно с тях съставляващи тялото на не-християните. Значението, следователно, е следното: „Не давайте повод нито на невярващите (без значение дали са евреи или гърци) нито на християни.“ Не-християните са разделени на две групи: евреи и гърци. Че тона наистина е вярното значение е видно от самата терминология, която е използвана. От една страна, за да покаже двойното разделение на първата група Павел използва две думи с абсолютно еднаква структура и двете съществителни в множествено число „евреи и гърци.“ Докато от друга страна единичната форма църквата е използвана по отношение на втората група. Следователно, пасажът просто показва, че Павел прави ясно разграничение между: (а) невярващите и (б) Божията църква и че по отношение на (а) той разграничава невярващи евреи и невярващи гърци. Той по никакъв начин не свързва евреите с църквата като че ли и двете групи са обекти на Божието специално благоразположение. Следователно, в този пасаж няма нищо, което да помогне на тези, които очакват едно връщане на евреите в Палестина последвано от обръщението им!

По такъв начин става ясно, че виждането, според което скорошните събития доказват, че Господ изпълнява древните пророчества по отношение на връщането и възстановяването на евреите е погрешно. Още нещо следва да бъде казано преди да завършим тази статия: Както казахме преди, разнообразните предсказания за възстановяването на Израел са били изпълнени при тяхното връщане от асиро-вавилонско робство доколкото се очаква те да се изпълнят буквално. Остава вярно, разбира се, че буквалното значение на тези пророчества не изчерпва тяхното цялостно значение. Тези пророчества се изпълняват в пълнота единствено в Христос без значение дали тези, които поставят упованието си в Него става са евреи или езичници.

Др. Уилям Хендриксон е добре познат библейски коментатор, популярността на чийто книги нараства с годините. Той получава А.В. от Calvin CollageTh. B. и Th. M. в Calvin Seminary и Th.D. в Princeton heological Seminary. Служи като пастир в няколко големи Реформирани църкви от 1927 до 1942 г. Допълнително е професор по новозаветно богословие в Calvin Seminary. Автор е на много книги между които са The Covenant of Grace, The Bible on the Life Hereafter, The Sermon on the Mount, More than Conquerors, Bible Survey, и най-популярната серия The New Testament Commentary.

Виж също:

Кой е Израел от Уилям Хендриксън

Ерусалим в Новия завет от Н. Т. Райт


[1] See, for example, G. T. B. Davis, „Regathering Israel – A Modern Miracle,“ The Sunday School Times (March 19, 1949); R. Wolff, Israel Act III, 1967, pp. 43-49. Also see footnote 3.

[2] В повечето наши преводи стои „ в послешните дни

[3] SeeH. Bultema, Maranatha, p.83; J. M. Grey, Prophecy and the Lord’s Return, p. 23; R. Wolff, op. cit., pp. 44, 45.

[4] „There-establishment of that nation in its own land, even in unbelief, is significant indeed,“ Voice of the Independent Fundamental Churches of America, August, 1949.

[5] R.Wolff, op. cit., pp. 3, 13, 44, 62.

[6] Seethe magazine Newsweek (June 5, 1967, p. 43; June 19, 1967, pp. 24-30).

[7] Seethe well-written and in many respects valuable insert by W. M. Smith, „The Second Advent of Christ,“ p. 19, included in the December 22, 1967 issue of Christianity’ Today.

[8] HetHerstel van Israel volgens het Oude Testament,p. 44

[9] Ch. Aalders, De Oud-Testamentische Profetie En De Staat Israel, p. 18

[10] See his Kommentaar op het Nieuwe Testament, Mattheus, p.232, on this passage

