Амиленианизма – част 2


АМИЛЕНИАЛИЗМА

част II

ТЪЛКУВАНЕ НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА

от Антъни Хоекема

a_hoekema.jpg

Антъни Хоекема е роден в Холандия, а през 1923 емигрира в САЩ. Той следва в Calvin College (A.B.), University of Michigan (M.A.), Calvin Theological seminary (Th.B.) и Princeton Theological seminary (Th.D., 1953). След като служи като свещеник в няколко Християнски реформирани църкви той става асоцииран професор  в Calvin College (1956-58). От 1958 до 1979, когато се пенсионира, е професор по систематическо богословие в Calvin Theological Seminary в Гранд Репидс, Мичиган.  Професор Хоекема прекарва 2 години в Оксфорд, Англия (1965-66, 1973-74) и е написал The Four Major Cults (1963), What about Tongue-Speaking? (1966), Holy Spirit Baptism (1972), The Bible and the Future (1979). Той е съавтор на  The Meaning of the Millennium от където е вази статия (1977).

Има съществена разлика в начина, по който премилениалистите и амилениалистите тълкуват библията. Премилениалистите, особено диспенсационалистите, следват това, което обикновено се нарича „буквално“ тълкуване на СЗ пророчества. Джон Уолвурд, влиятелен изразител на премилениалното диспенсационалистично виждане определя херменевтическия метод на тази тълкувателна школа по следния начин.

„Премилениалната позиция е, че библията трябва да бъде тълкувана в нейното обичайно граматическо и историческо значение във всички области на богословието освен ако контекстуални и богословски причини не правят  ясно, че това не е било възнамерявано от автора[1]„.

Дискутирайки тези принципи Уолвурд признава, че понякога един старозаветен пасаж съдържа индикации, че определени части от него не трябва да бъдат тълкувани буквално, а фигуративно, например „жезъла на устата му,“ с който Христос казва, че ще удари земята в Исая 11:4[2].

Амилениалистите от друга страна вярват, че макар много от СЗ пророчества наистина да трябва да се тълкуват буквално много други трябва да се тълкуват по един небуквален начин[3]. Абстрактно един амилениалист би могъл да се съгласи с дефиницията на премилениалния херменевтичен метод  даден от Уолвурд. Разликата между амелениалния и премилениалния тълкувател се проявява когато всеки се опитва да определи кое пророчество трябва да се тълкува в буквален и кое в небуквален смисъл. На този въпрос може да съществуват голям брой отговори.

В тази кратка глава не е възможно да разгледаме в дълбочина тези разлики в тълкуването. Все пак за нас би било полезно да хвърлим кратък преглед на 2 старозаветни пасажа, които като цяло са разбирани от премилениалистите като описание на бъдещето земно милениално царство. Докато правим това ние ще видим, че премилениалното тълкуване на тези представителни пасажи в никакъв случай не е единствено възможното.

Нека да разгледаме първо Исая 11:6-9.

Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; и малко дете ще ги води.  Кравата и мечката ще пасат заедно; малките им ще си почиват задружно; и лъвът ще яде слама, както волът.  Кърмачето ще играе над дупката на аспида; и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето.

В новата библия на Скофийлд от 1967 г. заглавието над Исая 11, което включва стихове 1-11 гласи: „Давидовото царство ще бъде възстановено от Давид: неговият характер и обхват.“ Една забележка към ст. 1 казва: „Тази глава е пророческа картина на славата на бъдещото царство, което ще бъде установено когато давидовия син се върне в слава.“ Очевидно е, следователно, че Новата библия на Скофийлд тълкува този пасаж като описващ бъдещата милениална епоха.

Джон Уолвуурд, представител на съвременните премилениалисти, споделя това тълкуване на главата:

„Исая 11 рисува детайлна картина на царуването на Христос на земята, една сцена, която не може да бъде сбъркана с настоящата епоха, междинното състояние, или състоянието във вечността ако бъде тълкувана в нормален буквален смисъл. Така както е представена тя описва земята по време на милениума…Описанието (което се намира в тази глава)…описва животни като вълк, агне, леопард, теле и млад лъв. Всички тези са животни на земята, а не на небето. По-нататък те са описани като живеещи в мир което човек би могъл да отнесе към милениалната земя[4].“

Лесно е да си представим, че ако човек вярва в бъдещ милениум на земята той ще вижда милениума описан в тези стихове. Все пак такова тълкуване не е единственото възможно. Знаем, е библията пророкува, че в края на времето ще има нова земя (виж например Исая 65:17; 66:22; Откр. 21:1). Защо тогава да не разбираме детайлите в тези стихове като описание на новата земя?[5] Това е особено вероятно като имаме в предвид широкото панорамно видение изразено в ст. 9 „Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето.„. Защо трябва да смятаме, че тези думи могат да се отнасят единствено до един 1000 г. период, който предшества новата земя? Не описват ли те окончателното усъвършенстване на Божието творение?