Реклама

9 thoughts on “Пророчествата за възстановяването на Израел

 1. Когато истината и лъжата в едно тълкувание се преплетат, остава само лъжата. 😦
  – Връщането на Израел ДНЕС е пророкувано.
  – Първото връщане след Вавилон става през 536 пр. Хр. През 516г. пр. Хр. е осветен Зоровавеловият храм, за който се казва, че в сравнение със Соломоновия е бил нищожен…
  – След това евреите НЕ са били разпилявани по света, освен през 70 г. сл. Хр.
  – През 135 г. страва само потушаването на малцина въстаници, а името Йерусалим Адриан променя с Елиа Капитолина. Израел е бил римска провинция и преди и след Христос, но едва след 70г. започва изгнанието.
  Де факто, ВТОРОТО връщане на евреите (ИОсая 11:11) в земята им Израел (а НЕ Палестина!) става днес пред очите ни – 1948. 1967 г. евреите си връщат и източната част на столицата Йерусалим. (виж Йоил 3:1-3…)
  Първото завръщане на Израел НЕ е изхода на евреите от Египет, а от Вавилон. В Египет никой не ги е разпилявал, нито са били иелвани по света. Второто връщане след разпиляването на евреите по целия свят е именно днес. Който има уши да слуша, нека слуша.
  – Остатъкът или „целият Израел“, за който се говори в Словото са именно останалите от Израел, които вярват в Исус (Йешуа а Машиах!) И днес има над 60 месиански (християнски)общности в Израел, които работят понякога с риск за живота си, но проповядват смело, че Исус е Месията. На мнозина от ортодоксалните евреи (противници на Исус) Бог лично е дал откровението, че Йешуа (Исус) е Месията и те днес, презрени от семействата си постоянстват в благовестието сред народа си.
  Бог мощно действа сред Израел и постепенно людете Му (Остатъкът!) се събират!
  Бог събира църквата Си, както в Израел, така и по целия свят. Онези, които се присадят на корена Израилев (Римляни 11) ще бъдат ЕДНО ТЯЛО в Месията. А, които отричат Израел и Божието дело с народа израилев пред очите ни, само ще стардат.
  „Благословен, който те благославя!“

 2. Шали,
  Понякога използването на силни думи като „ти лъжеш“ или „който отрича това, което казвам ще страда“ е оправдано, но не мисля, че твоя коментар спада към тези случаи. На практика всичко, което ти казваш е версия на вярванията на класическите диспенсационалисти. Автора я описва в самото начало на своята статия и ти не прибавяш нищо към него. Това, което липсва при теб е дори най-малкото доказателство за твърденията ти представени чрез сериозно разглеждане и егзегетика на библейски пасажи (за разлика от Хендриксън, който добре си е свършил работата). Когато направиш това и ясно покажеш къде и защо автора бърка би могъл да използвашш горните изрази – не и по-рано.
  Бих искал да те помоля 2 неща:
  1. Да прегледаш статията на същия автор „Кой е Израел“ – може да се намери на следния адрес https://rado76.wordpress.com/2008/05/07/who_is_israel/. Надявам се, че така неговата позиция ще ти стане по-ясна.
  2. Да се запознаеш с класическото протестантско виждане за мястото на Израел в Божия план – ще останеш изненадан, че то съвпада с това на Хендриксън….
  Накрая, искам отново да обърна внимание – нашето виждане по този въпрос би трябвало да се определя от Божието слово. Хендриксън, в своята статия стъпва върху него докато ти просто изказваш с нищо неподкрепени твърдения. Дискусия може да има когато това бъде съответно коригирано.

 3. Радо,когато чета статията и казаното от Шали, оставам с впечатлението, че Шали говори, това което живее, докато Уили – това,което си мисли, че пише в Библията.Незнам защо, но сам уверен, че доктора няма кръщение в Святия Дух. Вярата на Шали в Исус (Йешуа а Машиах!) може да буди само възхищение.

  Кой тогава е събрал Израел? Дяволът ли? Мисля, че доктора се е поуплел в недоразбиране.Погледни например самите цитати за доказателства: Дали Бог е събрал евреите от целия свят в земята им? Не мисля. САЩ е пълно с евреи,които тепърва ще трябва да бъдат първо подбудени от рибарите, а после подгонени от ловците, за да се върнат в земята си. Това е вярно за Европа, но не и за САЩ. Скоро ще започне.

  Шали, бъди благословен за вярата си в Сина. Ще се радвам, ако имаш желание да ми пишеш повече за вас.Ето мейл: etienyordan@yahoo.com

 4. Етиен, без всякакво желание да се заяждам искам да ти обърна внимание, че за християните не е важно да живят това, в което вярват, а да вярват и живеят това, което пише в библията. Ако мислиш, че „доктора се е поуплел в недоразбиране“ е хубаво да покажеш къде и в какво по-точно със сериозно използване на библията. За мен (или за всеки друг) е най-лесно да каже, че според него анализа на Хендриксън е солиден (какъвто той наистина е), което напълно балансира всичко казано от теб по-горе.

  Изказването ти, че не знаеш защо, но ти се струва, че човека нямал кръщение в Святия Дух смятам за прекалено несериозно, за да го коментираме изобщо.

 5. Аз мога ли да получа една справка.

  Нито Калвин, нито Лутер, и най вече Еразъм и техните близки съвременници са знаели къде е мястото, където се е намирал Ерусалим и Библейската земя. Например Лутер като монах отивайки на поклонение в Рим както и хиляди други католици е вярвал, че това е същото място с Ерусалим. След реформацията всички евангелски вярващи са възприели идеята от Библията, че Ерусалим е пратен на дъното на морето. Поклонниците пре 17-ти век са носели дрехи с нарисувани миди и раковини.

  Някакво обяснение по въпроса как и кога калвинистите възприеха идеята, че Ерусалим е „намерен“ или „открит“ в източното средиземноморие? Първоначалните „открития“ през 16-ти век са само от католици, които съм намерил.

 6. Интересна статия, дори за православен като мен, макар, че някои от коментираните от Хендриксън пасажи от Библията могат да се разберат и като подкрепящи тезата на тези, срещу които се бори. И все пак интересно.

  Имам само едно питане.

  „Отговор на 4. Можем да кажем същото, което споменахме за пророчествата говорещи за върналите се от плена. Захарий пророкува тези неща около 250 г. п.Хр. Неговото боговдъхновено пророчество за едно бъдещо връщане от плена и за възстановяване на мирния живот в Ерусалим, когато в него ще живеят старци и деца ще играят по улиците (Зах. 8:1-8) се е изпълнило в дните на Ездра, Немия и след тях (виж Ездра 7:1-10; Неемия 11:1-2; 1 Макавеи 14:8-12).“

  Как така пророчество от около 250 година пр. Хр. се е изпълнило във времето на Ездра и Неемия (5-ти век пр. Хр.)?

 7. Наско, благодаря ти. Направих си справка с оригиналния текст на статията – Захарий пророкува не 250, а 520 пр. Хр., малко след времето на Ездра – на практика е техен съвременник. Така нещата си идват на мястото – Захарий казва, че неговите думи се изпълняват в момента; това, което хората виждат е тяхното изпълнение и те могат да имат увереност и да бъдат насърчени в това, което правят.
  Грешката е печатна и моя. Както обикновено 🙂
  Поправил съм я в статията.

 8. Здравейте! Относно последователите на Уилям Хендриксон ще ви отговоря следното:
  – Нямам никакво намерение да споря с такива „велики капацитети“ по ЧОВЕШКО богословие (?), апологетика, егзегетика и пр., тъй като знам със сигурност, че нашият Господ и Спасител – Йешуа не би го направил, защото Той нямаше нужда някой човек да Го учи, имайки за учител Своя Небесен Отец!
  Хареса ми риторичният въпрос: „Ако не Бог, кой събра Израел?“ Ще добавя – ЧИЙ ПЛАН е Йешуа да се върне на Елеонския хълм, или пророк Захария е писал пак за миналото?! А може би битката за Йерусалим не предстои! Или пророк Йоил (3 гл.) не е писал за бъдещето, а за неговото си време? А може би аз, и стотици хиляди по целия свят, не разбираме добре Писанията, твърдейки, че Бог започна спасителния Си план с Авраам (и наследството му – Израел) и еврейския народ, както и че този план ще завърши пак ТАМ, където се роди, биде разпнат, възкръсна и се възнесе Йешуа!? Ако нямаше политическа държава Израел, ако не бяха възстановени нацията, езикът и земята на Израел… ДА, тогава може би щях да се усъмня във връзката му с пророчествата и изпълнението им пред очите ми… Обаче нещата, за радост, са такива, каквито са. И аз мога само да съм благодарна на Бог, че живея в такова славно време! Благодаря на Бог за благовремието, за мира, за свободата на словото, ЗА ВСИЧКИ НЕВЕРОЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ! ВЪПРЕКИ слободията и греха, въпреки всички „реки“, с които сатана (противникът) залива целия свят, от изворът на Живата вода може да пие всеки, който пожелае – ДАРОМ! А за Израел и спасените му (остатъкът) е писано в Римляни 11:29, че даровете и призванието от Бога са неотменими! – Шали 🙂

 9. Аз не съм чувал никога за последователи на У.Х. И щом няма желание човек просто не пише. А ако не може да се въздържи трябва да внимава да не противопоставя на „човешкото богословие“ една чисто човешка гордост, която не е в състояние да приеме спокойно ничие мнение различно от неговото собствено.
  Иначе едни елемнтарен преглед на църковната история ще покаже, че църквата НЕ е вярвала това, което очевидно смятате за акосиоматично – подобно виждане става разпространено едва през 20 век в някои протестантски кръгове.
  Подобни словесни престрелки са ми доста неприятни както и необходимостта да отговарям по този донякъде груб начин. В предния си коментар се опитах да го смекча, но явно е без резултат.

  Така че при такъв начин на общуване смятам за излишно повече да си губим взаимно времето.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.