Другият старозаветен пасаж, който бих желал да разгледам в тази връзка се намира в Исая 65:17-25,

Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Йерусалим за радост и народа му – за веселие. Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа Си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там няма да има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си; защото, който умира стогодишен, ще се смята за млад, а грешник, ако умре стогодишен, ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде; защото дните на Моя народ ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Няма да се трудят напразно, нито ще раждат деца за бедствие; защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръстта. Няма да повреждат, нито ще погубват в цялата Ми свята планина, казва Господ.“

В новата библия на Скофийлд заглавието над ст 17 гласи: „Новото небе и новата земя.“ Обаче заглавието над ст. 17-25 е: „Милениалните условия в обновената земя където е премахнато проклятието.“ Изглежда, че редакторите на библията макар да са принудени да признаят, че ст. 17 описва новата земя ограничават значението на ст. 18-25, така че да се отнасят единствено до милениума, който я предшества. По подобен начин Уолвурд разбира Исая 65:17-19 като описващи земното състояние[6], а ст. 20-25 от същата глава като описващи условията по време на милениума[7].

Още веднъж може да се види, че ако някой не вярва в бъдещ земен милениум със сигурност няма да бъде принуден да повярва в него четейки тези стихове. Ако все пак някой вярва в такъв милениум, той твърде вероятно би решим, че той е описан на това място. За да направи това обаче той трябва да преодолее твърде сериозна егзегетична пречка.

Човек може да намери описание на милениума в тези стихове единствено ако съзнателно пропусне това, което казват ст. 17-18. Ст. 17 ясно говори за новото небе и новата земя (която Откровение описва когато говори за последното състояние). Ст. 18 призовава читателя да се „радва завинаги“ – не просто за 1000 г. – в новото небе и новата земя, които току що са били споменати. Тук Исая не говори за нещо, което няма да продължи повече от 1000 г., но за едно вечно обновяване! Това, което следва в ст. 19 е непосредствено свързано с вече казаното: „Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа Си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание.“ (виж Откр. 21:4). Не съществува каквато и да е индикация, че тук или в ст. 18 или 20 Исая изведнъж започва да описва милениалната епоха, предшестваща сътворението на новото небе и новата земя!

Всъщност в ст. 25 ние имаме описание на животинския свят, който ни напомня за картината от Исая 11. В края на този стих чуваме ехо от това, което видяхме в 11:9 „Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръстта. Няма да повреждат, нито ще погубват в цялата Ми свята планина, казва Господ[8] Наистина, едно прекрасно описание на новата земя! Човек може да намери тук милениум единствено ако предварително си е сложил милениални очила!


JohnF. Walvoord, The Millennial Kingdom (Findlay, Ohio: Dunham, 1959), p. 128.

Ibid., p. 130.

вижMartin J. Wyngaarden, The Future of the Kingdom in Prophecy and Fulfillment (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1934) за по подробно представяне и демоснтрация на амилениалния метод за тълкуван на пророчествата. Тази книга е особено ценна понеже показва как НЗ спиритуализира голям брой старозаветни концепции: Сион, Ерусалим, авраамовото потмство, Израел, храма, жертвите и т.н.

Walvoord, p. 298.

5. Забележката на Уолвурд, че споменатите животни принадлежат на земята, а не на небето не излючва възможността тези думи да са пророческо описание на условията в новата земя.

Walvoord, p. 325.

7. lbid., pp. 253, 318-19.

Забележете, че в  11:9 Исая добавя и причината, поради която те „няма да повреждат нито ще погубват:“ „защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето“ Със сигурност това условие ще бъде реализирано единствено в новата земя в бъдещия живот (виж Откр. 21:27; 22:14-15. Последните цитирани думи не могат да бъдат описание на милениума тъй като по време на милениум, според премилениалното учение все още ще има непокорни народи, които ще трябва да бъдат управлявани с желязна тояга.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.